«

»

dec 19 2019

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 11. 12. 2019

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: streda, 11. decembra 2019

Prítomní: P. Belčák (PB), J. Gajdoš (JG), J. Jakabšic (JJ), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV)

Neprítomný:

Program:

1/ správa koordinátora o priebehu SBL v roku 2019

2/ posúdenie kalendára súťaží na rok 2020

3/ účasť Tomáša Pavlíka na seminári pre vedúcich turnajov organizovanom EBL

4/ účasť SBZ na Seminári pre zástupcov národných zväzov

5/ rôzne

Závery:

1/ podľa JJ Prvá SBL bola bez väčších komplikácií. Niektorí hráči vyjadrili nespokojnosť s hracím miestom počas jarného sústredenia. Koordinátor sa pokúša najsť alternatívne priestory, naráža však na neprijateľné cenové nároky zo strany potenciálnych zariadení. Koordinátor vyslovil nespokojnosť s opakujúcimi sa pripomienkami k platným propozíciam, keď niektorí kapitáni počas porád pred začiatkom každého sústredenia prichádzajú s návrhmi, občas protichodnými, na úpravu časového rozpisu.

Na rozdiel od predchádzajúceho ročníka prvoligové družstvá vo výrazne menšej miere využili náhradníkov.

Druhá liga sa uskutočnila iba vo východnej konferencii za účasti piatich družstiev, v západnej konferencii sa prihlásilo do ligy iba jedno družstvo a aj to iba podmienečne. V zmysle propozícií koordinátor oslovil kapitánov družstiev, ktoré vo východnej konferencii obsadili konečné druhé a tretie miesto s otázkou kvôli odohraniu barážového zápasu. Keďže obaja kapitáni zhodne odpovedali, že ich družstvá o baráž záujem nemajú, prvoligovú príslušnosť na rok 2020 si zachovalo družstvo BMBK.

Jakub Jakabšic bol potvrdený za koordinátora SBL aj pre ročník 2020 (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA).

P-SBZ poverilo JJ, aby pripravil a predložil na pripomienkovanie Propozície SBL na rok 2020, vrátane návrhu termínov prvoligových sústredení. Termín predloženia návrhu je do 15.12. tak, aby bol dostatočný časový rámec na jeho pripomienkovanie v P-SBZ a aj zo strany kapitánov družstiev a jeho zverejnenie koncom roku 2019.

2/ Zástupcovia košického a michalovského klubu oznámili termíny budúcoročných súťaží. Žilinský klub ešte hľadá jarný termín pre Malú cenu Žiliny a aj priestory, kde by ho mohol v budúcom roku organizovať, keďže v hoteli Polom sa finančné predstavy po zmene majiteľa stali neúnosnými. Po doplnení termínov prvoligových sústredení EV zverejní kalendár súťažných podujatí pre rok 2020 na stránke SBZ.

3/ PB predložil návrh, aby sa Seminára pre vedúcich turnajov, ktorý pravidelne organizuje EBL, v budúcom roku zúčastnil Tomáš Pavlík. Seminár sa uskutoční v termíne od 6.2. do 9.2. v Belfaste. Tomáš pravidelne rozhoduje klubové a regionálne súťaže (Michalovce, Žilina, naposledy Topoľčany), absolvovanie semináru mu výrazne pomôže v odbornom rozvoji a v nadväzovaní kontaktov. P-SBZ schválilo účasť Tomáša Pavlíka na seminári (5x ZA) a príspevok vo výške 90% očakávaných nákladov tvorených účastníckym poplatkom vrátane ubytovania a dopravnými nákladmi (5x ZA).

4/ EBL v pravidelných dvojročných intervaloch organizuje pre všetky členské zväzy seminár zástupcov národných bridžových organizácií. Budúci rok sa teto seminár uskutoční v termíne 31.1. až 2.2. v Prahe. Organizátor hradí náklady na ubytovanie pre 2 zástupcov, prípadnému tretiemu účastníkovi z rovnakého členského zväzu by už časť nákladov hradil jeho domovský zväz. P-SBZ schválilo účasť Juraja Jakabšica (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA) a Michala Šikru (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA) na seminári a príspevok vo výške 90% očakávaných nákladov (5x ZA). PB bude na seminári prítomný ako zástupca EBL.

5a/ Členovia P-SBZ sa nevyslovili k priebehu konferencie SBZ, ktorá ešte neskončila. Pre spôsob vedenia konferencie s využitím mejlovej komunikácie sú pozitívne aj negatívne argumenty. Aj s vedomím a rešpektovaním niekoľkých kritických pripomienok, ktoré počas konferencie odzneli, ostatní členovia P-SBZ vyjadrili jednomyseľne podporu spôsobu, ktorým PB doteraz vedie konferenciu. Na otázku, či PB má po skončení konferencie osloviť jej účastníkov kvôli spätnej väzbe, nie je v P-SBZ jednotný názor.

5b/ PB potvrdil, že SBZ je zaregistrovaný ako príjemca 2% dane z príjmov aj pre budúci rok.

5c/ PB informoval čenov P-SBZ o iniciatíve Pala Mokráňa (PM) zorganizovať pod gesciou SBZ bridžový týždeň v Starom Smokovci v termíne 20.-25.9.2020 a tlmočil predstavu PM o rozsahu spolupráce so SBZ. PM je s konkrétnym zariadenim v Smokovci už viac-menej dohodnutý. Či sa bridžový týždeň uskutoční alebo nie sa odvíja od záujmu bridžistov zo Slovenska a aj spoza hraníc predĺžiť si pred MMS pobyt vo Vysokých Tatrách a spojiť ho aj s inými než iba bridžovými športovými aktivitami.

PB na záver poďakoval za diskusiu na schôdzi a poprial ostatným členom P-SBZ príjemné prežitie koncoročného obdobia.

V Bratislave, 15. decembra 2019


Celkom prečítané 106 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments