«

»

dec 09 2016

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 7. 12. 2016

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Michalovce, Košice, Žilina, Nové Zámky

Dátum: streda, 7. decembra 2016

Prítomní: P. Belčák (PB), G. Hinďoš (GH), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), E. Velecký (EV)

Neprítomný:

Program:

1/ zhodnotenie slovenskej bridžovej ligy 2016

2/ voľba koordinátora ligy na rok 2017

3/ návrh kalendára súťaží na rok 2017

4/ informácie súvisiace s novelizáciou Zákona č.440 o športe

5/ stav príprav na MEJ 2017

6/ diskusia

Závery:

1/ JF, koordinátor slovenskej bridžovej ligy, predložil hodnotenie I. a II. SBL, v ktorej ocenil bezproblémový priebeh súťaže. V I. SBL vidí veľký výkonnostný rozdiel medzi družstvami na 1. až 5. mieste a družstvami na 6. až 8. mieste, pričom nie je dôvod sa domnievať, že sa tento rozdiel v budúcom ročníku zmenší. Výhrady k samotnej súťaži zo strany hráčov neboli. V I. SBL sa zmenou rozpisu zvýšila dramatičnosť, tohtoročná situácia, keď sa v poslednom kole stretli vo vzájomnom zápase družstvá na 1. a 2. mieste a družstvá na 3. a 4. mieste sa však v budúcnosti nemusí opakovať.

V II. SBL na východe sa po prvýkrát hralo s vopred namiešanými rozdaniami.

Veľmi kritický postoj P-SBZ zaujalo k II. SBL na západe, do ktorej sa už druhý ročník po sebe neprihlásil dostatočný počet družstiev, pričom hráčov, ktorí potenciálne pripadajú do úvahy, aby sa súťaže zúčastnili, či už starších alebo tých z nastupujúcej generácie, je dostatok.

2/ P-SBZ poďakovalo JF za prácu koordinátora SBL v ukončenom ročníku. Na posúdenie dostalo jeden návrh na koordinátora SBL na rok 2016 v osobe JF. P-SBZ v hlasovaní schválilo JF za koordinátora SBL na budúci súťažný ročník (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA).

P-SBZ poverilo JF prípravou propozícií SBL na rok 2017. Členovia P-SBZ krátko diskutovali o prípadnom zaradení baráže pre konkrétny prípad, ak by sa II. SBL uskutočnila iba v jednej konferencii, o zaradení bodu, podľa ktorého bude možné sprostredkovať ligové zápasy na BBO a o zobrazovaní priebežných výsledkov. JF predloží návrh nových propozícií do 15.12., P-SBZ sa k návrhu vyjadria tak, aby bolo možné propozície odsúhlasiť a zverejniť ešte pred koncom roku 2016.

Vložné a ceny sa oproti súťažnému ročníku 2016 nebudú meniť.

3/ Termíny tradičných slovenských turnajov sú pre rok 2017 známe. GH ešte potvrdí, či dôjde k posunu termínu Karpatského pohára vzhľadom ku blízkosti s jarným prvoligovým sústredením. JF potvrdil, že pre súťaže organizované SBZ máme pre dané termíny zabezpečeného rozhodcu. Konkrétne termíny slovenských súťaží na rok 2017 a turnajov v okolitých krajinách s predpokladanou účasťou hráčov zo Slovenska budú zverejnené pred koncom roka 2016 v príslušnej sekcii na stránke SBZ súčasne s propozíciami SBL.

4/ Zákon č. 440/2016 o športe vyžaduje od národných športových zväzov, aby aktualizovali údaje o svojich športovcoch v informačnom systéme športu. Tí členovia P-SBZ, ktorí sú zároveň klubovými administrátormi, odsúhlasili aktualizáciu údajov a svojich športovcov v trojmesačných intervaloch. Najbližšiu aktualizáciu treba poslať začiatkom roku 2017.

PB informoval, že v súvislosti s nedávno schválenou novelizáciou Zákona o športe bude pre zachovanie štatútu národného športového zväzu doplniť počet športovcov. Hoci novelizácia vstupuje do platnosti 1. januára, prechodné obdobie na splnenie podmienky je do 30. septembra 2017.

Podľa PB pochádzajú údaje, ktoré sú v súčasnosti zverejnené na portáli informačného systéme športu zo staršieho obdobia a nezodpovedajú súborom, ktoré SBZ poslalo v septembri 2016 súlade s kritériami určenými ministerstvom. Podľa informácie z prostredia ministerstva dodávateľ ešte spracúva exportné tabuľky, ktoré sme mu zo zväzov poslali, do takého formátu, ktorý by bol prístupný prostredníctvom portálu.

5/ PB informoval, že zmluva s X-bionic Resortom je temer pripravená, akonáhle budú dohodnuté posledné sporné body, tak jej návrh pošle členom SBZ na pripomienkovanie.

PB by rád v januári navštívil primátora Šamorína. Podobne na január 2017 je zatiaľ polooficiálne avizovaná návšteva z prostredia EBL.

Organizačný výbor pracuje zatiaľ v trojčlennom zložení (PB, R. Dula, M. Krajčo), pričom jednou z úloh M. Krajča je dohliadanie na aktivitami z pozície predsedu kontrolnej komisie, čo zodpovedá pozícii kontrolóra národného športového zväzu ako ju definuje Zákon o športe.

6/ V diskusii sa členovia P-SBZ venovali nasledovným bodom:

6.1 Festival neolympijských športov, ktorý sa uskutoční v sobotu, 17.12. v areáli výstaviska v Trenčíne,

6.2 aktivity, ktorých cieľom je oživiť II. SBL v západnej konferencii,

6.3 plán reprezentačných podujatí na rok 2017, ktorého východiskami budú výška príspevku pre národný športový zväz a koeficient súťaže, ktorý vstupuje do výpočtu pre tento príspevok v ďalšom období,

6.4 P-SBZ poverilo PB, aby poveril R. Lukoťku spracovaním plánu prípravy družstva so zameraním na účasť na MEJ v kategórii U26,

PB na záver poďakoval za konštruktívnu diskusiu na schôdzi a poprial ostatným členom P-SBZ príjemné prežitie koncoročného obdobia.

V Bratislave, 8. decembra 2016


Celkom prečítané 179 krát.
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Informácia, že sa 2. liga Východ hrala prvýkrát s namiešanými rozdaniami nie je pravdivá. Prvýkrát to bolo v roku 2012 a odvtedy sa hrávala s namiešanými rozdaniami, okrem zápasov Michlovských družstiev v Michalovciach.
http://old.bridgekosice.sk/index.php?a=2.liga-vychod-2012-jar
Ešte aj predtým sa hrávalo s namiešanými rozdaniami, ale iba zápasy v KBK.