«

»

dec 14 2020

Zápis zo zasadania P-SBZ zo dňa 10. 12. 2020

Zápis zo schôdze Predsedníctva SBZ

Miesto: Bratislava, Michalovce, Nové Zámky

Dátum: štvrtok, 10. decembra 2020

Schôdzu viedol P. Belčák (PB), prezident SBZ

Prítomní: J. Gajdoš (JG), J. Jakabšic (JJ), M. Šikra (MŠ), E. Velecký (EV), M. Krajčo (MK)

Neprítomný:

Program:

1/ SBL v roku 2021, koordinátor SBL a OSBL na rok 2021

2/ kalendár súťaží na rok 2021

3/ reprezentačný kapitán v kategórii Open, koordinátor pre účasť na online súťažiach na rok 2021

4/ vyhodnotenie Slovakia Bridge Tour

5/ zhodnotenie konferencie SBZ

6/ registrácia SBZ ako prijímateľa 2% dane

7/ rôzne

Závery:

1/ Na základe rozhodnutia P-SBZ z 24.11.2020 (zapis_p-sbz_24-11-2020) ak budú na jar 2021 pretrvávať obmedzenia v organizácii športových podujatí, tak SBZ namiesto Slovenskej bridžovej ligy zorganizuje v budúcom roku jej online variant. Propozície OSBL sú schválené a zverejnené na webe SBZ.

V prípade, že v roku 2021 bude možné zorganizovať jarné sústredenie, licenciu pre hranie I. ligy si zachovávajú družstvá, ktoré ju mali v roku 2020.

P-SBZ schválilo Jakuba Jakabšica za koordinátora SBL a OSBL pre rok 2021 (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA).

Aktuálne propozície SBL ostávajú v platnosti na rok 2021.

P-SBZ schválilo základný vklad vo výške 70 EUR pre 1. SBL a 40 EUR pre 2. SBL (4x ZA, 1x nehlasoval) a základný vklad vo výške 40 EUR pre OSBL (4x ZA, 1x nehlasoval).

2/ Na základe termínov predbežne rezervovaných organizátormi súťaží hraných naživo zverejňuje P-SBZ kalendár súťaží na rok 2021. Pri všetkých súťažiach platí, že ich konanie sa odvíja od protipandemických obmedzení platných v uvedenom termíne. Ohľadne konania samotnej súťaže P-SBZ odporúča záujemcom o účasť kontaktovať s niekoľkotýždňovým predstihom priamo jej organizátora.

3/ Reprezentačným kapitánom pre kategóriu Open na rok 2021 ostáva Miroslav Ploščica, kapitán víťazného družstva ostatného ukončeného ročníka SBL.

Vzhľadom na výrazný rozmach súťaží na BBO s variabilnou kvalitou účastníckych družstiev, výškou vložného a dĺžkou konania P-SBZ rozhodlo o menovaní koordinátora pre účasť na online súťažiach. Koordinátor bude radiť v otázkach účasti na takejto súťaži nielen reprezentačným výberom, ale aj záujemcom z radov ostatných členov SBZ.

P-SBZ schválilo Eda Veleckého za koordinátora účasti na online súťažiach (4x ZA, 1x ZDRŽAL SA) a poverilo ho zverejnením zoznamu s odkazmi na stránky organizátorov takýchto online súťaží, kde sa záujemca môže dozvedieť o termínoch a podmienkach registrácie súťaží v najbližšom období.

4/ Spomedzi štyroch súťaží zaradených do SBT v roku 2020 (informacia-o-slovakia-bridge-tour-2020) sa uskutočnila iba párová súťaž vrámci Karpatského pohára a Memoriálu Gabriela Hinďoša. Okrem toho P-SBZ v máji pri schvaľovaní propozícii (GP_Kosice2020/Conditions_of_contest) rozhodlo, že do SBT zaradí online súťaže družstiev organizovanej ako náhrada za VC Košíc do SBT.

Víťazmi SBT na rok 2020, ktorí splnili podmienku účasti aspoň na dvoch súťažiach zaradených do SBT, sú:

  • v kategórii Open: 1. miesto (delené): P. Belčák a M. Henc; 3. miesto: A. Himinec
  • v ženskej kategórii: 1. miesto: D. Drotárová
  • v seniorskej kategórii: 1. miesto: K. Lohay
  • v mládežníckej kategórii: nie je víťaz
  • v kategórii hráčov s výkonnostnou triedou VT1 a nižšou: 1. miesto (delené): M. Šikra a Ľ. Faltus

Celkové výsledky SBT 2020 sú zverejnené tu: SBT 2020. P-SBZ poverilo PB, aby sa skontaktoval s víťazmi alebo s predsedami klubov, v ktorých sú víťazi registrovaní, a dohodol s nimi spôsob odovzdania cien.

5/ Členovia P-SBZ sa vyjadrili k priebehu konferencie SBZ. Všeobecná spokojnosť bola s jej priebehom a spádom, PB poznamenal nižší záujem o účasť na konferencii z radov členov, ktorí neboli delegátmi, JJ poznamenal slabú reakciu spomedzi účastníkov na návrhy predložené počas konferencie. Všetci členovia P-SBZ si uvedomujú, že konferencia organizovaná prostredníctvom mejlovej komunikácie má svoje obmedzenia, ale v čase pretrvávajúcej pandémie má svoje racionálne opodstatnenie. Na druhej strane, pre zachovanie osobného kontaktu a možnosti otvorenej diskusie s členskou základňou nie je vhodné ani žiadúce, aby bola konferencia organizovaná prostredníctvom mejlovej komunikácie každoročným riešením.

6/ Mimoriadna situácia s posunutými termínmi daňových priznaní k dani z príjmu za rok 2019 spôsobila, že výnos z tejto dane ku koncu novembra bol necelých 20 EUR, čo nepokrýva ani kolok potrebný na registráciu. Ďalšie prostriedky ešte môžu prísť od daňovníkov, ktorí podávali svoje priznania v novembri. Celkový trend výnosov je za ostatné roky negatívny. SBZ nepožiadal o registráciu za prijímateľa 2% dane z príjmov pre budúci rok.

PB na záver poďakoval za diskusiu na schôdzi a poprial ostatným členom P-SBZ príjemné prežitie koncoročného obdobia.

V Bratislave, 10. decembra 2020

Zápis vypracoval: Peter Belčák


Celkom prečítané 126 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments