«

»

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 8. 6. 2016

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Michalovce, Košice, Nové Zámky, Žilina

Dátum: streda, 8. júna 2016

Prítomní: P. Belčák (PB), G. Hinďoš (GH), J. Frajt (JF), P. Hora (PH), E. Velecký (EV)

Neprítomný: A. Zlacký (pozri nižšie)

Program:

1/ Návrh nových stanov SBZ a spôsobu ich odsúhlasenia

2/ Stav príprav otvorených MS v Poprade

3/ Návšteva predstaviteľov EBL na Slovensku

4/ Účasť zástupcu SBZ na valnom zhromaždení EBL

5/ Zmena webovej stránky SBZ

6/ Diskusia a rôzne

Závery:

Dňa 19. mája AZ oznámil členom P-SBZ, že k dátumu 23. 5. 2016 sa vzdáva členstva v predsedníctve SBZ. Na úvod schôdze zvyšní členovia P-SBZ vzali túto skutočnosť na vedomie a skonštatovali, že P-SBZ ako orgán ostáva v zmysle stanov SBZ funkčné a v ďalšom období bude pracovať v päťčlennom zložení.

1/ PH a PB pripravili návrh nových stanov SBZ, ktoré vychádzajú zo zákona o športe (Zákon č.440/2015 Z.z.), ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2016. Tento návrh spolu s porovnaním súčasne platného a navrhovaného znenia dostali členovia P-SBZ na pripomienkovanie. P-SBZ poverilo PB, aby odkonzultoval pripravený návrh s pracovníkom sekcie športu na ministerstve školstva. Výsledný návrh bude následne zverejnený na webovej stránke SBZ s výzvou na jeho pripomienkovanie.

P-SBZ predbežne zvažuje zvolať mimoriadnu konferenciu SBZ s dvojbodovým programom: (a) schválenie stanov SBZ a (b) voľba členov disciplinárnej komisie. Delegáti konferencie budú určení klubmi a členmi bez klubovej príslušnosti podľa kľúča uvedeného v stanovách. Konferencia sa uskutoční korešpondenčným spôsobom, podrobnosti a pravidlá budú zverejnené s dostatočným predstihom súčasne s oznámením začiatku konania konferencie.

2/ PB informoval, že počas predchádzajúceho týždňa navštívil Vojtech Belčák hotel Satel v Poprade. Máme potvrdené, že hotel počíta s konaním majstrovstiev Slovenska v dohodnutom termíne. Ubytovanie bude poskytnuté v izbách dvojakého štandardu (Štandard a Premium), cena za noc pri dvojlôžkovej izbe sa zvýšila o 1 euro. Na druhej strane cena za dvojchodový obed aj za večeru bola znížená o 1 euro.

Presné informácie sú k dispozícii na pozvánke, ktorá je zverejnená na stránke SBZ.

Pozvánka v anglickom jazyku bola rozoslaná všetkým partnerom z okolitých krajín.

3/ PB zopakoval, že dňa 14. júna prídu na Slovensko Yves Aubry, prezident EBL a Josef Harsányi, pokladník EBL. Prijatie návštevy na pôde sekcie športu na ministerstve školstva zatiaľ nie je potvrdené, PB to bude vedieť najneskôr v piatok, 10. júna.

Hlavnými bodmi programu sú inšpekčné návštevy zariadení v Bratislave a okolí, ktoré SBZ predstaví ako kandidátov pre konanie MEJ družstiev v roku 2017. PB absolvoval 30. mája obhliadku všetkých zariadení. Na jej základe informoval ostatných členov P-SBZ o silných a slabých stránkach každého zo zariadení a vyjadril názor, že podmienky pre hracie priestory, vedľajšie priestory ako aj jednotkové cenové hladiny očakávané EBL dokážeme v každom z týchto zariadení splniť.

P-SBZ prediskutovalo široký rozsah otázok súvisiacich s prípadnou organizáciou. P-SBZ zatiaľ vyjadruje podporu organizácii vrcholného mládežníckeho podujatia a poveruje PB sprevádzaním delegácie v BA.

4/ Dňa 24. júna sa v Budapešti uskutočnia mimoriadne valné zhromaždenie EBL a potom aj riadne valné zhromaždenie. V minulosti sa zástupca SBZ týchto plenárnych stretnutí zúčastnil buď osobne (keď bol EV na súťaži ako člen družstva Slovenska a zároveň bol členom P-SBZ) alebo sme sa valného zhromaždenia zúčastnili prostredníctvom proxy hlasovania.

Tento rok do Budapešti družstvo nevysielame, takže pripadá do úvahy druhá alternatíva. Ak by však bol výsledok inšpekčnej návštevy (pozri bod 3/ vyššie) EBL pozitívny, tak sa valných zhromaždení zúčastní PB osobne. Svoju prítomnosť v Budapešti využije v podstatnej miere na propagáciu Slovenska ako organizátorskej krajiny budúcoročných ME družstiev juniorov a zabezpečenie dostatočnej informovanosti vedúcich predstaviteľov ostatných národných bridžových zväzov o podmienkach, ktoré budú zabezpečené pre športovcov a sprievod.

P-SBZ súhlasilo s účasťou PB na valných zhromaždeniach EBL (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA).

5/ Od začiatku roku 2016 boli webové stránky SBZ napadané vírusom a naše stránky boli označené ako nebezpečné. Táto situácia sa stala postupne neúnosnou. EV informoval, že staré stránky máme staticky zálohované a postupne pracoval na novom webovom sídle, ktoré je funkčné a temer hotové. Nové stránky sú naprogramované na novom softvéri. Zo starého sídla budú prenesené iba tie stránky, ktoré sú dôležité pre kontinuitu, ostatných približne 1700 stránok nie sú a ani nebudú prenesené.

EV informoval, že webové stránky SBZ sú naďalej terčom útokov, novší softvér sa s nimi aspoň zatiaľ dokáže lepšie vysporiadať.

EV informoval aj o stránkach databázy SBZ, ktorá je v zásade dokončená. Jej preprogramovanie si vyžiadalo oveľa viac práce, lebo máme v nej veľa špecifických väzieb a odkazov. Aj pre databázu platí, že isté odkazy nebudú fungovať a údaje staršieho dátumu (odkazy na výsledky) zostanú nedostupné. Kontá pre klubových administrátorov budú obnovené v krátkom čase. Členovia P-SBZ vyjadrili poďakovanie EV za množstvo práce, ktorou v krátkom čase dokázal spojazdniť webové stránky SBZ.

6.1/ V diskusii PB informoval členov P-SBZ o aktivitách Pavla Mokráňa v súvislosti s napísaním, propagovaním a vydaním Československej knihy o bridži. PB dodatočne poslal ostatným členom P-SBZ podporné materiály ku knihe, k jej obsahu a modelu jej financovania, ktoré pre P-SBZ, Ú-ČBS a pre kluby v oboch republikách pripravil autor.

Prvotné reakcie členov P-SBZ sú zdržanlivé. P-SBZ sa k tejto téme definitívne vyjadrí na najbližšej schôdzi.

PB na záver poďakoval za efektívny priebeh schôdze a konštruktívnu diskusiu.

V Bratislave, 9. júna 2016

[fb_button]


Celkom prečítané 136 krát.

Pridaj komentár