«

»

sep 01 2022

Zápis zo zasadania predsedníctva 30.8.2022

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Trnava, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: pondelok, 29. augusta 2022

Schôdzu viedol P. Belčák (PB), prezident SBZ

Prítomní: J. Gajdoš (JG), J. Jakabšic (JJ), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV), M. Krajčo (MK)

Program:

1/ príprava Medzinárodných majstrovstiev SR a konferencie SBZ

2/ rozvoj bridžu na Slovensku

3/ „poloprofesionalizácia“ aktivít v rámci činností vykonávaných v prospech SBZ

4/ registrácia Bridžového klubu West (BKW)

Závery:

1/ PB potvrdil, že hracie priestory v hoteli Satel sú dohodnuté. Cena za prenájom je oproti r. 2021 mierne vyšší. Potrebný materiál, vrátane namiešaných rozdaní, bude pripravený v KBK v stredu večer pred začiatkom súťaže, vo štvrtok PB vyzdvihne tlačoviny a poháre a presunie sa do Popradu.

P-SBZ prediskutovalo a odsúhlasilo jednotlivé body programu konferencie. Pred začiatkom konferencie dostanú účastníci k dispozícii v tlačenej forme predkladané materiály a zoznam kandidátov do volených funkcií. P-SBZ požiadalo PB, MK, EV a MŠ, aby materiály pripravili s dostatočným predstihom, aby ich JJ mohol včas spracovať a vytlačiť.

2/ Jedným z bodov konferencie, ktorému sa členovia P-SBZ venovali podrobnejšie, je príprava chýbajúcich materiálov, ktoré SBZ poskytne všetkým, ktorí už vedú alebo chcú na Slovensku viesť krúžky a ďalšie formy výučby bridžu. V súčasnosti táto činnosť funguje skôr živelne a na úrovni klubov iba v Košiciach. Tieto usmernenia, resp. príručka by mali zahŕňať spôsob vedenia krúžkov, metodiku výučby, motivácie (vrátane finančnej) pre vedúcich krúžkov. Cieľom, nie výlučným, je zamerať sa na mladšiu vekovú skupinu a skúsiť ich vo väčšej miere začleniť do hry v kluboch.

P-SBZ sa zhodlo, že prvým krokom pre prípravu týchto materiálov bude zriadenie novej komisie, zatiaľ pracovne nazývanej Komisia pre rozvoj bridžu, ktorej koncept bude členom SBZ predstavený na nadchádzajúcej konferencii SBZ. V kompetencii Komisie bude najmä vypracovanie týchto aktuálne chýbajúcich materiálov na základe skúseností a vlastnej praxe, no tiež poznatkov zahraničných učiteľov bridžu a vedúcich krúžkov. Po vypracovaní príručky sa bude Komisia sústrediť na jej zavádzanie do praxe – podporu, poradenstvo, materiálne zabezpečovanie a odmeňovanie učiteľov bridžu, a to iniciatívnym a motivačným prístupom.

Ďalšie námety, diskusiu k tejto téme, a optimisticky tiež prejavenie záujmu o prácu v novej komisii, očakáva P-SBZ počas konferencie SBZ.

3/ Všetky činnosti, organizačné, publikačné, vzdelávacie, ap., vykonávajú vo výraznej miere funkcionári aj radoví členovia SBZ na dobrovoľnej báze a v čase voľna. Za účelom aktívnejšieho prístupu k týmto aktivitám P-SBZ diskutovalo o možnosti finančne odmeňovať tieto aktivity na základe dohodnutých pravidiel. MK upozornil, že pri čerpaní prostriedkov z príspevku SBZ zo štátneho rozpočtu môžeme naraziť na problém, nakoľko sa príspevok musí čerpať na základe pravidiel, ktoré obmedzujú ich využívanie na administratívne účely. Aj s ohľadom na toto upozornenie sa však P-SBZ zjednotilo v názore, že je žiadúce, aby práca členov SBZ bola patrične (v rámci možností) odmeňovaná. Môže to prispieť nielen ku zvýšeniu spokojnosti s vykonávaním danej práce, no tiež k zvýšeniu motivácie podieľať sa na organizácií a chode bridžových súťaží, ako aj samotného zväzu.

Pokračovanie v diskusii a konkrétne nastavenie pravidiel už ostane v kompetencii P-SBZ, ktoré vzíde z volieb na konferencii.

4/ Jakub Jakabšic požiadal P-SBZ o registráciu nového klubu v zmysle čl. 5, bod 1 stanov SBZ. Súčasťou žiadosti boli stanovy, IBAN a IČO občianskeho združenia. P-SBZ žiadosť posúdilo a s registráciou súhlasí (5x ZA).

v Bratislave, 30. augusta 2022

Zápis vypracoval: Peter Belčák


Celkom prečítané 98 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments