«

»

okt 02 2018

Zápisnica z volebnej konferencie 2018 (Poprad, 29.9.2018)

Zápisnica z konferencie Slovenského bridžového zväzu konanej dňa 29. septembra 2018 v Poprade

 1. Na úvod Peter Belčák privítal všetkých prítomných členov na riadnej konferencii SBZ. V ďalšom priebehu schôdzu viedol Peter Hora.
 2. Konferencia schválila, aby mandátová komisia, volebná komisia a návrhová komisia pôsobili v rovnakom zložení – Za: 15; Proti: 0; Zdržal sa: 0.
 3. Konferencia schválila, aby členmi spoločnej mandátovej, volebnej a návrhovej komisie boli Michal Šikra, Vojtech Bessler a Miroslav Ploščica – Za: 15; Proti: 0; Zdržal sa: 0.
 4. M. Šikra konštatoval, že konferencie sa môže zúčastniť 14 delegátov s hlasovacím právom, pričom 14 z nich je delegátov za členov v zmysle stanov SBZ, čl. 6, bod 3a) a ani jeden nie je delegátom v zmysle stanov SBZ čl. 6, bod 3b. Na základe prezenčnej listiny bolo na konferencii prítomných 13 delegátov, čo znamená 93%-nú účasť. Mandátová komisia potvrdila uznášaniaschopnosť.
 5. Delegáti schválili program mimoriadnej konferencie: (1) Zahájenie; (2) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie pre nasledujúce obdobie; (3) Správa o finančnom hospodárení SBZ za prvý polrok 2018; (4) Správa kontrolnej komisie za rok 2018; (5) Predstavenie kandidátov do volených orgánov SBZ pre nasledujúce obdobie; (6) Voľba prezidenta SBZ; (7) Voľba generálneho sekretára SBZ; (8) Voľba členov predsedníctva SBZ; (9) Voľba predsedu a členov kontrolnej komisie SBZ; (10) Voľba predsedu a členov disciplinárnej komisie SBZ; (11) Návrh výšky ročného členského príspevku na r. 2019; (12) Informácia o bridžových kluboch na Slovensku; (13) Diskusia; (14) Návrh na uznesenie a jeho schválenie; (15) Záver – Za: 12; Proti: 0; Zdržal sa: 1.
 6. P. Belčák prečítal správu o priebežnom hospodárení SBZ za prvých 9 mesiacov r. 2018 a stav čerpania štátneho príspevku za rok 2018.
 7. Ľ. Faltus prečítal správu z kontroly poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť za rok 2017 a za prvých 9 mesiacov roku 2018, ktorú vykonal M. Krajčo dňa 26.9.2017 a zápisnicu z prerokovania správy. Podpísané originály oboch dokumentov spolu s prílohami odovzdal Ľ. Faltus predsedníctvu SBZ.
 8. Konferencia vzala na vedomie Správu o priebežnom hospodárení SBZ a Správu z kontroly poskytnutých prostriedkov – Za: 13; Proti: 0; Zdržal sa: 0
 9. M. Šikra v mene volebnej komisie oznámil prítomným zoznam kandidátov na jednotlivé funkcie na nasledujúce volebné obdobie. Na každú z volených funkcií dostala volebná komisia minimálny počet kandidátov vzhľadom k počtu definovanému v stanovách SBZ. Všetci kandidáti potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou.
 10. Delegáti odsúhlasili, aby konferencia v súlade s volebným poriadkom SBZ o všetkých volených funkcionároch rozhodla vo verejnom hlasovaní – Za: 12; Proti: 1; Zdržal sa: 0
 11. Peter Belčák bol zvolený za prezidenta SBZ – Za: 13; Proti: 0; Zdržal sa: 0
 12. Peter Hora bol zvolený za generálneho sekretára SBZ – Za: 12; Proti: 0; Zdržal sa: 1
 13. Jakub Jakabšic bol zvolený za člena P-SBZ – Za: 12; Proti: 0; Zdržal sa: 1
 14. Michal Šikra bol zvolený za člena P-SBZ – Za: 12; Proti: 0; Zdržal sa: 1
 15. Eduard Velecký bol zvolený za člena P-SBZ – Za: 12; Proti: 1; Zdržal sa: 0
 16. M. Šikra konštatoval, že P-SBZ bude v nasledujúcom volebnom období pracovať v zložení: P. Belčák, P. Hora, J. Jakabšic, M. Šikra a E. Velecký. P. Belčák poďakoval v mene P-SBZ delegátom za prejavenú dôveru.
 17. Milan Krajčo bol zvolený za predsedu kontrolnej komisie SBZ a za kontrolóra národného športového zväzu v zmysle Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe – Za: 13; Proti: 0; Zdržal sa: 0
 18. Ľudovít Faltus bol zvolený za člena kontrolnej komisie SBZ – Za: 12; Proti: 0; Zdržal sa: 1
 19. Peter Skalka bol zvolený za člena kontrolnej komisie SBZ – Za: 12; Proti: 0; Zdržal sa: 1
 20. M. Šikra konštatoval, že kontrolná komisia SBZ bude v nasledujúcom volebnom období pracovať v zložení: M. Krajčo, Ľ. Faltus, P. Skalka. P. Belčák pripomenul, že volebné obdobie členov kontrolnej komisie, na rozdiel od ostatných volených funkcií SBZ, je 6 rokov.
 21. Anatol Filip bol zvolený za predsedu disciplinárnej komisie SBZ – Za: 13; Proti: 0; Zdržal sa: 0
 22. Dušan Števák bol zvolený za člena disciplinárnej komisie SBZ – Za: 12; Proti: 0; Zdržal sa: 1
 23. Ján Tomčáni bol zvolený za člena disciplinárnej komisie SBZ – Za: 13; Proti: 0; Zdržal sa: 0
 24. M. Šikra konštatoval, že disciplinárna komisia SBZ bude v nasledujúcom volebnom období pracovať v zložení: A. Filip, D. Števák, J. Tomčáni.
 25. Konferencia neschválila zachovanie ročného členského príspevku na rok 2019 v nezmenenej výške – Za: 1; Proti: 11; Zdržal sa: 1. Konferencia schválila zvýšenie ročného členského príspevku na rok 2019 na 12 EUR a zvýhodneného členského príspevku pre juniorov na 6 EUR – Za: 11; Proti: 1; Zdržal sa: 1
 26. Ľ. Faltus vystúpil na konferencii na tému rôznej evidencie klubov v Informačnom systéme v športe a v databáze SBZ a príslušnosti niektorých členov SBZ ku klubom v databáze SBZ, ktoré nie sú oficiálnymi klubmi podľa Zákona o športe. Konferencia doporučila sprehľadniť evidenciu klubovej príslušnosti v databáze SBZ, pričom všetci členovia SBZ, ktorí nie sú členmi žiadneho z 5 oficiálne registrovaných klubov s príslušnosťou k SBZ, by mali byť označení a zaradení podľa geografickej príslušnosti.
 27. P. Belčák v nadväznosti na nález kontroly kontroly poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť v diskusii navrhol, aby konferencia potvrdila kritériá, ktoré schválilo P-SBZ pre zaradenie športovca do kategórie talentovaná mládež. Po diskusii k návrhu konferencia schválila nasledovné znenie podmienok pre zaradenie športovca do kategórie talentovanej mládeže: (a) v danom kalendárnom roku dovŕši vek max. 23 rokov; (b) v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku sa ako aktívny hráč zúčastnil aspoň na 2 súťažiach organizovaných alebo spolu organizovaných SBZ a (c) v rebríčku získal v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku aspoň 1 MB. – Za: 12; Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 1
 28. Ľ. Faltus v diskusii opätovne otvoril otázku cyklického presúvania miest prvoligových sústredení z Bratislavy do Žiliny a z Košíc do Michaloviec. P. Belčák aj E. Velecký potvrdili, že na základe analýz vypracovaných členmi P-SBZ pred konferenciou vychádzajú celkové kumulatívne náklady účastníkov najnižšie, ak sa sústredenia ponechajú v Bratislave a v Košiciach. Už len z porovnania potrebných prenocovaní všetkých účastníkov, vrátane vedúceho súťaže, sú Bratislava a Košice pre prvoligové družstvá najmenej náročné. Michalovský bridžový klub predložil návrh, aby SBZ, v prípade, že P-SBZ schváli propozicie 1. ligy s hracími miestami v Bratislave a v Košiciach, prispel pre nebratislavské a nekošické družstvá vo výške jedného nocľahu pre každého hráča, ktorý je na súpiske a zúčastní sa aspoň jedného z prvoligových sústredení. Kým zaradenie jednotlivých športovcov do klubov je riešiteľné na základe trvalého alebo dominantného pobytu, jednoznačné zaradenie prvoligových družstiev podľa rovnakého kritéria je problematické. Konferencia poverila doriešením predloženého návrhu P-SBZ v spolupráci s koordinátorom ligy na rok 2019 a kapitánmi prvoligových družstiev v ročníku 2019.
 29. Michal Šikra prečítal návrh uznesenia z riadnej konferencie SBZ vypracovaný návrhovou komisiou. Delegáti tento návrh schválili – Za: 12; Proti: 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 1. Uznesenie je prílohou tejto zápisnice.

Peter Hora poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadnu konferenciu ukončil.

Zapísal: Peter Belčák

V Poprade, 30. septembra 2018


Celkom prečítané 192 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments