«

»

okt 04 2017

Zápisnica z konferencie SBZ zo dňa 30.9.2017

Zápisnica z konferencie Slovenského bridžového zväzu konanej dňa 30.septembra 2017 v Poprade

 1. Na úvod Peter Belčák privítal všetkých prítomných členov na riadnej konferencii SBZ.
 2. Konferencia schválila, aby mandátová komisia, volebná komisia a návrhová komisia pôsobili v rovnakom zložení – Za: 19; Proti: 0; Zdržal sa: 3.
 3. Konferencia schválila, aby členmi spoločnej mandátovej, volebnej a návrhovej komisie boli Vojtech Belčák, Ľudovít Faltus a Peter Hora – Za: 19; Proti: 0; Zdržal sa: 3.
 4. P. Belčák konštatoval, že konferencie sa môže zúčastniť 23 delegátov s hlasovacím právom, pričom 21 z nich je delegátov za členov v zmysle stanov SBZ, čl. 6, bod 3b) a 2 môžu byť delegáti v zmysle stanov SBZ čl. 6, bod 3a. Na základe prezenčnej listiny bolo na konferencii prítomných 21 delegátov, čo znamená 91%-nú účasť. Mandátová komisia potvrdila uznášaniaschopnosť a delegátom boli odovzdané hlasovacie lístky.
 5. Delegáti schválili navrhovaný program mimoriadnej konferencie – Za: 19; Proti: 0; Zdržal sa: 2.
 6. K bodu 3 programu konferencie P. Belčák predniesol Správu o činnosti SBZ za rok 2016.
 7. K bodu 4 programu konferencie P. Belčák, na základe vstupov od Jozefa Ondera, zodpovedného za spracovanie účtovníctva, predniesol Správu o hospodárení SBZ za rok 2016. Na základe výzvy prítomných členov P. Belčák informoval sumárne aj o príjmoch a výdavkoch SBZ v kalend. roku 2017.
 8. V bodu 5 programu konferencie Milan Krajčo predniesol správu o činnosti kontrolnej komisie za rok 2016.
 9. Konferencia po diskusii k jednotlivým správam tieto zobrala na vedomie – Za: 19; Proti: 1; Zdržal sa: 1.
 10. V diskusii viacerí delegáti požadovali vzhľadom ku termínu konferencie SBZ, aby prednesené správy, hlavne správa o hospodárení SBZ, boli v budúcnosti rozšírené aj na obdobie aktuálneho kalend. roku.Na otázku o úrovni vzťahov medzi SBZ a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR odpovedal P. Belčák v dvoch rovinách. Prvou bolo schválenie nových stanov na mimoriadnej konferencii, ktoré umožňuje čerpať naďalej prostriedky z dotácie schválenej na rok 2017 a druhou bolo udržiavanie a dopĺňanie evidencie športovcov pre potreby informačného systému v športe, kde je nevyhnutná podmienka uvádzania úplných údajov. Hlavne s touto druhou rovinou má veľa športových zväzov problém a v tomto SBZ nie je výnimkou. Ministerstvo však zmenu postoja odmieta.
 11. P. Belčák oznámil, že po nedávnom úmrtí Gabriela Hinďoša je pozícia generálneho sekretára SBZ neobsadená a vyhlásil voľbu nového generálneho sekretára. Spomedzi prítomných členov Ľudovít Faltus ako kandidáta navrhol Petra Horu. V následnom hlasovaní bol P. Hora, ako jediný kandidát, zvolený za generálneho sekretára SBZ – Za: 19; Proti: 0; Zdržal sa: 1.
 12. Zvolením P. Horu za generálneho sekretára ostali v P-SBZ dvaja členovia, pričom podľa stanov má mať P-SBZ troch až piatoch členov. Preto P. Belčák vyhlásil voľbu nového člena P-SBZ. Spomedzi prítomných členov Peter Laca ako kandidáta navrhol Michala Šikru. V následnom hlasovaní bol M. Šikra zvolený za člena P-SBZ – Za: 19; Proti: 0; Zdržal sa: 1.
 13. Vojtech Belčák prečítal návrh uznesenia z riadnej konferencie SBZ vypracovaný návrhovou komisiou. Delegáti tento návrh schválili – Za: 20; Proti: 0; Zdržal sa: 0.

Prezident SBZ poďakoval všetkým prítomným za účasť a  konferenciu ukončil.

Zapísal: Peter Belčák

V Poprade, 30. septembra 2017

[fb_button]


Celkom prečítané 123 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments