«

»

máj 13 2016

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 2. 12. 2015

Tlačiť E-mail
Napísal Peter Belčák
07. 12. 2015
Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ Miesto: Bratislava, Michalovce, Košice, Nové Zámky, Žilina Dátum: streda, 2. decembra 2015 Prítomní: P. Belčák (PB), G. Hinďoš (GH), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), E. Velecký (EV), A. Zlacký (AZ) Neprítomný: Program: 1/ zhodnotenie slovenskej bridžovej ligy 2015 2/ voľba koordinátora ligy na rok 2016 3/ doplnenie informácií do Informačného systému o športe 4/ stanovisko k žiadosti A. Kubicu na prešetrenie udalosti, ku ktorej došlo na turnaji v Slavoniciach 5/ účasť SBZ na stretnutí zástupcov národných zväzov, ktoré organizuje EBL koncom januára 2016 6/ zriadenie komisie na prípravu zmeny stanov v dôsledku schválenia nového Zákona o športe 7/ diskusia Závery: 1/ JF, koordinátor slovenskej bridžovej ligy, predložil hodnotenie I. a II. SBL, v ktorej ocenil bezproblémový priebeh súťaže, rýchlu dostupnosť výsledkov. Výhrady boli k podmienkam v okolí hracej miestnosti počas jesenného sústredenia prvej ligy, keď v sobotu večer hluk z oslavy pôsobil rušivo aj priamo v hracej miestnosti. P-SBZ poverilo koordinátora, aby sa v budúcnosti pokúsil takejto situácii predísť rokovaním s majiteľom priestorov. JF ďalej odporúča, aby aj rozhodca v druhej lige zaujal prísny prístup ku zlozvyku niektorých športovcov komentovať rozdania. Aj keď formálny prostest nebol podaný, informácie a spôsob, akým si ich páry po odohraní rozdaniavymieňali, mohli neoprávnene zvýhodniť iné družstvá. PH sa podelil o skúsenosti družstva ŽBK s účasťou v 2. lige a potvrdil, že jeden nocľah mali všetci členovia družstva z titulu účasti vo východnej konferencii zabezpečnený zdarma na náklady SBZ. 2/ P-SBZ poďakovalo JF za prácu koordinátora SBL v ukončenom ročníku. Na posúdenie dostalo jeden návrh na koordinátora SBL na rok 2016 v osobe JF. P-SBZ v hlasovaní schválilo JF za koordinátora SBL na budúci súťažný ročník (6x ZA). Členovia P-SBZ diskutovali o prípadnej zmene hracieho systému, zatiaľ bez finálej dohody. JF pripraví návrh propozícií SBL na rok 2016, ktorý do 9.12. predloží ostatným členom P-SBZ na diskusiu. Zámerom P-SBZ je ukončiť diskusiu o rozpise a o propozíciách ako celku tak, aby finálne znenie propozícií sme mohli zverejniť do 16.12.2015. Vložné a ceny za 1. a 2. ligu sa oproti súťažnému ročníku 2015 nebudú meniť. 3/ PB oboznámil nových členov P-SBZ s účelom informačného systému o športe, o informáciách, ktoré v ňom jednotlivé športové zväzy evidujú a o jeho úlohe pri posudzovaní športových zväzov zo strany ministerstva školstva. PB oznámil, ktoré zmeny vykonal v priebehu ostatných 12 mesiacov (zmena adresa sídla, zmena funkcionárov, doplnenie nových členov) a požiadal zástupcov klubov o účinnejšiu spoluprácu pri zbere údajov. 4/ P-SBZ skonštatovalo, že spôsob, ktorým sa postavilo k žiadosti A. Kubicu (AK) zo dňa 6.5.2015 na prešetrenie udalosti, ku ktorej došlo na turnaji v Slavoniciach, je neuspokojivý a že hoci došlo k výmene mejlov medzi predstaviteľmi SBZ a ČBS v tejto veci, tak komunikácia s predkladateľom podnetu bola nezvládnutá. P-SBZ si kriticky priznáva vinu, že hoci podnet zaevidovalo, následne ho, kým bol aktuálny,nedoriešilo. V súčasnosti, po urgencii AK a keď sa k podnetu AK vyjadrilo aj Ú-ČBS, členovia P-SBZ znovu posúdili možnosti ďalšieho postupu. Keďže však od podania podnetu uplynulo viac ako pol roka, tak v zmysle platného disciplinárneho poriadku SBZ, bod 5.2, už disciplinárne konanie nemožno zahájiť, lebo od prípadného priestupku uplynula lehota dlhšia ako šesť mesiacov. P-SBZ poverilo GH, aby v tomto zmysle informoval AK aj Ú-ČBS a zároveň sa AK v mene celého P-SBZ ospravedlnil za nekonanie. 5/ EBL s viac-menej pravidelnou 2-ročnou periodicitou organizuje pre národné zväzy stretnutie ich zástupcov s výkonným výborom EBL. Najbližšie sa uskutoční koncom januára 2016 v Ríme. P-SBZ predbežne súhlasí s účasťou SBZ na tomto stretnutí a poverilo PB oslovením prípadných zástupcov za SBZ a predložením návrhu o zložení delegácie a o rozpočte na jej účasťna hlasovanie v P-SBZ. 6/ v súvislosti s prijatím Zákona o športe v Národnej Rade SR, ktorý nadobudne účinnosť od 1. januára 2016, vzniká národným športovým zväzom potreba prispôsobiť svoju činnosť novému legislatívnemu rámcu. Väčšina športových zväzov bude musieť upraviť svoje stanovy, pričom pracovníci Ministerstva školstva ponúknu v priebehu budúceho roka pomoc pri zapracovaní potrebných zmien formou organizovania seminárov. P-SBZ schválilo zriadenie odbornej komisie na prípravu nových stanov (6x ZA) a následne aj zloženie tejto komisie v zostave PB, GH, PH a M. Krajčo (6x ZA). Prácu komisie pre prípadné špeciálne oblasti podporí aj AZ. V tejto súvislosti PB ešte informoval, že Ministerstvo školstva predpokladá zverejnenie rozhodnutia o rozdelení dotácie na štátnu reprezentáciu na rok 2016 a následné podpísanie zmluv so športovými zväzmi, ktorým bude táto dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá, ešte v decembri 2015, t.j. podľa pomaly končiaceho zákona. 7.1/ Kalendár súťaží na budúci rok je už pripravený, zástupcovia klubov postupne poslali termíny nimi organizovabných podujatí na rok 2016 a turnajovv okolitých krajinách s predpokladanou účasťou hráčov zo Slovenska. Tento kalendár bude zverejnený na stránke SBZ súčasne s propozíciami SBL pred koncom roka 2015. Zatiaľ otvoreným ostáva termín Dunajského pohára, AZ informoval o stave jeho príprav a prisľúbil potvrdiť predbežný termín alebo poslať nový termín koncom januára 2016, kedy predpokladá, že bude mať hotový definitívny návrh formátu a termínu súťaže. 7.2/ P-SBZ si dohodlo zásady spracovania a odpovedania na podnety alebo otázky určené členom SBZ (rovnako aj na podnety nečlenov alebo zo zahraničia) prichádzajúce na spoločnú mejlovú adresu SBZ. Podľa týchto zásad je P-SBZ povinné na podnet odpovedať do 30 dní, pričom návrh odpovede vypracuje a predsedníctvu predložíčlen P-SBZ, do ktorého kompetencie tematika predložená v podnete patrí. V prípade potreby tohto člena určí prezident alebo generálny tajomník. 7.3/ PB informoval, že SBZ je aj na budúci rok zaregistrovaný ako príjemca 2% dane z príjmu právnických a fyzických osôb. PB poďakoval za konštruktívnu diskusiu na schôdzi a poprial ostatným členom P-SBZ príjemné prežitie koncoročného obdobia. V Bratislave, 3. decembra 2015

Celkom prečítané 74 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments