«

»

júl 24 2017

Zápisnica z mimoriadnej konferencie SBZ zo dňa 21.7.2017.

Zápisnica z mimoriadnej konferencie Slovenského bridžového zväzu

konanej dňa 21.júla 2017 v Košiciach

 1. Na úvod Gabriel Hinďoš privítal všetkých prítomných členov na mimoriadnej konferencii SBZ a vysvetlil dôvody, ktoré viedli P-SBZ k jej zvolaniu.
 2. Gabriel Hinďoš, ako člen P-SBZ zodpovedný za vnútrozväzovú činnosť konštatoval, že konferencie sa môže zúčastniť 20 delegátov s hlasovacím právom.
 3. Konferencia schválila, aby mandátová komisia a návrhová komisia pôsobili v rovnakom zložení – Za: 16; Proti: 0; Zdržal sa: 0.
 4. Konferencia schválila, aby členmi mandátovej a návrhovej komisie boli V. Belčák, M. Horňák a M. Šikra – Za: 13; Proti: 0; Zdržal sa: 3.
 5. Mandátová komisia potvrdila uznášaniaschopnosť mimoriadnej konferencie. Konferencie sa mohlo zúčastniť 20 delegátov. Svojou prítomnosťou a podpisom v prezenčnej listine sa jej zúčastnilo 16 delegátov, čo znamená 80%-nú účasť. Prítomným delegátom boli odovzdané hlasovacie lístky.
 6. Delegáti schválili navrhovaný program mimoriadnej konferencie – Za: 16; Proti: 0; Zdržal sa: 0.
 7. K bodu 4 programu mimoriadnej konferencie, ktorým bolo prerokovanie a schválenie nového znenia stanov SBZ prezident SBZ vysvetlil dôvody tohto postupu, nakoľko aktuálne stanovy sme schvaľovali pred necelým rokom v auguste 2016 v Danišovciach. Hlavným dôvodom bola potreba doplniť niektoré články v stanovách v znení a v rozsahu, ktoré odporučil hlavný kontrolór športu, aby SBZ naďalej spĺňal podmienku uznania za národný športový zväz v zmysle Zákona o športe č. 440/2015. Navrhované zmeny prítomní účastníci prešli bod po bode, na prípadné otázky odpovedal prezident SBZ.
 8. Delegáti schválili, že o novom znení stanov SBZ sa bude hlasovať ako o celku – Za: 16; Proti: 0; Zdržal sa: 0.
 9. Prítomní delegáti schválili nové znenie stanov SBZ – Za: 16; Proti: 0; Zdržal sa: 0. Schválené stanovy SBZ sú prílohou tejto zápisnice.
 10. V diskusii viacerí delegáti podrobili predsedníctvo SBZ kritike pre neúmerne krátke obdobie, ktoré nechalo predsedníctvo k dispozícii medzi zverejnením návrhu nového znenia stanov a termínom konania mimoriadnej konferencie. Hoci kluby boli včas informované o potrebe a dôvodoch zvolania mimoriadnej konferencie, vzhľadom k závažnosti prerokovávaného dokumentu považovali delegáti obdobie na oboznámenie sa so zmenami a na komunikáciu pripomienok za neprimerané.
 11. Ku kritike sa pripojil Vojtech Bessler a navrhol riešiť nutné činnosti zväzu konferenčným spôsobom cez internet, v čom by vedel byť nápomocný. SBZ má už v aktuálnom znení stanov uvedené, že konferencia sa môže konať alternatívne s korešpondenčnou účasťou alebo účasťou prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 12. Tibor Menyhért sa vyjadril k Majstrovstvám Európy mládeže konaných v Šamoríne. Vyslovil poďakovanie organizačnému výboru za zdarnú prípravu a priebeh tejto medzinárodnej akcie.
 13. Vojtech Belčák predniesol návrh uznesenia z mimoriadnej konferencie, ktoré delegáti schválili – Za: 16; Proti: 0; Zdržal sa: 0. Uznesenie je prílohou tejto zápisnice.

Prezident SBZ poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial im príjemné prežitie dovolenkového obdobia a veľa úspechov v športovom zápolení.

Zapísal: Gabriel Hinďoš

V Košiciach, 21. júla 2017

Zápis z mimoriadnej konferencie SBZ zo dňa 21.7.2017.

 


Uznesenie z rokovania mimoriadnej konferencie (MK) SBZ, konanej 21.7.2017 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Jesenná 5, 04001 Košice.

1./ Po zahájení MK SBZ generálnym sekretárom SBZ sa jej účastníci dohodli, o zlúčení mandátovej a návrhovej komisie do jednej komisie. Hlasovanie:

Za 16

Proti 0

Zdržali sa 0

Následne boli účastníkmi MK za členov zlúčenej komisie navrhnutí Mirko Horňák, Michal Šikra a Vojtech Belčák. Komisia v navrhovanom 3-člennom zložení bola odsúhlasená. Hlasovanie:

Za 13

Proti 0

Zdržali sa 3

2./ Komisia zobrala na vedomie informáciu generálneho sekretára, že podľa evidencie SBZ k 30.6.2017 možný počet oprávnených delegátov s platným hlasovacím právom je na dnešnej MK 20. MK SBZ sa zúčastňuje 16 oprávnených delegátov. Komisia následne skontrolovala menné zoznamy delegátov tak, ako ich predložili kluby a zástupcovia členov bez klubovej príslušnosti a potvrdila, že konferencia je uznášaniaschopná.

3./ Program MK

 1. Zahájenie
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Schválenie programu MK
 4. Opätovné doplnenie a schválenie stanov
 5. Diskusia
 6. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
 7. Záver

Pri odôvodnení návrhu programu prezident SBZ vysvetlil, že riadna konferencia SBZ, ktorá sa musí uskutočniť, bude zvolaná v zaužívanom termíne koncom septembra 2017. Na nej predloží prezident správu o činnosti predsedníctva, budú prezentované výsledky hospodárenia a kontrolór predloží správu o činnosti kontrolnej komisie. Zároveň prezident vysvetlil okolnosti zvolania tejto MK a požiadal delegátov o schválenie programu, ktorý sa má prednostne venovať schváleniu zmien v stanovách SBZ.

Hlasovanie:

Za 16

Proti 0

Zdržali sa 0

4./ Dôvody potreby doplnenia platných stanov, ktoré boli schválené na konferencii SBZ dňa 18.8.2016 v Danišovciach, predniesol prezident SBZ. Jednotlivé návrhy zmien v stanovách predniesli a komentovali prezident a generálny sekretár SBZ. Na MK odzneli pripomienky k navrhovanému textu, ktorý bol zverejnený na webovej stránke SBZ a návrhy na formálne zmeny predniesol Mirko Horňák. Mimoriadna konferencia odsúhlasila po doplnení pripomienok a zmien nový text stanov SBZ.

Hlasovanie:

Za 16

Proti 0

Zdržali sa 0

Zapísal: Ing. Vojtech Belčák

V Košiciach, 21. júla 2017

Uznesenie z mimoriadnej konferencie SBZ zo dňa 21.7.2017.

 


Kosice2017_prezencka

Prezenčná listina z mimoriadnej konferencie SBZ zo dňa 21.7.2017.

[fb_button]


Celkom prečítané 238 krát.
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

bolo by dobre opravit bod 8 je tam gramaticka chyba schálili