«

»

nov 05 2022

Zápis zo zasadanie predsedníctva SBZ (22.10.2022)

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Košice

Dátum: sobota, 22. októbra 2022

Schôdzu viedol P. Belčák (PB), prezident SBZ

Prítomní: Ž. Ferková (ŽF), J. Jakabšic (JJ), E. Velecký (EV), M. Krajčo (MK)

Neprítomný: Š. Kentoš (ŠK), M. Šikra (MŠ)

Program:

1/ zoznámenie sa s novozvolenými členmi P-SBZ, predstavenie spôsobu práce a hlasovania

2/ posúdenie žiadosti BGBC o registráciu klubu

3/ úhrada cestovných nákladov pri účasti na schôdzach P-SBZ

Závery:

1/ Z nových členov P-SBZ bola prítomná iba ŽF, ŠK sa ospravedlnil z dôvodu študijných povinností. PB predstavil model práce v P-SBZ, dve organizácie schôdzí P-SBZ, spôsoby diskusie a pripomienkovania dokumentov pred hlasovaním o ich schválení. EV vysvetlil počítanie hlasov pri hlasovaniach o predložených návrhoch.

2/ Alojz Zlacký (AZ) požiadal 21. 9. 2022 mejlom P-SBZ o registráciu klubu Bratislavský Golden Bridge Club. Na základe dostupných informácií na webovej stránke klub má právnu subjektivitu a má účet. P-SBZ poverilo PB, aby požiadal AZ o doplnenie žiadosti o stanovy po ich registrácii na MV SR a o meno minimálne ešte jedného člena SBZ, ktorý figuruje v štruktúre klubu.

3/ PB predložil návrh, aby SBZ preplatil členom P-SBZ cestovné náklady mimokošickým členom, ktoré súvisia s účasťou na aktuálnej schôdzi. V zdôvodnení uviedol, že „účasť na kongresoch, konferenciách, seminároch a zasadnutiach orgánov a komisií“ je uvedená medzi účelmi, na ktoré sa môže využiť príspevok poskytnutý uznanému športu. MK uviedol, že ide o dobrý nápad. JJ s návrhom súhlasí. EV má k návrhu vážne výhrady vzhľadom k nerovnakým podmienkam v porovnaní s ostatnými členmi SBZ, ktorí sa zúčastňujú jesenného sústredenia 1. SBL.

PB otvorí v P-SBZ širšiu diskusiu o návrhu tak, aby sa mohli vyjadriť aj neprítomní členovia P-SBZ a aby výsledný návrh, pred jeho predložením na hlasovanie, obsahoval aké náklady, pre ktorých účastníkov, na zasadnutiach ktorých orgánov a za akých podmienok bude môcť SBZ preplatiť.

v Košiciach, 25. októbra 2022

Zápis vypracoval: Peter Belčák


Celkom prečítané 69 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments