«

»

dec 03 2020

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 24. 11. 2020

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: streda, 24. novembra 2020

Schôdzu viedol P. Belčák (PB), prezident SBZ

Prítomní: J. Gajdoš (JG), J. Jakabšic (JJ), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV), M. Krajčo (MK)

Neprítomný:

Program:

1/ online SBL v roku 2021 – propozície

2/ úpravy v súvisiacich dokumentoch (klasifikačný poriadok, propozície SBT)

3/ kontrola MŠVVŠ SR ku zápisom, reakcia SBZ na návrh správy, interná smernica k zápisom

4/ novelizácia zákona o športe, pripomienka základných téz nového zákona

5/ rôzne

Závery:

1/ pre prípad, že situácia v roku 2021 znemožní zorganizovanie prvej a druhej SBL v podobe, na ktorú sme zvyknutí, EV pripravil a predložil (16.11.) návrh propozícií pre online Slovenskú bridžovú ligu (OSBL), ktorá, ak budú pretrvávať nariadené obmedzenia v organizácii športových podujatí, by mohla do istej miery nahradiť súčasnú SBL. Po diskusii a zapracovaní pripomienok P-SBZ schválilo propozície Online slovenskej bridžovej ligy (5x ZA).

2/ v nadväznosti na propozície OSBL a berúc do úvahy situáciu v roku 2020 v mene klasifikačnej komisie EV predložil (17.11.) návrh na doplnenie Klasifikačného poriadku o nový bod 3.4, podľa ktorého za výsledky v OSBL a v SPOD pre súťaže družstiev a za výsledky v KP, VC KE, MC ZA a MMS pre súťaže párov môžu byť pridelené MB v prípadoch, keď organizátor rozhodne o konaní na internetovej online báze namiesto živej súťaže. Po diskusii a zapracovaní pripomienok P-SBZ schválilo doplnenie Klasifikačného poriadku (5x ZA).

EV predložil (17.11.) aj návrh na doplnenie Propozícií Slovakia Bridge Tour týkajúci sa zaradenia súťaží do kalendára SBT a pridelenia SBT bodov v čase obmedzenia organizácie živých súťaží. Zmena sa opäť týka rozšírenia o súťaže na online báze, pričom o zaradení konkrétnej súťaže do SBT rozhodne P-SBZ ako organizátor (5x ZA).

3/ PB a MK informovali o prebiehajúcej kontrole zápisov z rokovaní najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolnej komisie za rok 2019, ktorú v SBZ inicioval Hlavný kontrolór športu. V návrhu správy z kontroly bolo niekoľko nálezov a niekoľko odporúčaní týkajúcich sa obsahu a formy zápisov. V lehote do 7 kalendárnych dní PB a MK sformulovali stanovisko k návrhu správy. PB, na základe telefonického rozhovoru s pracovníkom odd. kontroly MŠVVaŠ očakáva, že všetky kritické nálezy a vačšina ostatných nálezov sa do záverečnej správy z kontroly nedostanú.

Jedno z odporúčaní v návrhu správy už medzičasom P-SBZ splnilo. V reakcii na druhé odporúčanie PB predložil (13.11.) návrh internej smernice o zápisoch z rokovaní orgánov SBZ. Po diskusii a zapracovaní pripomienok P-SBZ internú smernicu schválilo (5x ZA).

4/ Po vyše 6 mesiacoch rokovaní pracovnej skupiny, ktorá analyzovala súčasný stav a konzultovala jeho pozitíva a nedostatky s inštitúciami, ktorých sa šport priamo dotýka (SOŠV, ADA SR, športoví novinári, profesionálni športovci, telovýchovní lekári, FTVŠ, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, atď.), MŠVVaŠ predložilo (19.11.) národným športovým zväzom návrh téz pripravovanej novely zákona o športe. Členovia P-SBZ si návrh prečítali a poverili PB, aby prípadné pripomienky a návrhy poslal v mene SBZ príslušnému pracovníkovi ministerstva.

5/ Členovia P-SBZ požiadali PB, aby zvolal v decembri 2020 ďalšiu schôdzu P-SBZ, na programe ktorej budú body týkajúce sa SBL (propozície, voľba koordinátora) na rok 2011, kalendára podujatí na rok 2021 a reprezentačných kapitánov na rok 2021.

V Bratislave, 30. novembra 2020

Zápis vypracoval: Peter Belčák,

Prílohy: Propozície OSBL – finálna verzia

Klasifikačný poriadok, bod 3.4 – finálna verzia

Propozície SBT – finálna verzia

Zápisy z rokovaní orgánov SBZ, interná smernica – finálna verzia

Tézy pripravovanej novely zákona o športe – návrh


Celkom prečítané 88 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments