«

Z historie Československého bridže »

jún 22 2021

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 10. 6. 2021

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: streda, 9. júna 2021

Schôdzu viedol P. Belčák (PB), prezident SBZ

Prítomní: J. Gajdoš (JG), J. Jakabšic (JJ), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV), M. Krajčo (MK)

Neprítomný:

Program:

1/ účasť SVK na (online) kvalifikačnej súťaži EBL pre budúcoročné MS

2/ príprava hracej miestnosti na kvalifikačnú súťaž EBL

3/ pozorovateľ pre kvalifikačnú súťaž EBL

4/ hodnotenie Valného zhromaždenia SOŠV

5/ súťaže SBZ v druhom polroku 2021 (MMS, SPOD, ap.)

Závery:

1/ Juraj Kvoček, ako zastupujúci kapitán reprezentácie, predložil návrh súpisky reprezentačného družstva Slovenska v kategórii Open na augustový kvalifikačný turnaj pre účasť na Majstrovstvách sveta 2022 a Champions‘ Cup 2020. P- SBZ odsúhlasilo účasť Slovenska na kvalifikačnom turnaji (5x ZA) a zloženie reprezentačného družstva M. Henc, J. Kvoček, K. Lohay, E. Velecký, M. Vodička (5x ZA).

Kapitánom družstva bude J. Kvoček.

2/ Na základe informačného listu EBL ku kvalifikačnej súťaži, je každý národný zväz povinný zabezpečiť vyhovujúce prostredie pre potreby súťaže. V prípade Slovenska to znamená miestnosť pre 4 hráčov a nezávislého pozorovateľa.

PB na základe predchádzajúcej komunikácie absolvoval obhliadku v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave. Po celkovej prestavbe je budova tesne pred kolaudáciou. Je v nej k dispozícii modulárna zasadačka, ktorú bude možné si prenajať buď ako celok alebo iba niektorú časť. Priestor pre potreby kvalifikačnej súťaže je bezproblémový. Otázka, či bude zasadačka po odtiahnutí všetkých deliacich stien postačovať aj pre potreby prvoligového sústredenia, je otvorená. PB si od správcu vypýtal rozmery a cenové podmienky. Na prízemí Domu športu budú k dispozícii vhodné priestory pre dlhodobé uskladnenie hracích stolov, zástien a prípadne písomných materiálov.

Hraciu miestnosť pre kvalifikačný turnaj bude P-SBZ definitívne schvaľovať po oboznámení sa s cenovými ponukami.

P-SBZ predbežne vychádza z toho, že príspevok od SBZ na účasť družstva na kvalifikačnej súťaži pokryje štartovné, prenájom miestnosti, ubytovanie, cestovné náklady a zapožičanie 4 počítačových monitorov. Okrem príspevku na účasť družstva bude SBZ hradiť náklady na ubytovanie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude v čase súťaže prítomný na Slovensku.

 

3/ P-SBZ schválilo nomináciu Michala Šikru za nezávislého pozorovateľa (5x ZA) počas kvalifikačnej súťaže EBL. MŠ sa poďakoval ostatným členom P-SBZ za prejavenú dôveru.

4/ V marci sa po prvýkrát uskutočnilo VZ SOŠV bez fyzickej prítomnosti delegátov a hostí. PB podal informáciu o príprave samotného VZ. Spôsob hlasovania, pri ktorom jednotliví delegáti nedisponujú rovnakým počtom hlasov, a vyhodnotenie zabezpečil externý partner. Spomedzi jednotlivých bodov programu samotného VZ sa PB pristavil pri príspevkoch, ktoré odzneli na tému vývoja v slovenskom lyžovaní, kde nedávno ministerstvo školstva odobralo SLA štatút národného športového zväzu, časť povinností SLA prevzal na seba samotný SOŠV. Situácia medzi zástupcami dvoch konkurenčných lyžiarskych zväzov navzájom, či medzi SLA a sekciou športu na ministerstve školstva, je napriek zmierovacím snahám napätá a schyľuje sa k právnym krokom.

5/ P-SBZ plánuje zorganizovať Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v Poprade s prezenčnou účasťou hráčov v plánovanom termíne. Za týmto účelom v blízkej budúcnosti vykoná návštevu hotela Satel a na mieste sa presvedčí o dopadoch protipandemických opatrení na pripravenosť hotela poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnuté ceny.

P-SBZ zorganizuje druhý ročník Slovenského poháru online družstiev a poverilo JJ návrhom termínov a aktualizáciou propozícií. Organizačný tandem JJ+EV pre celkový servis, zverejňovanie informácií a výsledkov bude pracovať v rovnakom zložení. Vlani odskúšaný systém dvojitej eliminácie ostane zachovaný aj tento rok.

EBL predpokladá, že Champions‘ Cup sa v novembrovom termíne uskutoční v Pezinku. Definitívny verdikt o usporiadaní Champions‘ Cup (ako aj Hier malých zväzov) v roku 2021 sa očakáva v júli, najneskôr v auguste. SBZ ako lokálny partner bude zabezpečovať služby pre EBL a športovcov z účastníckych družstiev v zmluvne dohodnutom rozsahu. V máji PB oslovil Palace Art Hotel so žiadosťou o kontakt na osobu, ktorá bude partnerom pre SBZ. Hotel na žiadosť odpovedal, že meno nového event manažéra nám oznámi akonáhle uzavrie výberové konanie. Po potvrdení usporiadania Champions‘ Cup PB v lete znovu navštívi vedenie mesta Pezinok.

v Bratislave, 10. júna 2021

Zápis vypracoval: Peter Belčák


Celkom prečítané 101 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments