«

»

mar 22 2017

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 18. 3. 2017

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ Miesto: Bratislava Dátum: sobota, 18. marca 2017 Prítomní: P. Belčák (PB), G. Hinďoš (GH), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), E. Velecký (EV) Neprítomný: Program: 1/ stav príprav MEJ 2017 2/ organizácia reprezentačných výberov pred MEJ v Šamoríne 3/ účasť družstva seniorov na otvorených ME 2017 v Montecatini 4/ nové stanovy SBZ 5/ diskusia Závery: 1/ PB informoval o podrobnostiach ostatnej návštevy z EBL, kde sa aj za účasti technického pracovníka EBL priamo na mieste posudzovala technická spôsobilosť hracích priestorov a celého zázemia z pohľadu bezproblémového priebehu celej súťaže. Vedenie EBL vyjadrilo na základe skúsenosti a prístupu zo strany organizačného výboru a prevádzky hotela spokojnosť so súčasným stavom príprav. PB informoval o zväzoch, ktoré už objednali ubytovanie pre svoje reprezentácie a od ktorých, hlavne veľkých, zväzov ešte nemáme informáciu o ich záujme. Počet voľných izieb sa nečakane rýchle znižuje, čo je spôsobené objednávaním dvojposteľových a jednoposteľových buniek, pričom organizačný výbor na začiatku očakával väčší počet objednaných štvorposteľových buniek. Avizovaný počet izieb, ktoré budeme počas MEJ potrebovať, bol preto medzičasom navýšený. PB informoval o záveroch z technickej návštevy, ktoré činnosti a v akom počte musí SBZ v priebehu MEJ zabezpečiť vo vlastnej réžii. Z tohto pohľadu vyzerá ako najproblémovejšie naplnenie očakávaného počtu BBO operátorov a riešeniu tejto otázky bude PB venovať v najbližšom období zvýšené úsilie. 2/ P-SBZ schálilo Miroslava Ploščicu (MP) za kapitána reprezentácie vo vekovej kategórii do 21 rokov. MP súhlasil s touto funkciou do termínu skončenia MEJ. O svojom ďalšom pôsobení vo funkcii kapitána U21 sa MP rozhodne skončení MEJ. Vo vekovej kategórii do 16 rokov budú potenciálni kandidáti reprezentáciu naďalej v starostlivosti svojich súčasných klubov, vedúci ich príprav potvrdili, že sú navzájom v kontakte a  nomináciu na prípadné sústredenie a na samotnú účasť na MEJ predložia spoločne. 3/ P-SBZ odsúhlasilo účasť družstva seniorov na transnacionálnych ME 2017 v Montecatini v zložení A. Filip, M. Henc, K. Lohay a E. Velecký/ (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA). Zároveň P-SBZ odsúhlasilo finančný príspevok vo výške 2120,- EUR, ktorá tvorí 3/4 nákladov na vložné, ubytovanie a na dopravu (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA). Finančný príspevok bude hradený zo štátnej dotácie nášho zväzu. Príjemcom tejto dotácie nemôže byť A. Filip, ktorý sa minulý rok v súvislosti s účasťou na World Bridge Games vo Wroclavi preregistroval v databáze WBF a EBL za hráča Českej republiky. Príspevok je určený pre ostatných menovaných hráčov. Kapitánom družstva a vedúcim výpravy bude E. Velecký (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA). 4/ PB informoval, že SBZ dostalo reakciu hlavného kontrolóra športu k návrhu upravených stanov až 17. marca, je však ešte potrebná ďalšia komunikácia pri dolaďovaní textu. Keď budú práce na návrhu ukončené a dostaneme súhlasné stanovisko kontrolóra, tak PB pošle znenie návrhu ostaným členom P-SBZ a tento bude zverejnený aj na webovej stránke SBZ. Následne P-SBZ rozhodne o mieste, čase a spôsobe konania konferencie SBZ, kde kľúčovým bodom programu bude práve schválenie nových stanov. 5/ V krátkej diskusii členovia otvorili a vyjadrili sa k viacerým aktuálnym otázkam súvisiacim s bridžom na Slovensku. V Bratislave, 20. marca 2017 [fb_button]

Celkom prečítané 148 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments