«

»

sep 17 2018

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 12. 9. 2018

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Košice, Žilina, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: streda, 12. septembra 2018

Prítomní: P. Belčák (PB), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV), M. Krajčo

Neprítomný:

Program:

1/ príprava nadchádzajúcej konferencie SBZ

2/ návrh na zmenu hracích miest prvoligových sústredení

3/ diskusia

Závery:

1/ členovia P-SBZ prediskutovali procesné náležitosti týkajúce sa nadchádzajúcej konferencie SBZ, počas ktorej delegáti budú voliť nové vedenie SBZ a nové zloženie kontrolnej a disciplinárnej komisie SBZ. V zmysle zákona o športe a volebného poriadku má SBZ povinnosti v stanovenej lehote zverejniť mená kandidátov v náhradnom informačnom systéme. Zástupcovia jednotlivých klubov súhlasili s návrhom, že kandidátov za svoj klub pošlú MŠ, ktorý návrhy zozbiera a sumárny zoznam pošle (a) EV na zverejnenie a (b) PH na informovanie delegátov prostredníctvom klubov,

2/ Michalovský klub predložil do P-SBZ návrh na striedanie hracích miest v po sebe nasledujúcich ročníkoch prvej ligy. Na základe tohto návrhu spracoval PB rámcové finančné porovnanie celkovej nákladovosti prvoligových družstiev na ubytovanie a cestovné. EV porovnal počet prenocovaní, ktoré vybavil koordinátor pre jarné sústredenie 2018 v Bratislave s počtom prenocovaní, keby sa hralo v Žiline, pričom rozdiel len v tejto jednej položke vychádza približne na 1000 EUR. JF naviac pripomenul, že keď sa naposledy uvažovalo s uskutočnením sústredenia v Žiline, tak sa mu nepodarilo nájsť jedno zariadenie, v ktorom by sa mohli spoločne ubytovať všetci hráči a súčasne by sa v blízkosti nachádzala vhodná hracia miestnosť.

Členovia P-SBZ predložený návrh zamietli z dôvodu celkovej nehospodárnosti a administratívnej náročnosti (0x ZA, 4x PROTI, 1x ZDRŽAL SA).

P-SBZ prijalo stanovisko, že členovia SBZ majú možnosť podať koordinátorovi ligy návrh na zmenu hracieho miesta v nadchádzajúcom ročníku 1. SBL. V kompetencii koordinátora je vyžiadať si vyjadrenie kapitánov prvoligových družstiev a následne môže túto zmenu zapracovať do propozícii, ktoré vždy pred začiatkom ročníka predkladá na schválenie P-SBZ (5x ZA).

3.1/ PB informoval o stave spracovania žiadosti o príspevok uznanému športu na rok 2019.

3.2/ JF sa po zvážení rozhodol v ďalšom období nekandidovať za člena P-SBZ a poďakoval sa ostatným členom a klubom, ktoré zastupujú, za plodnú spoluprácu počas uplynulých 4 rokov.

Zapísané v Bratislave, 14. septembra 2018

 


Celkom prečítané 117 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments