«

»

nov 19 2021

Zápis zo zasadania predsedníctva 14.11.2021

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Pezinok

Dátum: nedeľa, 14. novembra 2021

Schôdzu viedol P. Belčák (PB), prezident SBZ

Prítomní: J. Gajdoš (JG), J. Jakabšic (JJ), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV), M. Krajčo (MK)

Neprítomný:

Program:

1/ prerokovanie návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly MŠVVaŠ SR

Závery:

1/ PB zaslal členom P-SBZ a predsedovi kontrolnej komisie znenie Návrhu správy z administratívnej finančnej kontroly č. 2021/9565:285-E13320 zo dňa 6. 10. 2021 Podľa tohto návrhu PB nedodržal zmluvnú lehotu na dodanie vyúčtovania príspevku uznanému športu za rok 2020 v písomnej forme.

PB podal vysvetlenie, že k prekročeniu zmluvnej lehoty pre písomnú formu o 5 kalendárnych dní došlo z dôvodu komunikácie medzi PB a p. Horákovou na MŠVVaŠ v dňoch 12. až 16. apríla, ktorá sa týkala (a) priamo vysvetlenia niektorých položiek vyúčtovania a (b) zaslania vyžiadaných zmlúv a dokladov k nim. Elektronická forma vyúčtovania bola zaslaná v termíne.

V nadväznosti na návrh správy PB poslal mejlom dňa 17.10. generálnemu riaditeľovi sekcie športu rovnaké vysvetlenie aj s uznaním svojej chyby.

P-SBZ a predseda kontrolnej komisie sa oboznámili s predloženými dokumentmi, prerokovali postup PB a prijali nasledovné opatrenie:

„P-SBZ zaväzuje prezidenta SBZ v budúcnosti dodržiavať ustanovenia uvedené v zmluvách uzavretých s MŠVVaŠ SR ako aj všetky v nich uvedené lehoty. Termín plnenia tohto opatrenia nie je časovo obmedzený a platí pre všetky zmluvy uzavreté v nasledujúcich rokoch.“ P-SBZ súčasne zaviazalo PB odkomunikovať prijaté opatrenie smerom na MŠVVaŠ SR.

v Pezinku, 14. novembra 2021

Zápis vypracoval: Peter Belčák


Celkom prečítané 64 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments