«

»

okt 04 2017

Uznesenie a prezenčná listina z konferencie SBZ zo dňa 30.9.2017

Uznesenie z rokovania konferencie SBZ  konanej 30.9.2017 v hoteli Satel, Mnoheľova 826/5, Poprad

1./ Po zahájení konferencie SBZ prezidentom SBZ sa jej účastníci dohodli na zlúčení mandátovej, volebnej a návrhovej komisie do jednej komisie. Hlasovanie:

Za 21

Proti 0

Zdržali sa 3

Následne boli účastníkmi konferencie za členov spoločnej komisie navrhnutí Vojtech Belčák, Ľudovít Faltus a Peter Hora. Komisia v navrhovanom 3-člennom zložení bola odsúhlasená. Hlasovanie:

Za 21

Proti 0

Zdržali sa 3

2./ Spoločná komisia zobrala na vedomie informáciu prezidenta SBZ, že možný počet oprávnených delegátov s platným hlasovacím právom je 23. Komisia následne skontrolovala menné zoznamy delegátov tak, ako ich predložili kluby a zástupcovia členov bez klubovej príslušnosti, skontrolovala prezenčnú listinu a potvrdila, že konferencii SBZ sa zúčastňuje 21 oprávnených delegátov, a tým pádom je konferencia uznášaniaschopná.

3./ Program konferencie SBZ

 1. Zahájenie
 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Schválenie programu konferencie
 5. Správa o činnosti SBZ za uplynulé obdobie
 6. Správa o hospodárení SBZ za uplynulé obdobie
 7. Správa kontrolnej komisie za uplynulé obdobie
 8. Diskusia
 9. Voľba generálneho sekretára SBZ
 10. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
 11. Záver

Hlasovanie:

Za 19

Proti 0

Zdržali sa 2

4./ Konferencia zobrala na vedomie predložené správy o činnosti SBZ a o hospodárení SBZ s pripomienkami. Účastníci konferencie požadujú, aby vzhľadom k termínu konania konferencie SBZ bola v budúcich rokoch súčasťou bodu každej z predkladaných správ aj priebežná informácia o činnosti a o hospodárení počas aktuálneho roku.

K správe o činnosti kontrolnej komisie pripomienky neboli.

Hlasovanie:

Za 19

Proti 1

Zdržali sa 1

5./ Konferencia zvolila za generálneho sekretára SBZ Petra Horu.

Hlasovanie:

Za 19

Proti 0

Zdržali sa 1

6./ Konferencia zvolila za člena predsedníctva SBZ Michala Šikru.

Hlasovanie:

Za 19

Proti 0

Zdržali sa 1

7./ Konferencia schválila nasledovné uznesenia:

– konferencia ukladá P-SBZ doplniť správu o činnosti SBZ a správu o hospodárení SBZ o informácie za obdobie mesiacov január až august 2017,

– konferencia ukladá P-SBZ každoročne predložiť na konferenciu SBZ priebežnú informáciu o činnosti a o hospodárení SBZ k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho dátumu konania konferencie,

– konferencia zvolila za generálneho sekretára Petra Horu, jeho mandát je platný do najbližšej volebnej konferencie SBZ,

– knferencia zvolila za člena predsedníctva Michala Šikru, jeho mandát je platný do najbližšej volebnej konferencie.

Hlasovanie:

Za 20

Proti 0

Zdržali sa 0

Zapísal: Ing. Vojtech Belčák

V Poprade, 30. septembra 2017


Poprad2017_prezencka

[fb_button]


Celkom prečítané 194 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments