«

»

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 30. 8. 2017

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Košice, Žilina, Nové Zámky

Dátum: streda, 30. augusta 2017

Prítomní: P. Belčák (PB), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), E. Velecký (EV)

Neprítomný:

Program:

1/ Stav príprav MMS v Poprade

2/ Riadna konferencia SBZ

3/ Zverejnenie údajov vyžadovaných v zmysle Zákona o športe na webovej stránke SBZ

4/ Pravidlá 2017

5/ Účasť reprezentácie SR na ESFG 2017 v Monaku

6/ Rôzne

Závery:

1/ PB informoval, že počas predchádzajúceho týždňa navštívil Vojtech Belčák hotel Satel v Poprade a na základe jeho vyjadrenia je pre konanie MMS všetko zabezpečené. Ubytovanie, ktoré hradí SBZ, je v cenách roku 2016. Pozvánky sú zverejnené aj na vybraných webových stránkach v okolitých krajinách. Účastníci sa postupne prihlasujú pomocou webového formuláru.

2/ P-SBZ odsúhlasilo, aby sa riadna konferencie SBZ uskutočnila v Poprade, dňa 30. 9. večer a poverilo PB zverejnením pozvánky s návrhom programu konferencie, ktorý bude mimoriadne rozšírený o voľbu generálneho sekretára.

3/ Dňa 7. 7. poslal hlavný kontrolór športu list, v ktorom potvrdzuje, že Informačný systém športu (ISŠ) nie je aktuálne plne funkčný a ďalej nás upozorňuje, ktoré údaje a v akom rozsahu je SBZ povinný zverejniť na svojej webovej stránke až do času, keď tieto údaje budú zverejnené v príslušných registroch ISŠ. K väčšine informácií sa dá na stránkach SBZ dostať už aj v súčasnosti. EV navrhol štruktúru príslušnej stránky, kde budú sústredené požadované informácie, resp. odkazy na požadované informácie a spolu s PB tieto informácie doplnia a budú ďalej aktualizovať. V liste hlavný kontrolór informuje, že kontrolná činnosť, ktorá sa týka povinne zverejňovaných údajov podľa §61 ods.1 Zákona o športe je naplánovaná na 15. 9. 2017, čo je najneskorší dátum, kedy musíme mať informácie doplnené.

P-SBZ poverilo PB účasťou na školení, ktoré ministerstvo školstva organizuje pre športové zväzy na tému povinného zverejňovania údajov.

4/ PB pripravil preklad nových Pravidiel súťažného bridžu z roku 2017, predložil ich na kontrolu a požiadal o ich pripomienkovanie. Ide o aktualizáciu pravidiel z roku 2007. Ostatní členovia P-SBZ požiadali o čas na vyjadrenie sa k dokumentu. P-SBZ rozhodlo, že zverejní prvú verziu prekladu na stránke SBZ, a tak umožní širšiemu okruhu záujemcov, aby sa oboznámili s novými pravidlami. Z dôvodu, aby sa prebiehajúce dlhodobé súťaže dokončili za rovnakých podmienok, za akých boli vyhlásené, P-SBZ rozhodlo (4x ZA), že nové Pravidlá 2017 začnú pre súťaže organizované na Slovensku platiť od 1.1.2018.

5/ EV informoval členov P-SBZ o možnostiach zostavy reprezentačného družstva pre účasť na ESFG v Monaku. Situácia nie je priaznivá, lebo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi hráči zo širšieho kádra kandidátov majú buď výraznejšie časové obmedzenia alebo nemajú ambíciu sa súťaže zúčastniť. EV sa k tomuto bodu vráti po skončení MMS v Poprade.

PB na záver poďakoval za efektívny priebeh schôdze a konštruktívnu diskusiu.

V Bratislave, 31. augusta 2017

[fb_button]


Celkom prečítané 117 krát.

Pridaj komentár