«

»

nov 06 2019

Riadna konferencia SBZ – pozvánka

Na základe stanov SBZ, článok 6, bod 1 P-SBZ zvoláva riadnu konferenciu SBZ. Po prvýkrát P-SBZ rozhodlo, že využijeme možnosť, ktorú nám tento bod stanov umožňuje a konferenciu organizujeme využitím elektronických prostriedkov, konkrétne prostredníctvom mejlovej komunikácie.

Pred zahájením samotnej konferencie ešte samostatne oslovím vedúcich klubov s požiadavkou na prípravu a zaslanie zoznamov delegátov za ich kluby, ktoré oproti predchádzajúcim zoznamom doplnia o mejlové adresy, na ktorých budú počas konania konferencie dostupní. Členovia SBZ bez klubovej príslušnosti, ktorí budú prítomní na konferencii ako delegáti v zmysle čl. 6, bod 3b), musia v reakcii na tento oznam do začiatku konferencie poslať na adresu P-SBZ informáciu o svojej nominácii za delegáta aj s prílohami, z ktorých bude zrejmé, ktorých štyroch ďalších riadnych členov bez klubovej príslušnosti zastupujú a že každý z týchto štyroch ďalších riadnych členov jednotlivo vyslovuje s týmto zastupovaním na konferencii svoj súhlas.

Začiatok konferencie bude dňa 16.11. V tento deň pošlem na mejlovú adresu každého delegáta znenie všetkých materiálov, prípadne aj s krátkym vysvetlením. Od delegátov očakávam, že si materiály prečítajú a v stanovenej lehote pošlú zo svojho mejlového účtu k príslušnému bodu svoje jednoznačné stanovisko. Typicky uvažujem s lehotou 10 dní, ale keďže to bude prvýkrát, tak som sám zvedavý, ako to dopadne. Ak by k niektorému z predkladaných dokumentov prišli návrhy na jeho úpravu alebo doplnenie aj s vysvetlením, bude delegátom predložené nové znenie a zvážim predĺženie lehoty na hlasovanie.

 

P-SBZ navrhuje nasledovný program konferencie:

  1. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
  2. Schválenie rokovacieho poriadku konferencie
  3. Správa a činnosti SBZ za rok 2018 a za rok 2019
  4. Správa o hospodárení SBZ za rok 2018 a za rok 2019
  5. Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2018 a za rok 2019
  6. Úprava stanov SBZ a ich schválenie
  7. Voľba člena P-SBZ
  8. Návrh na uznesenie a jeho schválenie

 

Bod 7 je zaradený do programu konferencie po tom, ako sa Peter Hora vzdal funkcie generálneho sekretára a člena P-SBZ a mandát Jozefa Gajdoša platí do začiatku nadchádzajúcej konferencie. P-SBZ touto cestou žiada kluby ako aj individuálnych členov SBZ, aby navrhli kandidátov na nového člena P-SBZ, o ktorom bude rozhodovať nadchádzajúca konferencia v tomto bode.

Na predkladanie návrhov s kanditátmi, ich obsahu, zverejnenia a spôsobu hlasovania sa vzťahujú ustanovenia Volebného poriadku SBZ (pozri tu: https://www.bridgeclub.sk/download/volebny-poriadok-sbz/ ).

 

Ukončenie konferencie predpokladám k 30.11.

Hlasovanie ku každému bodu bude považované za platné, ak väčšina všetkých delegátov zašle v stanovenej lehote zo svojho mejlového účtu stanovisko s jednou z ponúkaných možností. Predkladaný návrh bude prijatý/schválený/vzatý na vedomie, ak za jeho prijatie/schválenie/vzatie na vedomie hlasovala väčšina delegátov. Ak delegát nezašle svoje stanovisko v určenej lehote alebo ak zašle inú odpoveď, takýto hlas nebude započítaný do kvóra pre platné rozhodnutie o návrhu.

Prípadné námietky k postupu alebo výsledku hlasovania budú môcť delegáti poslať, opäť mejlom, prezidentovi SBZ ako predkladateľovi návrhov a predsedovi kontrolnej komisie, ktorí sa nimi budú zaoberať a prípadne ich doplnia do zápisnice. Výsledky hlasovania oznámim členom návrhovej komisie, ktorá pripraví uznesenie.

Napísal: Peter Belčák


Celkom prečítané 186 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments