«

»

júl 24 2017

Stanovy schválené na mimoriadnej konferencii 21.7.2017

  Stanovy Slovenského bridžového zväzu

Základné ustanovenia

1. Slovenský bridžový zväz (ďalej SBZ) je dobrovoľná záujmová organizácia v Slovenskej republike, ktorá združuje fyzické a právnické osoby so záujmom o bridž. 2. SBZ je združením v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Členovia SBZ sa spravidla združujú v bridžových kluboch. 3. Slovenský bridžový zväz používa skratku SBZ a pri prezentácii v zahraničí ako aj na medzinárodnej úrovni anglický názov Slovak Bridge Association (SBA). 4. SBZ je členom European Bridge League (EBL) a World Bridge Federation (WBF). V budúcnosti môže byť členom ďalších zväzov a asociácií, ak tým nestratí svoju právnu subjektivitu. 5. SBZ zastupuje záujmy svojich členov v SR i v zahraničí. 6. SBZ je národný športový zväz pre športový bridž v zmysle §16 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o športe).

Poslanie a úlohy Slovenského bridžového zväzu

1. Poslaním SBZ je rozvíjať a popularizovať bridž medzi občanmi SR, starať sa o zvyšovanie úrovne súťažnej hry, metodicky pomáhať klubom a jednotlivcom, spolupracovať pri svojej činnosti so štátnymi orgánmi SR a orgánmi verejnej správy SR, inými republikovými organizáciami ako aj s medzinárodnými bridžovými organizáciami a zabezpečovať športovú a spoločenskú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach. 2. Svoje poslanie uskutočňuje a) vydávaním súťažných poriadkov a smerníc, b) starostlivosťou o zachovávanie etiky, morálky a disciplíny pri bridžovej hre c) organizovaním bridžových súťaží na Slovensku d) organizovaním slovenskej účasti na medzinárodných súťažiach a výberom reprezentantov e) technickou, organizačnou a materiálnou pomocou pri organizovaní kurzov bridžu pre začiatočníkov i pokročilých f) organizovaním školení pre rozhodcov a vedúcich bridžových súťaží. 3. Úlohami SBZ sú propagácia bridžu na Slovensku, podpora činnosti existujúcich a pomoc pri vzniku nových bridžových klubov, zastupovanie kolektívnych a individuálnych záujmov svojich členov, zabezpečovanie finančných a materiálnych prostriedkov za účelom napĺňania týchto úloh. 4. Ďalšími úlohami SBZ je rozvíjanie medzinárodných kontaktov po celom svete, podpora najlepších hráčov s cieľom reprezentácie Slovenska na medzinárodných súťažiach a zabezpečovanie štátnej reprezentácie.

Členstvo v SBZ, práva a povinnosti členov

1. Členskú základňu Slovenského bridžového zväzu tvoria: a) individuálni členovia, b) kolektívni členovia, c) čestní členovia. 2. Individuálni členovia a) Individuálnym členom je fyzická osoba zaujímajúca sa o bridž. Individuálny člen je spravidla zaregistrovaný v bridžovom klube. Individuálne členstvo vzniká dňom jeho zaregistrovania generálnym sekretárom SBZ. b) Individuálnym členom môže byť aj osoba bez klubovej príslušnosti. c) Individuálny člen má:
   1. právo zúčastňovať sa súťaží organizovaných SBZ pri dodržaní stanovených podmienok,
   2. právo požadovať na základe dosiahnutých výsledkov priznanie klasifikačného stupňa na príslušné obdobie,
   3. právo reprezentovať SR pri splnení podmienok reprezentácie stanovených predsedníctvom Slovenského bridžového zväzu a pri rešpektovaní pravidiel EBL a WBF,
   4. hlasovacie právo, ak dosiahol 18 rokov a má právo byť volený do orgánov SBZ,
   5. obracať sa so žiadosťami, návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na SBZ,
   6. právo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch.
d) Individuálny člen môže sa zúčastniť na voľbe delegáta iba v bridžovom klube, v ktorom bol registrovaný v čase zverejnenia zvolania konferencie a ak je v nejakom klube registrovaný, tak nemôže dať súhlas delegátovi alebo jeho náhradníkovi podľa čl. 6 ods. 3 písm. b). Ak je registrovaný vo viacerých kluboch, môže sa zúčastniť iba jednej voľby. Ak sa zúčastní viacerých volieb delegátov alebo sa zúčastní voľby delegáta a zároveň udelí súhlas podľa čl. 6 ods. 3 písm. b) bude mu disciplinárnou komisiou udelený trest podľa čl. 10 a 11. Zároveň volebná komisia na takého hlasovanie hľadí ako keby na ňom tento člen nebol prítomný alebo ako keby súhlas neudelil. e) Individuálny člen je povinný:
   1. dodržiavať stanovy a ostatné interné predpisy SBZ,
   2. podľa svojich možností prispievať k rozvoju bridžu účasťou na bridžových súťažiach, organizátorskou, školiacou, rozhodcovskou a propagačnou činnosťou,
   3. šíriť dobré meno SBZ a bridžu a zdržať sa činnosti, ktorá by poškodzovala dobré meno SBZ,
   4. platiť členské príspevky vždy do 28. 2. bežného roku alebo do 30 dní odo dňa registrácie za člena. V prípade, ak individuálny člen platí členský príspevok prostredníctvo kolektívneho člena, musí zaplatiť členský príspevok s dostatočným predstihom, aby kolektívny člen mohol uhradiť členské príspevky v stanovenom termíne.
3. Kolektívni členovia sú bridžové kluby. 4. Členstvo v SBZ zaniká: a) vystúpením člena, ktoré písomne oznámi generálnemu sekretárovi SBZ, b) na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie za vedomé porušovanie stanov SBZ alebo za konanie, ktoré je v rozpore so zásadami a poslaním SBZ, rozhodnutie o vylúčení člena je účinné dňom nasledujúcim po konaní najbližšej konferencie, ktorá sa konala po zasadnutí disciplinárnej komisie, na ktorom disciplinárna komisia rozhodla o vylúčení; c) na základe rozhodnutia konferencie SBZ, d) úmrtím člena. Člen, ktorému zaniklo členstvo podľa písm. b), môže byť znovu prijatý za člena SBZ iba so súhlasom predsedníctva SBZ. Ak členstvo zaniklo podľa písm. b), na znovu prijatie je potrebný súhlas 2/3 členov predsedníctva SBZ. Zaniknutím členstva kolektívneho člena sa stávajú individuálni členovia tohto kolektívneho člena individuálnymi členmi podľa ods. 2 písm. a) tohto článku, ak už nie sú členmi iného kolektívneho člena a nemali pozastavené členstvo podľa nasledujúceho odseku. Členstvo v SBZ zaniká dňom nasledujúcim po dni: a) ktorým končí lehota na podanie odvolania podľa čl. 15 ods. 4, ak nebolo podané odvolanie, alebo b) v ktorom kontrolná komisia rozhodla o zamietnutí odvolania. 5. Člen SBZ má pozastavené členstvo: a) ak nezaplatil členský príspevok v stanovenom termíne. Členstvo je pozastavené až do dňa zaplatenia príspevku, b) na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie. Členstvo je pozastavené po dobu platnosti rozhodnutia alebo do jeho zrušenia v zmysle stanov SBZ. Pozastavené členstvo má aj člen, o ktorom disciplinárna komisia rozhodla o jeho vylúčení, a to do dňa zániku jeho členstva podľa predchádzajúceho odseku alebo do rozhodnutia kontrolnej komisie, ktorým vyhovie odvolaniu člena SBZ. Po dobu pozastavenia členstva člen SBZ stráca práva člena SBZ. Keď bolo členstvo pozastavené podľa písm. b, potom po zrušení pozastavenia členstva je dotyčný do 30 dní povinný zaplatiť členský poplatok za bežný rok. V čase pozastavenia členstva kolektívneho člena sa jeho individuálni členovia stávajú individuálnymi členmi podľa ods. 2 písm. a) tohto článku, ak už nie sú členmi iného kolektívneho člena a nemali pozastavené členstvo podľa nasledujúceho odseku. 6. Čestné členstvo vzniká jeho udelením konferenciou za zásluhy o rozvoj a propagáciu bridžu na základe návrhu niektorého klubu alebo riadneho člena SBZ a súhlasu dotknutej osoby. Čestný člen nemusí byť občanom SR ani mať prechodný pobyt na území SR. 7. Športovec je individuálny člen, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných SBZ alebo bridžovým klubom; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých. 8. Športový odborník je člen, ktorý spĺňa podmienky uvedené v §6 zákona o športe.

Zásady organizačnej štruktúry SBZ

1. SBZ združuje jednotlivcov a bridžové kluby, ktorí sa zaväzujú dodržiavať stanovy a ostatné interné predpisy SBZ. 2. Orgány SBZ metodicky usmerňujú činnosť klubov, pomáhajú začínajúcim klubom a členom a koordinujú činnosť na republikovej úrovni. 3. Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb k nemu príslušných, riešia orgány na riešenie sporov. 4. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov národného športového zväzu, 5. Člen orgánu SBZ alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SBZ alebo jeho člena. 6. Štatutárny orgán a členovia volených orgánov SBZ sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolnej komisie a odborných komisií SBZ. Ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom na web stránke SBZ. 7. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena voleného orgánu SBZ alebo člena SBZ, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním. 8. Pokiaľ v rozhodnutí nie je uvedené inak, tak rozhodnutia orgánov SBZ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webe SBZ. 9. Kvalifikovaná väčšina je 3/5 väčšina členov daného orgánu SBZ. 10 Zo zasadnutia voleného orgánu musí byť vyhotovený zápis, ktorý sa zasiela všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia voleného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia a obsahuje: a) schválený program zasadnutia, b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona o športe a písomné splnomocnenia, ak boli predložené, c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada, f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

Bridžové kluby

1. Bridžové kluby sú organizačným článkom a centrom súťažnej a spoločenskej činnosti. O registráciu môže požiadať klub, v ktorom sú aspoň dvaja riadni členovia SBZ. Pri registrácii klubu SBZ uvedú v žiadosti: a) menný zoznam členov, b) súhlas členov s registráciou klubu SBZ, c) kontaktné údaje na vedúceho klubu. O registrácii je predsedníctvo SBZ povinné rozhodnúť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti na predsedníctvo SBZ. 2. Bridžové kluby: a) organizujú bridžový život a presadzujú záujmy bridžového hnutia v obciach, mestách a regiónoch SR, pričom spolupracujú aj s orgánmi verejnej správy, b) starajú sa o rozvoj bridžu a jeho propagáciu, najmä medzi mládežou, c) zastupujú spoločné záujmy svojich individuálnych členov, vytvárajú podmienky pre rozvoj bridžu a venujú sa práci s mládežou, d) štatutárne upravujú práva a povinnosti svojich individuálnych členov, určujú rozsah svojej právnej subjektivity a ekonomickej samostatnosti, e) navrhujú zástupcov do orgánov zväzu a zabezpečujú pre svojich individuálnych členov voľby delegátov na Konferenciu zväzu (ďalej len konferencia), prípadne ich náhradníkov, f) v súlade so základnými predpismi zväzu vydávajú vlastné vykonávacie predpisy pre súťaže, ktoré organizujú, g) zúčastňujú sa so svojimi družstvami a individuálnymi členmi na súťažiach organizovaných zväzom, h) obstarávajú prostriedky na svoju činnosť a odvádzajú zväzu poplatky určené konferenciou v zmysle týchto stanov. 3. Bridžové kluby môžu stanoviť pre svojich členov dodatkový príspevok na úhradu svojej činnosti. 4. Bridžové kluby nahlásia generálnemu sekretárovi SBZ zoznam svojich členov vždy ku 28. 2. bežného roku. Pri nahlasovaní zoznamu uvedú súčasne členov so zaplateným členským do SBZ a vybraté členské poukážu na účet SBZ. 5. Kluby, ktoré nedodržiavajú stanovy, môžu byť vylúčené. O vylúčení rozhoduje konferencia SBZ na návrh predsedníctva SBZ. Generálny sekretár o tom musí informovať vedúceho vylúčeného klubu. 6. Bridžový klub je športová organizácie v zmysle §8 zákona o športe. Bridžový klub sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe. 7. Bridžový klub vedie zdrojovú evidenciu osôb s príslušnosťou k nemu podľa §80 zákona o športe.

Konferencia

1. Konferencia je najvyšším orgánom SBZ, a) riadne zasadanie konferencie sa koná najmenej raz za rok. Konferenciu zvoláva predsedníctvo SBZ. Konferencia sa môže konať s osobnou účasťou delegátov, s korešpondenčnou účasťou alebo účasťou prostredníctvom elektronických prostriedkov, b) účastníkmi konferencie s hlasovacím právom sú delegáti konferencie SBZ podľa ods. 3 tohto článku, c) účastníkom konferencie s právom hlasovať nemôže byť funkcionár alebo člen predsedníctva len na základe výkonu funkcie v predsedníctve alebo v inom orgáne SBZ, d) uznesenia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, pričom schválenie kvalifikovanou väčšinou sa vyžaduje v nasledovných prípadoch:
   1. zmena stanov,
   2. odvolanie predsedu kontrolnej komisie,
   3. reorganizácia Slovenskej bridžovej ligy,
   4. schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 20 000 €,
   5. vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SBZ,
   6. prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SBZ.
e) konferencia je uznášaniaschopná, ak je na nej zúčastnená nadpolovičná väčšina delegátov, f) konferenciu vedie prezident SBZ alebo generálny sekretár alebo predsedníctvom SBZ poverený člen predsedníctva SBZ, g) konferencia úvodom zvolí mandátovú komisiu, ktorá overí platnosť mandátov delegátov. Jedným z členov mandátovej komisie je člen predsedníctva SBZ, ktorý disponuje evidenciou členov SBZ. 2. V prípade potreby sa môže konať mimoriadna konferencia. Mimoriadna konferencia má všetky práva konferencie. Mimoriadna konferencia musí byť zvolaná, ak: a) o to požiada aspoň 30% riadnych členov SBZ s hlasovacím právom, b) ju zvolá predsedníctvo SBZ, c) ju zvolá prezident SBZ alebo generálny sekretár SBZ v prípade, že predsedníctvo SBZ nie je po dobu 3 mesiacov uznášaniaschopné, d) o to požiada kontrolná komisia SBZ, e) o to požiada ktorýkoľvek člen SBZ a uplynulo funkčné obdobie členov volených orgánov a noví členovia na ďalšie obdobie neboli zvolení a predsedníctvo nekoná v zvolaní konferencie. V prípade, ak konferencia v tomto prípade nie je zvolaná do 6 mesiacov, môže ju zvolať ktorýkoľvek člen. 3. Delegát konferencie SBZ a) Delegátom konferencie SBZ (ďalej delegát) môže byť každý člen SBZ s hlasovacím právom, ktorý nemá pozastavené členstvo. Delegátov delegujú kluby podľa kľúča 1 delegát na každých začatých 5 členov SBZ (2-5 členovia klubu 1 delegát, 6-10 2 delegáti, atď.) s hlasovacím právom. Bridžový klub, ktorého družstvo bolo v konečnom poradí najvyššej ligovej súťaže v predchádzajúcom roku najhoršie tretie, má právo zvoliť ďalšieho dodatočného delegáta, ak nadpolovičná väčšina členov družstva bola zároveň členmi daného bridžového klubu. V prípade, ak za klub na konferencii nie je prítomný žiadny delegát ani jeho náhradník za bridžový klub, delegátom na konferencii sa stáva štatutár tohto klubu alebo ním písomne splnomocnená osoba. b) Delegátom sa môže stať taktiež riadny člen SBZ s hlasovacím právom bez klubovej príslušnosti, pokiaľ získa súhlas piatich riadnych členov s hlasovacím právom bez klubovej príslušnosti a títo môžu taktiež určiť jeho náhradníka, ak sa delegát konferencie nezúčastní. c) Delegátom sa môže stať taktiež športovec s hlasovacím právom, ktorého delegovalo 50 športovcov. d) Delegátom sa môže stať taktiež športový odborník, ktorého delegovalo 10 športových odborníkov. e) Delegátom sa taktiež stáva náhradník, ak pôvodný delegát nie je prítomný na začiatku konferencie. Delegát, ktorý bol nahradený náhradníkom, stráca svoju funkciu delegáta. f) Delegát sa preukazuje pred začatím konferencie volebnej komisii dokladom o jeho zvolení za delegáta, prípadne náhradníka predložením zápisnice o jeho zvolení. Za delegáta alebo náhradníka tak môže urobiť aj klub, ktorý ho delegoval, pričom môže doložiť 1 zápisnicu za všetkých delegátov a náhradníkov. g) Každý delegát má na konferencii jeden hlas. h) Okrem delegátov sa na konferencii môže zúčastniť každý člen SBZ, avšak bez hlasovacieho práva. 4. Pozvánka, návrh programu konferencie a podklady na konferenciu sa zasielajú delegátom a zverejňujú na webovej stránke SBZ najmenej sedem dní pred konaním konferencie. 5. Program konferencie a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku konferencie. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže konferencia SBZ prijať len odporúčania a stanoviská. 6. Konferencia a) volí a odvoláva členov volených orgánov SBZ, b) schvaľuje a mení platné stanovy, c) schvaľuje hlavné smery činnosti SBZ, d) schvaľuje výsledky hospodárenia zväzu za uplynulé obdobie od predchádzajúcej konferencie, určuje výšku členských príspevkov, e) rozhoduje o vyškrtnutí klubu z evidencie SBZ, f) rozhoduje o prijatí za člena SBZ, o ktorom predsedníctvo rozhodlo o jeho neprijatí a rozhoduje o vylúčení člena, pričom nie je dotknutá právomoc disciplinárnej komisie podľa čl. 3 ods. 4 písm. b). Konferencia SBZ môže zrušiť rozhodnutie disciplinárnej komisie o vylúčení člena, za podmienky, že tak rozhodne na svojom najbližšom zasadnutí po zasadnutí disciplinárnej komisie, na ktorom disciplinárna komisia rozhodla o vylúčení. 7. Volenými orgánmi sú: a) prezident, b) generálny sekretár, c) predsedníctvo, d) kontrolná komisia a predseda kontrolnej komisie, e) disciplinárna komisia a predseda disciplinárnej komisie, f) volebná komisia, g) sporová komisia. 8. Funkčné obdobie volených orgánov SBZ, s výnimkou kontrolnej komisie a sporovej komisie, je štvorročné. Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie je šesťročné. Funkčné obdobie členov sporovej komisie je štvorročné, ak konferencia neurčí kratšiu lehotu. Funkčné obdobie dodatočne zvolených členov sa končí spolu s funkčným obdobím orgánu, do ktorého boli zvolení. Funkčné obdobie člena voleného orgánu SBZ končí: a) uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený, b) jeho odvolaním, c) zánikom členstva v SBZ, d) vzdaním sa funkcie. 9. Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SBZ a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov. Ustanovenie tohto odseku neplatí pre sporovú komisiu. 10. Členom voleného orgánu SBZ môže byť fyzická osoba, ktorá je navrhnutá členom SBZ. Člen SBZ môže navrhnúť samého seba. Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SBZ, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. 11. Člen SBZ môže požiadať Ministerstvo školstva o vyslanie nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítania hlasov.

Prezident a generálny sekretár SBZ

1. Prezident zastupuje SBZ vo vzťahu k oficiálnym štátnym organizáciám, samospráve, športovým zväzom a medzinárodným bridžovým organizáciám. 2. Prezident je štatutárnym zástupcom SBZ s právom disponovať bankovým účtom. 3. Prezident sa zúčastňuje rokovania predsedníctva s právom hlasovania. 4. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní v predsedníctve rozhoduje jeho hlas. 5. Prezident je zvolený na konferencii nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov. V prípade, že nie je splnená požiadavka podľa predchádzajúcej vety, pokračuje voľba druhým kolom. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov z prvého kola. Prezident je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov v druhom kole. 6. Ak sa nedá postupovať pri voľbe podľa ods. 5, voľba sa opakuje. 7. Odstúpením alebo odvolaním prezident stráca členstvo v predsedníctve SBZ. 8. Prezidenta v prípade jeho odstúpenia alebo dlhodobej neprítomnosti do doby konania najbližšej konferencie zastupuje generálny sekretár. 9. Generálneho sekretára v prípade jeho odstúpenia alebo dlhodobej neprítomnosti do doby konania najbližšej konferencie zastupuje prezidentom poverený člen predsedníctva. 10. Ustanovenia odsekov 2, 3, 5, 6 a 7 sa vzťahujú aj na generálneho sekretára.

Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je riadiacim a výkonným orgánom SBZ v období medzi konferenciami. Pozostáva z prezidenta, generálneho sekretára a 3 až 5 členov. Členom predsedníctva je aj zástupca športovcov, ak ho v zmysle zákona o športe navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov. 2. V prípade, že celkový počet členov predsedníctva sa zníži na menej ako 5, na návrh prezidenta SBZ predsedovia klubov zvolia nového člena predsedníctva. Pri tejto voľbe každý predseda má počet hlasov rovnajúci sa počtu delegátov, na ktorý mal klub nárok v čase konania poslednej konferencie v zmysle čl. 6 ods. 3 písm. a). Mandát takto zvoleného člena predsedníctva platí do najbližšej konferencie. Voľba sa môže uskutočniť písomnou formou. Voľbu riadi prezident SBZ. 3. Generálny sekretár je druhým štatutárnym zástupcom s dispozičným právom k bankovému účtu. Generálny sekretár je zodpovedný za vnútrozväzovú činnosť. 4. Generálny sekretár je povinný viesť autorizovaný register trestov SBZ. 5. Zasadnutie predsedníctva je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Zasadnutie predsedníctva môže byť organizované aj bez fyzickej účasti jeho členov na zasadnutí, použitím elektronických komunikačných systémov. 6. Predsedníctvo vypracuje a schvaľuje na každý kalendárny rok tieto materiály: a) plán hlavných činností a ich organizačné zabezpečenie, b) kalendár oficiálnych súťaží SBZ, c) výhľadový finančný plán a rozpočet, d) predpokladanú účasť na medzinárodných podujatiach s finančným príspevkom SBZ, jeho výšku a podmienky na jeho získanie. 7. Predsedníctvo môže zriadiť odborné komisie s definovaným okruhom pôsobnosti a právomocí. 8. Funkcia člena predsedníctva SBZ je nezlučiteľná s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SBZ. 9. Predsedníctvo nemôže rozhodovať o bodoch uvedených v čl. 6 ods. 1 písm. d).

Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je odvolacím a kontrolným orgánom SBZ. Jej členov volí konferencia. Má minimálne 3 členov. Predsedu kontrolnej komisie volí konferencia spomedzi jej členov. Pri svojej činnosti sa riadi stanovami a za svoju činnosť zodpovedá konferencii SBZ. Týmto však nie je dotknuté jej právo posudzovať dodržiavanie ostatných interných predpisov SBZ. 2. V prípade revízneho postupu podaného v zmysle čl. 15 týchto stanov proti rozhodnutiu orgánu SBZ, ktorý už v danej veci rozhodol ako odvolací (druhostupňový) orgán, kontrolná komisia nemá právomoc rozhodnúť vo veci samej, ale iba posúdiť, či rozhodnutie bolo v súlade so stanovami a pri vydaní rozhodnutia vo veci boli dodržané postupy stanovené v interných predpisoch SBZ. V prípade, ak kontrolná komisia rozhodne, že tomu tak nebolo, vráti vec na prerokovanie orgánu, voči ktorému bol uplatnený revízny postup v zmysle čl. 15. 3. Hlavnou úlohou kontrolnej komisie je: a) dbať o to, aby všetky orgány SBZ postupovali v súlade so stanovami SBZ, b) kontrolovať, či predsedníctvo a ostatné orgány SBZ vykonávajú predpísané činnosti spojené s vedením účtovníctva a hospodárnym nakladaním s majetkom SBZ, c) riešiť sťažnosti členov SBZ proti rozhodnutiam prezidenta, generálneho sekretára a predsedníctva SBZ. Rozhodnutie kontrolnej komisie o sťažnosti je konečné, d) vyhotoviť a predložiť konferencii správu o svojej činnosti za uplynulé obdobie od predchádzajúcej konferencie s návrhom na prijatie primeraných opatrení. 4. V prípade, že počet členov kontrolnej komisie sa zníži na menej ako 3 členov, predsedovia klubov zvolia nového člena kontrolnej komisie. Pri tejto voľbe má každý predseda počet hlasov rovnajúci sa počtu delegátov, na ktorý mal klub nárok v čase konania poslednej konferencie v zmysle čl. 6 ods. 3 písm. a). Mandát takto zvoleného člena kontrolnej komisie je dočasný a platí do najbližšej konferencie. Voľba sa môže uskutočniť písomnou formou. Voľbu riadi generálny sekretár SBZ. 5. Opravné prostriedky a sťažnosti na rozhodnutia volených orgánov SBZ sa podávajú predsedovi kontrolnej komisie. 6. Kontrolná komisia je povinná rozhodnúť vo veci do 30 dní od začiatku posudzovania; v obzvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom k povahe veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju na požiadanie predĺžiť najvyšší orgán SBZ. Ak nemôže kontrolná komisia rozhodnúť do 30, poprípade do 60 dní, je jej predseda povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov písomne upovedomiť. 7. Kontrolná komisia môže pozastaviť predbežným opatrením účinnosť uznesenia orgánu SBZ, ak sa domnieva, že jeho výkonom by mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu SBZ. Predbežné opatrenie je možné uplatniť maximálne na dobu 30 dní a túto dobu nie je možné predlžovať. Predbežné opatrenie nie je možné uplatniť po uplynutí 30 dní odo dňa vydania uznesenia orgánu SBZ. 8. Predseda ani iný člen kontrolnej komisie nemôže byť členom iného voleného orgánu SBZ. 9. Predseda vykonáva funkciu kontrolóra SBZ. Ak predseda kontrolnej komisie nespĺňa podmienky pre výkon funkcie kontrolóra podľa zákona o športe, kontrolná komisia môže zvoliť za kontrolóra iného svojho člena.

Disciplinárna komisia

1. Disciplinárna komisia je disciplinárnym orgánom SBZ. Jej členov volí konferencia. Má minimálne 3 členov. Predsedu disciplinárnej komisie volí konferencia spomedzi jej členov. Pri svojej činnosti sa riadi disciplinárnym poriadkom SBZ. 2. Disciplinárna komisia musí začať disciplinárne konanie: a) na základe podnetu pochádzajúceho od vedúceho súťaže, ktorú organizuje SBZ, b) na základe podnetu pochádzajúceho od vedúceho súťaže v sekcii slovenských súťaží v kalendári SBZ, c) na základe podnetu predsedníctva SBZ, ktoré si môže osvojiť jemu adresovaný podnet člena SBZ a predložiť situáciu na riešenie disciplinárnej komisii, d) na základe podnetu volebnej komisie, e) disciplinárne konanie môže komisia začať aj na základe podnetov od iných členov SBZ, vrátane jednotlivcov. Zároveň však v takomto prípade môže odmietnuť začať takéto konanie bez udania dôvodu. 3. Disciplinárne konanie priestupku člena SBZ na zahraničnej alebo medzinárodnej súťaži bude začaté na základe oficiálnej informácie o tomto priestupku od príslušného orgánu zahraničného národného zväzu alebo medzinárodnej organizácie. 4. O prípadoch, keď disciplinárna komisia začne svoje rokovanie, musí do 30 dni po jeho skončení informovať na webe SBZ. 5. V prípade, že počet členov disciplinárnej komisie sa zníži na menej ako 3 členov, predsedovia klubov zvolia nového člena disciplinárnej komisie. Pri tejto voľbe má každý predseda počet hlasov rovnajúci sa počtu delegátov, na ktorý mal klub nárok v čase konania poslednej konferencie v zmysle v čl. 6 ods. 3 písm. a). Mandát takto zvoleného člena disciplinárnej komisie je dočasný a platí do najbližšej konferencie. Voľba sa môže uskutočniť písomnou formou. Voľbu riadi generálny sekretár SBZ. 6. Pozastavenie členstva (napríklad z dôvodu neplatenia členských príspevkov) v SBZ nie je prekážkou pre prerokovanie disciplinárneho priestupku a uloženie disciplinárnej sankcie disciplinárnou komisiou.

Odmeny a disciplinárne tresty

1. SBZ má právo oceniť a odmeniť hráčov, funkcionárov, rozhodcov, lektorov a aj osoby, ktoré nie sú členmi SBZ, za zásluhy o rozvoj a popularizáciu bridžu. 2. SBZ má právo udeľovať disciplinárne tresty riadnym členom, vrátane vylúčenia z radov členov. 3. Disciplinárna komisia rozhodne o udelení trestu individuálnemu členovi, ktorý porušil ustanovenie čl. 3 ods. 2 písm. d), pričom mu udelí trest minimálne vo výške pozastavenia členstva na 6 mesiacov alebo rozhodne o jeho vylúčení podľa čl. 3 ods. 4 písm. b) a zároveň môže rozhodnúť o finančnom treste.

Volebná komisia

1. Zabezpečuje prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SBZ. 2. Funkčné obdobie končí zvolením novej volebnej komisie nasledujúcou konferenciou.

Sporová komisia

1. Sporová komisia je orgánom na riešenie sporov ktoré vznikajú pri športovej činnosti SBZ a jeho členov. 2. Sporová komisia je zriaďovaná v prípade potreby konferenciou. Má minimálne 3 členov. Predsedu sporovej komisie volí konferencia spomedzi jej členov. Predseda sporovej komisie zvoláva a vedie jej zasadania. 3. Konferencia spravidla určí jej funkčné obdobie.

Finančné prostriedky a hospodárenie

1. Všetky finančné prostriedky a majetok SBZ sú získavané výhradne na to, aby boli využívané na činnosť SBZ a slúžili rozvoju bridžu. 2. Finančné zdroje pre činnosť SBZ sú: a) členské príspevky, b) výnosy zo súťaží, c) subvencie, dotácie, dary fyzických a právnických osôb, d) príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa §50 z. č. 595/2003 Z.z., e) príjmy z vlastnej doplnkovej hospodárskej činnosti poskytnutej tretím osobám v rozsahu poslania SBZ. 3. Členské príspevky platia členovia SBZ na jeden kalendárny rok. 4. Majetok SBZ spravuje predsedníctvo. Obaja štatutárni zástupcovia môžu disponovať účtom samostatne, spravidla po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení e-mailom. 5. Hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami sa riadi všeobecne záväznými predpismi.

Revízne postupy

1. Revíznymi postupmi sú: a) odvolanie, b) námietka 2. Odvolanie je opravným prostriedkom, ktorý môže podať: a) člen SBZ, voči ktorému bolo vydané rozhodnutie o treste na základe disciplinárneho poriadku alebo ktorý bol na základe rozhodnutia predsedníctva SBZ zbavený členstva v SBZ, b) minimálne 5 členov SBZ, ktorí sa domnievajú, že rozhodnutím orgánu SBZ boli porušené stanovy alebo iný interný predpis SBZ. 3. Odvolanie sa podáva predsedovi kontrolnej komisie takým spôsobom, aby bolo možné dokázať termín jeho doručenia. V odvolaní musí byť uvedené, proti ktorému rozhodnutiu orgánu SBZ je podané a ak je podané podľa ods. 2 písm. b), ktoré ustanovenie stanov alebo interného predpisu SBZ bolo porušené. Odvolanie sa posudzuje podľa obsahu. Odvolanie musí byť navrhovateľom podpísané. Ak je navrhovateľov viac, musí byť podpísané všetkými, prípadne hárok s podpismi musí byť jasne označený tak, aby sa dala určiť jeho príslušnosť k odvolaniu a musí obsahovať meno, priezvisko a údaje dostatočné na jednoznačné identifikovanie člena SBZ a podpis. Bez týchto náležitostí je odvolanie neplatné. 4. Odvolanie musí byť podané: a) do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o treste, b) do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušného rozhodnutia SBZ. 5. O podaní odvolania predseda kontrolnej komisie bezodkladne informuje jej členov a členov predsedníctva. Takisto informuje predsedníctvo SBZ o prijatí predbežného opatrenia. 6. Podanie odvolania má odkladný účinok, ak uznesenie orgánu SBZ, voči ktorému smeruje, ešte nenadobudlo účinnosť. 7. Odvolanie nemožno podať: a) voči rozhodnutiu kontrolnej komisie, b) po uplynutí 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o treste ak Disciplinárna komisia rozhodla o vylúčení člena. A to aj v prípade ak takéto rozhodnutie v zmysle ustanovenia čl. 3 ods. 4 písm. b) týchto Stanov nadobudlo účinnosť až po uplynutí lehoty na odvolanie. 8. Námietka je opravným prostriedkom a môže ju podať každý člen SBZ voči rozhodnutiu orgánu SBZ, ak sa domnieva, že týmto rozhodnutím boli porušené stanovy alebo iný interný predpis SBZ. Námietku môže podať člen SBZ aj keď sa domnieva, že rozhodnutím orgánu SBZ boli poškodené jeho práva. 9. Námietka sa podáva predsedovi kontrolnej komisie, ktorý o jej podaní bezodkladne informuje členov komisie, ktorí zvážia jej opodstatnenosť. Ak ju väčšina členov kontrolnej komisie posúdi ako opodstatnenú, tak konanie ďalej postupuje v rámci odvolacieho konania. Ak väčšina členov kontrolnej komisie posúdi námietku ako neopodstatnenú, komisia konanie o námietke zastaví. 10. Konanie o námietke nemá odkladný účinok voči rozhodnutiu orgánu SBZ, proti ktorému smeruje. 11. Námietku nemožno podať voči rozhodnutiu kontrolnej komisie a vo veci, v ktorej už bolo rozhodnuté v odvolacom konaní.

Prechodné ustanovenia

1. Členovia volených orgánov v zmysle čl. 6 ods. 7 písm. a), b), c) a d), ktorí boli zvolení pred nadobudnutím účinnosti zmeny stanov, zostávajú vo svojich funkciách, ich funkčné obdobie ostáva štvorročné.

Záverečné ustanovenia

1. Sídlom Slovenského bridžového zväzu je Bratislava, ul. Lopenícka 1/A, PSČ 831 02. 2. SBZ používa pečiatku s označením Slovenský bridžový zväz. 3. Oficiálnym symbolom SBZ je logo SBZ uvedené v prílohe stanov. 4. O ukončení činnosti SBZ a majetkovom vyrovnaní rozhoduje konferencia SBZ dvojtretinovou väčšinou pri účasti najmenej dvoch tretín všetkých oprávnených delegátov. 5. Stanovy obsahujú prílohu, v ktorej sú uvedené najdôležitejšie faktografické údaje o zväze. Zmenu údajov v prílohe možno vykonať bez zmeny stanov rozhodnutím predsedníctva a podpisom štatutárneho zástupcu. 6. V prípade, že niektoré ustanovenie stanov je v rozpore so zákonom o športe alebo s iným právnym predpisom Slovenskej republiky, platí a použije sa vždy znenie Zákona o športe resp. iného právneho predpisu SR. 7. Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré ustanovenie týchto stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenie. Schválené dňa 21.júla 2017, Košice Príloha č. 1 k Stanovám SBZ Identifikačné údaje: Názov : Slovenský bridžový zväz Reg.: MV SR: 9. 4. 1991 Sídlo: Lopenícka 1/A 831 02 Bratislava IČO: 31770908 Krajská správa ŠÚ SR: 1. 4. 1997 DIČ: 2021811825 Bankové spojenie: SLSP, a. s., 176669007/0900 Logo SBZ: Štatutárny orgán: Prezident: Peter Belčák Generálny sekretár: Gabriel Hinďoš Členovia predsedníctva: Člen: Ján FrajtČlen: Peter HoraČlen: Eduard Velecký Kontrolná komisia: Člen: Ľudovít Faltus Člen: Kristína Gregová Člen: Milan Krajčo Sporová komisia: Člen: Člen: Člen: Disciplinárna komisia: Člen: Anatol Filip Člen: Dušan Števák Člen: Ján Tomčáni Štatutárny zástupca: pečiatka a podpis Stanovy schválené dňa 21.7.2017 na mimoriadnej konferencie v Košiciach si môžete stiahnuť tu. [fb_button]

Celkom prečítané 313 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments