«

»

aug 22 2016

Zápis z mimoriadnej konferencie SBZ zo dňa 18.8.2016.

Zápisnica z konferencie Slovenského bridžového zväzu

konanej dňa 18. augusta 2016 v Danišovciach

 1. Na úvod Gabriel Hinďoš privítal všetkých prítomných členov na mimoriadnej konferencii SBZ a vysvetlil dôvody, ktoré viedli P-SBZ k jej zvolaniu.
 2. Gabriel Hinďoš, ako člen P-SBZ zodpovedný za vnútrozväzovú činnosť, na základe predložených hárkov z jednotlivých klubov konštatoval, že konferencie sa môže zúčastniť 15 oprávnených delegátov. Po nahradení jedného z delegátov nominovaným náhradníkom bolo na konferencii prítomných 15 delegátov, čiže konferencia bola uznášaniaschopná. Prítomným delegátom boli odovzdané hlasovacie lístky.
 3. Gabriel Hinďoš prečítal návrh programu konferencie SBZ. Adam Kubica navrhol rozšíriť program konferencie o rozšírenie počtu členov kontrolnej komisie, pričom za kandidáta navrhol seba. Prítomní delegáti zaradenie tohto bodu do programu konferencie neodsúhlasili – Za: 5; Proti: 7; Zdržal sa: 1
 4. Prítomní delegáti odhúhlasili pôvodný program konferencie – Za: 12; Proti: 0; Zdržal sa: 1
 5. Konferencia schválila, aby návrhová komisia a volebná komisia konferencie pôsobili v rovnakom zložení – Za: 14; Proti: 0; Zdržal sa: 0
 6. Konferencia schválila, aby členmi návrhovej komisie a volebnej komisie boli V. Belčák, Ľ. Faltus a J. Gajdoš – Za: 11; Proti: 0; Zdržal sa: 3
 7. P. Belčák objasnil pozadie prípravy nového zákona o športe a čo jeho schálenie v NR SR prinesie registrovaným športovým zväzom. Sú s tým spojené zvýšené kompetencie a súčasne väčšia administratíva a zodpovednosť za kvalitu organizačnej činnosti. Väčšina zmien v predloženom návrhu stanov je dôsledkom schválenia zákona o športe a športové zväzy ich musia v roku 2016 zakomponovať do svojich stanov, aby sa mohli stať registrovanými športovými zväzmi.
P.Belčák upozornil na každú z navrhovaných zmien a odpovedal na prípadné otázky prítomných. V diskusii k prečítaným zmenám delegáti rozhodli o požiadavke zapracovania 3 zmien do textu nových stanov: – upraviť pre kontrolnú komisiu lehotu na prijatie rozhodnutia analogicky s lehotou, ktorá je navrhovaná pre disciplinárnu komisiu, – upraviť v článku 10, bod 2b text nasledovne: „v sekcii slovenských súťaží kalendára SBZ“, – v celom texte návrhu nahradiť sloveso „zahájiť“ iným výrazom (otvoriť, začať, ap.).
 1. P. Belčák vysvetlil možnosti hlasovania o nových stanovách, a to buď odsúhlasiť text vcelku alebo hlasovať postupne o každom článku, v ktorom dochádza ku zmene. V následných hlasovania delegati rozhodli nasledovne: hlasovanie o navrhovanom texte vrátane troch zmien vcelku – Za: 15; Proti: 0; Zdržal sa: 0. Hlasovanie o navrhovanom texte po článkoch jednotlivo – Za: 0; Proti: 15; Zdržal sa: 0.
 2. Delegáti odsúhlasili nové znenie stanov SBZ – Za: 15; Proti: 0; Zdržal sa: 0. P. Belčák sa poďakoval prítomným za efektívnu diskusiu k predloženému návrhu a za schálenie základného dokumentu SBZ.
 3. Ľ. Faltus v mene návrhovej a volebnej komisie navrhol za členov novej disciplinárnej komisie A. Filipa, D. Števáka a J. Tomčániho. P. Belčák potvrdil, že so všetkými navrhovanými kandidátmi prebehol rozhovor, všetci traja so svojou kandidatúrou súhlasili a súhlasili aj s budúcou prácou v komisii v navrhovanom žložení. Prítomní delegáti neprišli s návrhom na ďalšieho kandidáta do disciplinárnej komisie. V hlasovaní delegáti schválili, že budú hlasovať o zložení disciplinárnej komisie ako celku – Za: 13; Proti: 1; Zdržal sa: 1. Delegáti odsúhlasili zloženie disciplinárnej komisie v navrhovanom zložení A. Filip, D. Števák a J. Tomčáni – Za: 11; Proti: 3; Zdržal sa: 1.
 4. V súlade s čl. 10, ods. 1 schválených stanov delegáti zvolili za predsedu disciplinárnej komisie spomedzi trojice členov A. Filipa – Za: 15; Proti: 0; Zdržal sa: 0.
 5. V krátkej diskusii P. Belčák uviedol, že SBZ pozitívne zareagoval na možnosť usporiadať MEJ družstiev v budúcom roku na Slovensku. V júni vykonali prezident a predseda finančného výboru EBL inšpekčnú návštevu predbežne vybratých zariadení a vyjadrili veľkú spokojnosť s ponukou technických a organizačných služieb v predstavených hoteloch. V júli prezident SBZ predložil EBL oficiálnu ponuku na usporiadanie kontinentálneho šampionátu, vrátane cien. O kandidatúre Slovenska na usporiadanie vrcholného kontinentálneho podujatia v žiackych a juniorských kategóriách bol informovaný aj odbor športu na ministerstve školstva. Väčšina prítomných členov SBZ uznanlivo prijala túto snahu o ďalšie zviditeľnenie SBZ a celkovo Slovenska v kontexte európskeho súťažného bridžu.
 6. Ľ. Faltus prečítal návrh uznesenia z mimoriadnej konferencie SBZ. Prítomní delegáti uznesenie schválili – Za: 12; Proti: 0; Zdržal sa: 1.
P. Belčák poďakoval všetkým prítomným za účasť, ukončil konferenciu SBZ a poprial jej účastníkom príjemný zvyšok súťaženia v Danišovciach a bezpečný návrat domov. V Danišovciach, 18. augusta 2016, zapísal P. Belčák. [fb_button]

Celkom prečítané 185 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments