«

»

dec 24 2022

Zápis zo zasadania p-sbz zo dňa 14.12.2022

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Košice, Trnava, Nové Zámky

Dátum: streda 14. decembra 2022

Schôdzu viedol P. Belčák (PB), prezident SBZ

Prítomní: Ž. Ferková (ŽF), J. Jakabšic (JJ), Š. Kentoš (ŠK), E. Velecký (EV)

Neprítomní: M. Šikra, M. Krajčo

Program:

1/ správa koordinátora o priebehu SBL v roku 2022; voľba koordinátora na rok 2023

2/ kapitán reprezentácie na rok 2023

3/ účasť slovenského družstva na 3. ročníku Transatlantic Seniors Cup

4/ účasť zahraničných hráčov v SBL

5/ Slovakia Bridge Tour 2022

6/ kalendár súťaži na rok 2023 a Slovakia Bridge Tour 2023

7/ odmeny jednotlivcom za prácu nad rámec členstva v SBZ, resp. členstva vo výkonnom orgáne SBZ

8/ smernica o cestovných náhradách pre športovcov – reprezentantov

9/ finančný príspevok na činnosť klubom

10/ rôzne

Závery:

1/ vzhľadom na nejasný rozsah protipandemických opatrení P-SBZ odložilo v porovnaní s pred-kovidovým obdobím vyhlásenie Slovenskej bridžovej ligy. Nasledovalo veľmi hektické obdobie zbierania prihlášok jednotlivých družstiev, organizovania hracieho miesta pre prvoligové sústredenie na západe, aktivácia náhradného družstva namiesto michalovskej Légie, ktorá nemohla nastúpiť. Tesne pred samotným začiatkom odriekol zo zdravotných dôvodov účasť vedúci turnaja a PB s JJ zháňali náhradu – s úspešným koncom – prakticky vo všetkých okolitých štátoch. Pozitívom preto je, že sa jarné prvoligové sústredenie vôbec uskutočnilo, po prvýkrát hrali družstvá na stoloch so zástenami, ubytovacie a stravovacie služby boli v dobrej kvalite, koordinátor zabezpečil ľahké občerstvenie priamo v hracej miestnosti. Negatívom bola samotná hracia miestnosť (slabé osvetlenie, nedostatočná vzdialenosť medzi stolmi), ale za daných podmienok sa Trnava ukázala ako dobrá voľba. Pri zabezpečení jesenného prvoligového sústredenia opäť podali pomocnú ruku hráči KBK.

K pripomienke rozdielneho prístupu vedúcich k udeľovaniu pokút za nedodržiavanie časových intervalov sa P-SBZ zhodlo, že časové intervaly sú súčasťou propozícií a pravidlá musia dodržiavať hráči aj vedúci. P-SBZ poverilo JJ a PB, aby vyzvali Dušana Šlachtu, nech v prípade nedodržania časových intervalov a ďalších pravidiel postupuje v súlade so Súťažným poriadkom SBZ.

Konečné výsledky, vrátane zostupujúcich z prvej a postupujúcich do prvej ligy sú zverejnené na stránkach SBZ.

P-SBZ schválila JJ za koordinátora SBL pre rok 2023 (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA) a poverilo ho prípravou návrhu propozícií SBL a návrhov hracích dní prvoligových sústredení, tak, aby ich P-SBZ mohlo schváliť ešte v tomto roku.

2/ na základe výsledkov 1. SBL 2022 dochádza ku zmene kapitána reprezentácie, na rok 2023 sa kapitánom stáva Juraj Kvoček.

3/ EV, koordinátor účasti slovenských hráčov na on-line súťažiach, predložil návrh na účasť družstva v zložení Filip, Henc, Lohay, Velecký na 3. ročníku Transatlantic Seniors Cup, ktorý sa uskutoční v termíne od 23.1. do 9.2.2023. Prvých dvoch ročníkov v rokoch 2021 a 2022 zúčastnilo približne 36 až 38 národných družstiev z 5 kontinentov. P-SBZ schválilo účasť družstva Slovenska na súťaži (5x ZA) a príspevok na vložné do súťaže vo výške 300 EUR (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA).

4/ účasť zahraničných hráčov v SBL. Cudzích štátnych príslušníkov hrajúcich v SBL vieme rozdeliť do 3 skupín: (a) všetci sú členovia registrovaného klubu, typicky Légia Michalovce, (b) nie sú členmi registrovaného klubu a dopĺňajú súpisku slovenského družstva, typicky Inter a (c) nie sú členmi registrovaného klubu a tvoria družstvo, v ktorom slovenský športovec nefiguruje, typicky Carpatia Rzeszow. P-SBZ prediskutovalo niekoľko návrhov, ako by sa dal spresniť štatút zahraničného hráča a zahraničného družstva a prípadne v budúcnosti obmedziť ich počet v družstvách, ktoré hrajú SBL. Diskusia na túto tému bude pokračovať.

5/ Do hodnotenia Slovakia Bridge Tour 2022 sa započítavajú výsledky párových turnajov na VC Košíc a Medzinárodných majstrovstiev SR. Ostatné dva párové turnaje, ktoré boli v minulosti zaradené do SBT kluby nezorganizovali a ani nenahradili on-line súťažou. Finančné odmeny za rok 2022 dostanú víťazi vyhlásených kategórií v nekrátenej výške.

P-SBZ rozhodlo, že v roku 2023 bude pre celkové hodnotenie nutná účasť hráča minimálne na 2 turnajoch zaradených do SBT.

6/ Známe termíny pre rok 2023 sú Veľká cena Košíc (5. až 7 mája) a MMS v Poprade (22. až 24. septembra). P-SBZ poverilo PB, aby skontaktoval zástupcov žilinského a michalovského klubu ohľadne organizovania Malej ceny Žiliny (MC ZA) a Karpatského pohára (KP). Na základe odpovedí sa KP pravdepodobne uskutoční v dňoch 3. až 5. marca (termín a miesto organizátor ešte upresní) a MC ZA v budúcom roku nebude. Tieto termíny a termíny prvoligových sústredení budú doplnené do kalendára súťaží na rok 2023 a zverejnené na webe SBZ.

7/ P-SBZ súhlasí s udeľovaním finančných odmien jednotlivcom za prácu nad rámec členstva v SBZ, resp. členstva vo výkonnom orgáne SBZ. Odmeny sa budú prideľovať na základe zmluvy so SBZ, pričom prezident SBZ bude kontrolovať plnenie zmluvných podmienok a bude mať v každej zmluve zakotvené právo na prípadné krátenie odmeny v prípade ich nedodržania.

Prvými jednotlivcami, s ktorými má SBZ podpísané zmluvy sú administrátor webu SBZ a koordinátor SBL.

8/ P-SBZ po predchádzajúcej diskusii odsúhlasilo Smernica o cestovných náhradách pre športovcov a funkcionárov, ktorých SBZ vysiela na reprezentačné podujatia. V porovnaní so súčasnou praxou pri ceste do zahraničia SBZ uhradí schváleným účastníkom stravné v súlade s pravidlami (pozri https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/cestovne-nahrady/zahranicna-cesta/stravne.html ) a vo výške, ktorá je pre danú krajinu aktuálne stanovená. Úplné znenie smernice je zverejnené tu: smernica-o-cestovnych-nahradach.

9/ všetky bridžové kluby na Slovensku sa potýkajú so zlou finančnou situáciou, náklady na prevádzku a prenájom priestorov sa zvyšujú a príjmy z členského a z vlastnej činnosti skôr klesajú než stagnujú. Zástupcovia jednotlivých klubov v P-SBZ by privítali finančný príspevok zo strany SBZ. PB nevidí význam v tom, aby sa takýto príspevok odvíjal od počtu členov. Zároveň pripomenul, že práve kluby majú možnosť čerpať prostriedky, ktoré SBZ dostáva od štátu na činnosti súvisiace s podporou a rozvojom športujúcej mládeže. Tento príspevok využívajú v tomto kalendárnom roku iba košický a v menšej miere topoľčiansky klub. Pre rok 2023 je SBZ pripravený spolupodieľať sa, a to aj finančne (úhrada prenájmu hracej miestnosti, odmeny rozhodcu, vecných cien, atď.), na otvorených klubových súťažiach (KP, MC ZA, VC KE). Predmetom ďalšej diskusie budú klubmi alebo jednotlivcami predložené rozvojové projekty, kde na určité položky SBZ môže prispieť v rámci svojich aktuálnych možností.

10/ V druhej polovici apríla 2023 EBL usporiada 4. ročník European Winter Games, kde sa očakáva účasť hráčov z celého sveta. Pre účastníkov budú pripravené nadštandardné hráčske podmienky v špičkovom francúzskom lyžiarskom stredisku Tignes. EBL ako hlavný organizátor ponúka pre národné zväzy možnosť získať 50 EUR za každého nového hráča, pričom za nového hráča bude považovať osobu, ktorá v ostatných rokoch neštartovala na Majstrovstvách Európy v žiadnej z dospeláckych kategórií

v Bratislave, 16. decembra 2022

Zápis vypracoval: Peter Belčák


Celkom prečítané 88 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments