«

»

júl 10 2020

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 8. 7. 2020

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: streda, 8. júla 2020

Prítomní: P. Belčák (PB), J. Gajdoš (JG), J. Jakabšic (JJ), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV)

Neprítomný: M. Krajčo

Program:

1/ Slovenská bridžová liga – čo s aktuálnym ročníkom

2/ Stav príprav MMS v Poprade

3/ Organizácia Champions‘ Cup 2020 na Slovensku

4/ Dispozičné právo k bankovému účtu SBZ

5/ Úprava propozícií Slovakia Bridge Tour

6/ Rôzne

Závery:

1/ P-SBZ diskutovalo o možnostiach odohrania ligového ročníka 2020, pričom sa prednostne zameralo na prvú ligu. Medzi alternatívami boli zrušenie ročníka, odohranie iba jesenného sústredenia a odohranie celého ročníka s bližšie neurčeným termínom druhého sústredenia. Každá z alternatív má svoje väčšie či menšie negatíva. Na záver členovia P-SBZ rozhodli, že súťažný ročník 2020 je zrušený (3x ZA, 1x PROTI, 1x ZDRŽAL SA). Toto rozhodnutie prakticky znamená, že sa nekoná prvá ani druhá liga, družstvá s  licenciou pre hranie prvej ligy 2020 si ju prenášajú do ročníka 2021, kapitán družstva KBK, víťaza 1. SBL v roku 2019, ostáva kapitánom reprezentácie na rok 2021 a všetkým družstvám sa uhradené vklady do súťaže vrátia na účty, z ktorých boli uhradené.

2/ PB informoval, že počas predchádzajúceho týždňa navštívil Vojtech Belčák hotel Satel v Poprade a na základe jeho vyjadrenia máme pre konanie MMS zabezpečené konferenčné priestory na poschodí, sú dohodnuté ceny za ubytovanie a stravu v mieste konania. Priebežne sa zisťuje záujem hráčov zo zahraničia pricestovať do Popradu a PB pripraví kalkuláciu rentability. O uskutočnení súťaže rozhodne P-SBZ s dostatočným predstihom na základe predbežného domáceho a zahraničného záujmu, posúdenia ekonomickej efektivity a aktuálnej epidemiologickej situácie. O spôsobe a termíne konania konferencie SBZ bude P-SBZ informovať, keď bude jasné, či sa MMS v Poprade budú konať.

3/ Organizátorom Champions’s Cup je každoročne EBL, konanie súťaže je podmienené situáciou a obmedzeniami pri cezhraničnom cestovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí. EBL v tomto zmysle rozposlala informačný list účastníkom, z ktorých až štyri účastnícke družstvá nie sú v deň konania schôdze P-SBZ na tzv. zozname bezpečných krajín zverejnených Ministerstvom zahraničných vecí SR. V prípade, že by sa súťaž nemohla uskutočniť, tak bude organizácia pridelená Slovensku v roku 2021. PB predložil rámcový rozpočet akcie, pričom miestom súťaže bude Šimák zámok v Pezinku. P-SBZ odsúhlasilo (5x ZA), aby SBZ bol lokálnym partnerom EBL v organizácii podujatia.

V súvislosti s materiálovým zabezpečením súťaže urobil PB prieskum medzi možnými dodávateľmi hracích stolov zo zahraničia a výrobcami na Slovensku. Kvalitou, cenou a aj dostupnosťou je najvýhodnejšou ponuka sprostredkovaná prezidentom PZBS. P-SBZ odsúhlasilo (5x ZA) nákup 12 stolov medzinárodného štandardu.

4/ Po nadobudnutí účinnosti stanov SBZ, z ktorých bola vypustená funkcia generálneho tajomníka, má SBZ iba jedného disponenta s právom nakladať s prostriedkami na bankovom účte. Kvôli potenciálnym komplikáciám pri prípadnej dlhodobej indispozícii prezidenta PB navrhol, aby P-SBZ rozhodlo o druhom disponentovi k účtu a aby sa ním stal Milan Krajčo. P-SBZ odsúhlasilo (5x ZA), aby druhým disponentom bol Milan Krajčo.

5/ Propozície SBT v odseku „Poradie súťažiacich“ nepokrývajú spôsob hodnotenia súťaže družstiev. Na návrh PB bol výpočet prideľovaných SBT bodov rozšírený aj na hráčov družstiev so zachovaním rovnakého princípu výpočtu. P-SBZ odsúhlasilo (5x ZA) navrhnutú úpravu znenia Propozícií SBT. PB bude o schválenej úprave informovať administrátora SBT bodov.

6/ Rôzne

Ako istú kompenzáciu za zrušenie Slovenskej bridžovej ligy P-SBZ zvažuje organizáciu on-line súťaže pre všetky prihlásené ligové družstvá. Išlo by o súťaž bez vložného, bez cien, na udržanie súťažného ducha. Členovia SBZ môžu svoj záujem o takúto súťaž prejaviť vyplnením dotazníka dostupného na odkaze: Dotazník SBZ k ligovému poháru (online)

Zapísal P. Belčák, v Bratislave, 8. júla 2020,


Celkom prečítané 163 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments