«

»

dec 15 2017

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 13. 12. 2017

Zápis zo schôdze predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Košice, Žilina, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: streda, 13. decembra 2017

Prítomní: P. Belčák (PB), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV)

Program:

1/ zhodnotenie slovenskej bridžovej ligy 2017

2/ voľba koordinátora ligy na rok 2018

3/ návrh kalendára súťaží na rok 2018

4/ súčasný stav nasadzovania Informačného systému v športe

5/ Pravidlá 2017 a ďalšia práca s nimi

6/ Súťažný poriadok

7/ Volebný poriadok

8/ diskusia

Závery:

1/ JF, koordinátor slovenskej bridžovej ligy, vyzdvihol obnovenie hrania druhej ligy v Západnej konferencii, toto ostane zachované aj v roku 2018, kde je predpoklad účasti aspoň 3 družstiev. V prvej lige došlo ku zmene hracích priestorov aj v Bratislave aj v Košiciach. Ohlasy účastníkov sú vcelku pozitívne, dobrým bodom je, že sa podarilo zachovať v oboch mestách blízkosť hracích a ubytovacích priestorov. Čo sa týka výsledkov, postupujúce aj zostupujúce družstvá poznáme, k samotným výsledkom neboli námietky. Negatívom je, že spomedzi druholigistov súťaž nekončila skoro polovica prihlásených družstiev, hlavne počas jesenného sústredenia sa dostali ku slovu viacerí náhradníci, ktorých zabezpečili kapitáni družstiev, aby sa podarilo súťaže regulárne dokončiť. Viacerí členovia P-SBZ vyjadrili podivenie nad tým, že problémy spôsobili hlavne mladí hráči. Jedným z riešení by bolo, aby sa do druhej ligy prihlásilo menej družstiev s početnejšími súpiskami: kapitánom družstiev by to dávalo voľnosť pri nasadzovaní a nemuseli by prípadnú kritickú situáciu riešiť na poslednú chvíľu náhradníkmi.

2/ P-SBZ poďakovalo JF za prácu koordinátora SBL v ukončenom ročníku. Na rok 2018 bol predložený jeden návrh na koordinátora ligy, ktorým bol JF. P-SBZ v hlasovaní schválilo JF za koordinátora SBL na budúci súťažný ročník (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA).

P-SBZ poverilo JF prípravou propozícií SBL na rok 2018. JF povedal, že počas súťažného ročníka neprišli pripomienky či výhrady voči aktuálnemu zneniu propozícií. V diskusii k tomuto bodu viacerí členovia P-SBZ potvrdili, že propozície bridžovej ligy zodpovedajú potrebám a charakteru súťaže. JF v pripravovanom návrhu propozícií uvedie niektoré úpravy, ktoré zjednodušia prácu koordinátora ligy.

JF predloží návrh nových propozícií do 19.12., členovia P-SBZ sa k návrhu vyjadria tak, aby bolo možné propozície odsúhlasiť a zverejniť ešte pred koncom roku 2017.

Vložné a ceny sa oproti súťažnému ročníku 2017 nebudú meniť.

3/ Termíny tradičných slovenských turnajov sú pre rok 2018 známe. MŠ ešte potvrdí presné dni, kedy bude v Michalovciach Novoročný turnaj a Karpatský pohár. PH vysvetlil, prečo pri Malej cene Žiliny došlo v porovnaní s doterajšími ročníkmi k posunu termínu, ktorý spôsobuje nahustenie hracieho programu v mesiaci marec.

JF potvrdil, že pre súťaže organizované SBZ máme pre uvedené termíny zabezpečeného a potvrdeného vedúceho turnaja. Konkrétne termíny slovenských súťaží na rok 2018, súťaží v okolitých krajinách s predpokladanou účasťou hráčov zo Slovenska, a významných európskych súťaží budú zverejnené pred koncom roka 2017 v príslušnej sekcii na stránke SBZ.

4/ EV urobil kontrolu prekladu Pravidiel 2017 do slovenčiny, odstránil nejednoznačnosť v terminológii prvého prekladu a vykonal v ňom zmeny, ktoré významne pomôžu pochopeniu textu nielen vedúcimi ale hlavne hráčmi. Tento týždeň ešte PB a PH urobia posledné čítanie textu, aby odhalili prípadné gramatické chyby a preklepy.  PB predloží definitívnu verziu slovenskej verzie Pravidiel 2017 do 19.12., tak aby ju členovia P-SBZ mohli odsúhlasiť ešte pred koncom roku 2017.

Nové pravidlá súťažného bridžu vstúpia do platnosti od 1.1.2018, všetky súťaže organizované na Slovensku sa po tomto dátume musia riadiť už iba novými Pravidlami 2017.

EV navrhol, aby SBZ nechal vytlačiť slovenskú verziu Pravidiel 2017, nech je k dispozícii vedúcim klubových turnajov aj v tlačenej forme. Tento návrh bol schválený (5x ZA). Podrobnosti formálnej úpravy textu pred tlačou a samotného vytlačenia dorieši P-SBZ v priebehu roku 2018.

5/ EV pripravil Súťažný poriadok. Oproti Pravidlám, ktoré platia pre všetky medzinárodné súťaže a k ich úpravám prichádza raz za desať rokov je Súťažný poriadok živší dokument, v bridžových zväzoch dochádza bežne k úpravám národných súťažných poriadkov v kratších lehotách. Návrh Súťažného poriadku bol predložený v dostatočnom predstihu členom P-SBZ a skúseným vedúcim, pričom z ich strany prišlo k minimálnemu počtu pripomienok.

P-SBZ odsúhlasilo predloženú verziu Súťažného poriadku (5x ZA).

Súťažný poriadok vstúpi do platnosti od 1.1.2018.

6/ EV pripravil návrh dokumentu, ktorý doteraz SBZ nemal schválený – Volebný poriadok, ktorým sa bude riadiť priebeh voľby funkcionárov počnúc najbližšou volebnou konferenciou SBZ. V tejto súvislosti členovia P-SBZ upozorňujú, že mandát volebnej komisie, podobne ako všetkých ostatných volených orgánov, pokračuje aj po skončení konferencie a končí sa zvolením nového zloženia volebnej komisie.

P-SBZ odsúhlasilo predloženú verziu Volebného poriadku (5x ZA).

Volebný poriadok vstúpi do platnosti od 1.1.2018.

7/PH sa tento mesiac zúčastnil v Bratislave školenia pre zástupcov národných športových zväzov o nasadzovaní Informačného systému v športe. Školenie viedol pracovník účelovej organizácie spadajúcej pod rezort Ministerstva školstva. Ale zo samotného ministerstva sa nikto školenia nezúčastnil. Národné zväzy dostali informáciu, že systém by mal byť nasadený do skúšobnej prevádzky začiatkom roku 2018, následne bude približne polročné prechodné obdobie, kde sa budú kontrolovať dáta poskytnuté národnými zväzmi v rokoch 2016 a 2017. Súčasťou systému by malo byť aj rozhranie, ktorým by sa mohli prepojiť informačné systémy športových zväzov a ISŠ. Hlavne pre veľké zväzy je to nevyhnutnosť, aby údaje vkladali a menili iba na jednom mieste.

Z titulu práce na aktualizácii údajov za SBZ PH povedal, že v súčasnosti nie je potrebná akcia z našej strany.

8/V rámci diskusie P-SBZ poverilo PB vypracovaním jasných pravidiel poskytovania finančnej podpory mládežníckemu bridžu na Slovensku a pre talentovaných športovcov. Súčasťou týchto pravidiel bude aj definovanie vekových a prípadne výkonových kritérií pre poskytnutie príspevkov. P-SBZ zatiaľ nerozhodlo o účasti zástupcu SBZ stretnutí zástupcov národných zväzov, ktoré s dvojročnou periodicitou organizuje EBL. Najbližšie takéto stretnutie bude začiatkom februára 2018 v Belfaste.

PB na záver poďakoval za konštruktívnu diskusiu na schôdzi a poprial ostatným členom P-SBZ príjemné prežitie koncoročného obdobia.

V Bratislave, 14. decembra 2017


Celkom prečítané 164 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments