«

»

feb 22 2023

Zápis zo zasadania p-sbz zo dňa 15.2.2023

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Košice, Trnava, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: streda 15. februára 2023

Schôdzu viedol P. Belčák (PB), prezident SBZ

Prítomní: Ž. Ferková (ŽF), J. Jakabšic (JJ), Š. Kentoš (ŠK), M. Krajčo (MK), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV)

Neprítomní:

Program:

1/ posúdenie žiadosti michalovského klubu o finančný príspevok

2/ vyúčtovanie príspevku od MŠVVaŠ za rok 2022

3/ informácie z pracovného stretnutia organizovaného sekciou športu na MŠVVaŠ

4/ rôzne

Závery:

1/ na základe bodu 9 v Zápise zo schôdze P-SBZ zo dňa 14. 12. 2022 predložil MŠ v mene Bridžového klubu NBH Palma Michalovce žiadosť o príspevok vo výške 219,- EUR na organizáciu 20. ročníka Karpatského pohára a 3. ročníka Memoriálu Gabriela Hinďoša, ktorý klub využije na úhradu nákladov na prenájom sály a na rozhodcu. Po krátkej diskusii P-SBZ odsúhlasilo, aby SBZ po skončení súťaže na základe doložených účtovných dokladov (kópie zmlúv, výpisov z účtov a pokladničných dokladov) príspevok v uvedenej výške poukázal na účet klubu (6x ZA).

2/ PB informoval, 6. 2. zaslal na MŠVVaŠ vyúčtovanie príspevku poskytnutému SBZ v roku 2022. Následne začala administratívna finančná kontrola, kde PB doložil k vyžiadaným položkám podrobné účtovné doklady. Kontrola žiadne nedostatky nezistila.

V tejto súvislosti PB poďakoval zástupcov košického a topoľčianskeho klubu za dobre spracované podklady k čerpaniu príspevku za šport mládeže a za ich dodanie. Vyúčtovanie je dostupné v časti ekonomických informácií náhradného ISŠ.

3/ PB informoval o obsahu pracovného stretnutia, ktoré pre uznané NŠZ organizovala sekcia športu. Témami jednotlivých príspevkov boli informácie z oblasti boja proti dopingu, o najčastejších nedostatkoch v evidencii zistených počas kontrol NŠZ vykonaných v NŠZ v uplynulom roku, o výpočte výšky finančného príspevku pre NŠZ, jeho rozdelení na jednotlivé účely a jeho pravdepodobného navyšovania o nadvýťažok TIPOS-u z prevádzkovania lotérie, o návrhu nového zákona o športe, ktorý je aktuálne predložený do medzirezortného pripomienkového konania (je zverejnený na portáli slov-lex) a informácie o aktualizovaných pravidlách pre zaraďovanie športovcov do TopTeamu.

Prezentácie sú k dispozícii tu: Prezentácie zo stretnutia s NŠZ – 09.02.2023 (drive.google.com).

4a/ ŠK sa opýtal na výšku príspevku určeného na reprezentáciu v mládežníckych kategóriách. PB odpovedal, že výšku nemáme určenú a celkový príspevok budeme míňať na reprezentáciu (open aj mládežnícku), na organizovanie súťaží, na podporu klubom a administratívu v rozumnom pomere bez stanovenia limitov na jednotlivé účely.

4b/ PB pripomenul zástupcom klubov, aby do 28.2. nahlásili zoznam členov SBZ za svoje kluby, na ktorom samostatne uvedú športovcov do 23 rokov. Na základe nahlásených počtov PB (a) pripraví a pošle návrhy zmlúv na príspevok klubom na šport mládeže. Na tento účel sa medzi kluby rozdelí približne 15% celkového príspevku, ktorý SBZ dostane v roku 2023 a (b) aktualizuje zoznam talentovaných športovcov v časti evidenčných informácií náhradného ISŠ.

4c/ EV otvoril tému termínu konania jarného prvoligového sústredenia. Vinou nepozornosti a podcenenia možnej účasti našich športovcov na súťaži v Havířove došlo ku termínovej kolízii. Po oboznámení sa so súvislosťami s prípadnou zmenou termínu jarného sústredenia, ktoré predložil JJ, koordinátor SBL, členovia P-SBZ odsúhlasili prv komunikovaný termín konania sústredenia v dňoch 14. až 16. apríla.

v Bratislave, 18. februára 2023

Zápis vypracoval: Peter Belčák


Celkom prečítané 75 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments