«

»

dec 14 2018

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 12. 12. 2018

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Žilina, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: streda, 12. decembra 2018

Prítomní: P. Belčák (PB), P. Hora (PH), J. Jakabšic (JJ), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV)

Neprítomný:

Program:

1/ správa koordinátora o stave príprav propozícií SBL na rok 2019

2/ posúdenie kalendára súťaží na rok 2019

3/ schválenie zmeny súťažného poriadku

4/ účasť družstva na WHJI ako súčasť prípravy na MEJ 2019

5/ rôzne

Na úvod PB privítal JJ na prvej schôdzi, na ktorej sa zúčastňuje ako novozvolený člen P-SBZ.

Závery:

1/ počas uplynulého ročníka 1. SBL rezonovali dve výrazné témy: problémy kapitánov viacerých družstiev so zostavami počas jesenného sústredenia a vyrovnávací finančný príspevok pre mimobratislavských a mimokošických hráčov.

K prvej téme PH spomenul, že s bratislavskými, topoľčianskymi a žilinskými hráčmi sa ako náhradníkmi prakticky nedalo počítať, lebo počas rovnakého víkendu mali plánované odohranie druhej ligy. EV vidí ďalšiu príčinu v málopočetných družstvách. V budúcom ročníku by sa tieto problémy nemuseli opakovať, lebo z druhých líg postúpili družstvá, ktoré mali tento rok na súpiskách 5 hráčov a v prípade potreby ich kapitáni môžu doplniť z dalších hráčov pôsobiacich v týchto mestách. Tým zároveň stúpa počet disponibilných náhradníkov.

K druhej téme MŠ ako zástupca michalovského klubu stiahol návrh, ktorý na konferencii SBZ predložil delegát michalovského klubu L. Faltus. Tento návrh sa dostal do uznesenia z konferencie (bod č. 10 tu: Uznesenie), na základe ktorého má P-SBZ zvážiť ďalší postup ohľadom príspevku na ubytovanie pre vybranú skupinu hráčov. Na základe tohto vyjadrenia MŠ P-SBZ rozhodlo, že sa touto otázkou v ďalšom nebude zaoberať a necíti sa poverenou úlohou viazané (5x ZA).

JJ ako koordinátor SBL na rok 2019 oznámil, že od kapitánov družstiev Légia Michalovce a Sizes dostal vyjadrenie, že v budúcom roku bude v 1. SBL štarovať iba jedno družstvo z Michaloviec. Prvoligovú licenciu si ponechá družstvo Légia Michalovce a názov družstva sa mení na NBH Michalovce. Osobu kapitána a súpisku, na ktorej sa objavia aj hráči, ktorí tento rok nastúpili za Sizes, oznámi kapitán družstva v prihláške do SBL na rok 2019.

V zmysle platných propozícií čl. 4, §10.4 právo na miesto uvoľnené po Sizes prechádza najprv na druhé družstvo početnejšej východnej druholigovej konferencie, t.j. na družstvo Zemplín. Kapitán tohto družstva už potvrdil, že v roku 2019 o prvoligovú licenciu nemajú záujem. P-SBZ poverilo PB a JJ oslovením kapitána druhého družstva západnej konferencie 2. SBL (BMBK Bratislava) a následným urýchleným doriešením otázky, kto nastúpi na uvoľnené miesto. P-SBZ sa uzhodlo (5xZA) , že v tejto situácii nebude zvažovať zníženie počtu prvoligových družstiev pre ročník 2019.

JJ predloží návrh aktualizovaných propozícií SBL na rok 2019. Termín: do 19.12. Pri ich príprave zoberie do úvahy návrh PH na spresnenie formulácií ohľadne nástupu náhradníkov a prípadné ďalšie návrhy, ktoré by prišli od kapitánov prvoligových a druholigových družstiev. Následne sa členovia P-SBZ k predloženému návrhu vyjadria tak, aby bolo možné propozície odsúhlasiť a zverejniť ešte pred koncom roku 2018.

2/ MŠ oznámil, že v r. 2019 dôjde ku zmene názvu Karpatského pohára na Karpatský pohár a Memoriál Gabriela Hinďoša a upresnil termín konania súťaže. PH oznámil termín Malej ceny Žiliny. Termíny ostatných budúcoročných súťaží na Slovensku už boli dohodnuté dávnejšie, máme pre ne potvrdeného vedúceho a sú zverejnené v kalendári na stránke SBZ.

EV zaktulizuje, prípadne doplní do kalendára chýbajúce informácie a linky. Termín 19.12.

3/ EV predložil návrh na úpravu §25 Súťažného poriadku SBZ, ktorý sa týka uplatňovania sankcie v súťaži družstiev. P-SBZ predložený návrh schválilo (4x ZA, 1x PROTI).

4/ Rok 2019 bude posledným, keď ešte trojica hráčov (Jakabšic, Kvoček, Vodička) môžu nastúpiť za Slovensko v juniorskej kategórii U26. P-SBZ prediskutovalo možnosť vyslania družstva na MEJ 2019 po doplnení o niektorých hráčov z kategórie U21. PB sa podelil o informácie z prostredia EBL, o potenciálnom usporiadateľovi šampionátu a o organizátorom avizovaných podmienkach pre účastníkov.

SBZ dostal od usporiadateľa WHJI pozvánku na účasť Slovenska na tejto tradičnej súťaži mladých družstiev. P-SBZ zváži prihlásenie a účasť slovenského družstva na tomto podujatí na základe návrhu zloženia, rozpočtu a celkovej prípravy, ktorú predloží kapitán juniorského družstva.

5.1/ PB sa zúčastnil ako hosť Valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru, kde delegáti odsúhlasili nové stanovy SOV, zmenili názor združenia na Slovenský olympijský a športový výbor a schválili nové logo. Týmto aktom bola dovŕšená dvojročná snaha nového prezidenta SOV o transformáciu SOV na strešnú organizáciu slovenského športu. O tom, čo bude táto zmena znamenať pre slovenský šport, rozhodnú činy.

Pre SBZ zmena otvára možnosť stať sa členom tohto združenia a po uznaní za národný športový zväz aj na Ďalšom poli potvrdiť našu príslušnosť ku športovému hnutiu na Slovensku. PB sa informoval o podmienkach prijatia Slovenského bridžového zväzu za člena a na podmienky samotného členstva v SOŠV.

5.2/ PB informoval, že SBZ bol zapísaný do registra prijímateľov 2% dane z dane z príjmov za rok 2018.

5.3/ PB informoval, že vďaka KBK sme získali výhodné podmienky na vydanie slovenskej verzie Pravidiel 2017. Objednaných je 20 výtlačkov, ktoré by sme mali mať k dispozícii na prelome rokov 2018/19. Následne P-SBZ rozhodne o rozdelení výtlačkov medzi registrované kluby a organizátorov bridžových krúžkov.

PB na záver poďakoval za diskusiu na schôdzi a poprial ostatným členom P-SBZ príjemné prežitie koncoročného obdobia.

V Bratislave, 13. decembra 2018


Celkom prečítané 141 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments