«

»

sep 16 2019

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 9. 9. 2019

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: pondelok, 9. sptembra 2019

Prítomní: P. Belčák (PB), J. Jakabšic (JJ), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV), M. Krajčo (MK)

Neprítomný:

Program:

1/ situácia v P-SBZ

2/ konferencia SBZ v roku 2019

3/ stav príprav MMS v Poprade

4/ diskusia

Závery:

1/ počas uplynulého týždňa Peter Hora oznámil ostatným členom P-SBZ, že sa vzdáva funkcie generálneho tajomníka SBZ ako aj člena predsedníctva SBZ.

P-SBZ poverilo PB, aby požiadal predsedov registrovaných klubov, aby v súlade so stanovami SBZ dovolili chýbajúceho člena P-SBZ.

2/ P-SBZ spoločne s MK prediskutovalo možnosti, ktoré ponúkajú platné stanovy na zvolanie konferencie v roku 2019. Jednomyseľne preferovanou je alternatíva realizovať konferenciu využitím elektronických prostriedkov.

P-SBZ zvolá konferenciu až bude mať minimálny počet členov, ktoré si vyžadujú stanovy SBZ. Súčasne so zvolaním konferencie bude informovať aj o jej termínoch, lehotách, organizácii a navrhovanom programe.

P-SBZ poverila EV, aby analyzoval aktuálne stanovy a pripravil návrh, ktoré ustanovenia by sa mohli spresniť, zjednodušiť alebo vypustiť. Následne po jeho posúdení v P-SBZ a v kontrolnej komisii sa P-SBZ rozhodne, či a v akom rozsahu zaradí úpravu stanov do programu konferencie.

3/ podľa už zaregistrovaných družstiev a párov to vyzerá, že účasť na súťažiach bude nadpriemerná, pričom sa ešte očakáva účasť ďalších družstiev s tradičnými účastníkmi z väčších slovenských klubov a zo zahraničia, ktorí sa ešte neregistrovali. To je zároveň komplikácia, keďže priestory budú tento rok limitované. Vedúceho turnaja sme požiadali o skorší príchod na miesto, nech máme dosť času na nájdenie a realizáciu vhodného rozmiestnenia hracích stolov. P-SBZ zároveň vyzýva potenciálnych záujemcov, aby nahlásili svoj záujem o ubytovanie, keďže priamo v hoteli Satel ostáva iba niekoľko voľných izieb.

4/ PB informoval o inšpekčnej návšteve z WBF, ktorá sa zaujímala o podmienky zorganizovania MSJ družstiev v roku 2020, prípadne inej svetovej súťaže na Slovensku v blízkej budúcnosti. V tejto súvislosti PB pripomenul, že miesto konania a augustový termín MSJ v roku 2018 boli známe už pred začiatkom MEJ družstiev v Šamoríne v júli 2017, kým WBF nemá na budúci rok potvrdené ani termín ani miesto konania MSJ, a to ostáva do začiatku súťaže iba 11 mesiacov.

PB na záver poďakoval za živú a plodnú diskusiu na schôdzi.

V Bratislave, 10. septembra 2019


Celkom prečítané 132 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments