«

»

máj 13 2016

Stanovy SBZ

Stanovy Slovenského bridžového zväzu Článok 1 Základné ustanovenia 1. Slovenský bridžový zväz (ďalej SBZ) je a dobrovoľná záujmová organizácia v Slovenskej republike, ktorá združuje fyzické a právnické osoby so záujmom o bridž. 2. SBZ je združením v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Členovia SBZ sa spravidla združujú v bridžových kluboch. 3. Slovenský bridžový zväz používa skratku SBZ a pri prezentácii v zahraničí ako aj na medzinárodnej úrovni anglický názov Slovak Bridge Association (SBA). 4. SBZ je členom European Bridge League (EBL) a World Bridge Federation (WBF). V budúcnosti môže byť členom ďalších zväzov a asociácií, ak tým nestratí svoju právnu subjektivitu. 5. SBZ zastupuje záujmy svojich členov v SR i v zahraničí. Článok 2 Poslanie a úlohy Slovenského bridžového zväzu 1. Poslaním SBZ je rozvíjať a popularizovať bridž medzi občanmi SR, starať sa o zvyšovanie úrovne súťažnej hry, metodicky pomáhať klubom a jednotlivcom, spolupracovať pri svojej činnosti so štátnymi orgánmi SR a orgánmi verejnej správy SR, inými republikovými organizáciami ako aj s medzinárodnými bridžovými organizáciami a zabezpečovať športovú a spoločenskú reprezentáciu Slovenskej republiky v medzinárodných súťažiach. 2. Svoje poslanie uskutočňuje a) vydávaním súťažných poriadkov a smerníc, b) starostlivosťou o zachovávanie etiky, morálky a disciplíny pri bridžovej hre c) organizovaním bridžových súťaží na Slovensku d) organizovaním slovenskej účasti na medzinárodných súťažiach a výberom reprezentantov e) technickou, organizačnou a materiálnou pomocou pri organizovaní kurzov bridžu pre začiatočníkov i pokročilých f) organizovaním školení pre rozhodcov a vedúcich bridžových súťaží. 3. Úlohami SBZ sú propagácia bridžu na Slovensku, podpora činnosti existujúcich a pomoc pri vzniku nových bridžových klubov, zastupovanie kolektívnych a individuálnych záujmov svojich členov, zabezpečovanie finančných a materiálnych prostriedkov za účelom napĺňania týchto úloh. 4. Ďalšími úlohami SBZ je rozvíjanie medzinárodných kontaktov po celom svete, podpora najlepších hráčov s cieľom reprezentácie Slovenska na medzinárodných súťažiach a zabezpečovanie štátnej reprezentácie. Článok 3 Členstvo v SBZ, práva a povinnosti členov 1. Členskú základňu Slovenského bridžového zväzu tvoria a) riadni členovia, b) čestní členovia. 2. Riadnym členom je fyzická osoba zaujímajúca sa o bridž. Riadny člen je spravidla zaregistrovaný v bridžovom klube. Riadne členstvo vzniká dňom jeho zaregistrovania generálnym sekretárom SBZ. 3. Riadnym členom môže byť aj osoba bez klubovej príslušnosti. 4. Riadny člen má: a) právo zúčastňovať sa súťaží organizovaných SBZ pri dodržaní stanovených podmienok, b) právo požadovať na základe dosiahnutých výsledkov priznanie klasifikačného stupňa na príslušné obdobie, c) právo reprezentovať SR pri splnení podmienok reprezentácie stanovených predsedníctvom Slovenského bridžového zväzu a pri rešpektovaní pravidiel EBL a WBF, d) hlasovacie právo, ak dosiahol 18 rokov a má právo byť volený do orgánov SBZ, e) obracať sa so žiadosťami, návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na SBZ. 5. Riadny člen je povinný: a) dodržiavať stanovy a ostatné interné predpisy SBZ, b) podľa svojich možností prispievať k rozvoju bridžu účasťou na bridžových súťažiach, organizátorskou, školiacou, rozhodcovskou a propagačnou činnosťou, c) šíriť dobré meno SBZ a bridžu a zdržať sa činnosti, ktorá by poškodzovala dobré meno SBZ, d) platiť členské príspevky vždy do 28. 2. bežného roku alebo do 30 dní odo dňa registrácie za člena. 6. Členstvo v SBZ zaniká: a) vystúpením člena, ktoré písomne oznámi generálnemu sekretárovi SBZ, b) vylúčením člena predsedníctvom SBZ za vedomé porušovanie stanov SBZ alebo za konanie, ktoré je v rozpore so zásadami a poslaním SBZ, c) úmrtím člena. Člen, ktorému zaniklo členstvo podľa písm. b), môže byť znovu prijatý za člena SBZ iba so súhlasom predsedníctva SBZ. Ak členstvo zaniklo podľa písm. b), na znovu prijatie je potrebný súhlas 2/3 členov predsedníctva SBZ. 7. Člen SBZ má pozastavené členstvo: a) ak nezaplatil členský príspevok v stanovenom termíne. Členstvo je pozastavené až do dňa zaplatenia príspevku, b) na základe disciplinárneho rozhodnutia. Členstvo je pozastavené po dobu platnosti rozhodnutia alebo do jeho zrušenia v zmysle stanov SBZ. Po dobu pozastavenia členstva člen SBZ stráca práva člena SBZ. Keď bolo členstvo pozastavené podľa čl. 7b, potom po zrušení pozastavenia členstva je dotyčný do 30 dní povinný zaplatiť členský poplatok za bežný rok. 8. Čestné členstvo vzniká jeho udelením konferenciou za zásluhy o rozvoj a propagáciu bridžu na základe návrhu niektorého klubu alebo riadneho člena SBZ a súhlasom dotknutej osoby. Čestný člen nemusí byť občanom SR ani mať prechodný pobyt na území SR. Článok 4 Zásady organizačnej štruktúry SBZ 1. SBZ združuje jednotlivcov a bridžové kluby, ktorí sa zaväzujú dodržiavať stanovy a ostatné interné predpisy SBZ. 2. Orgány SBZ metodicky usmerňujú činnosť klubov, pomáhajú začínajúcim klubom a členom a koordinujú činnosť na republikovej úrovni. Článok 5 Bridžové kluby 1. Sú organizačným článkom a centrom súťažnej a spoločenskej činnosti. O registráciu môže požiadať klub, v ktorom sú aspoň dvaja riadni členovia SBZ. Pri registrácii klubu SBZ uvedú v žiadosti: a) menný zoznam členov, b) súhlas členov s registráciou klubu SBZ, c) kontaktné údaje na vedúceho klubu. O registrácii je predsedníctvo SBZ povinné rozhodnúť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti na Predsedníctvo SBZ. 2. Bridžové kluby si volia pre nich najvhodnejšie organizačné formy. Vedú evidenciu svojej činnosti, prehľad príjmov, výdavkov a majetku bridžového klubu. Bridžové kluby rozvíjajú svoju činnosť v zmysle svojich stanov. Dbajú o rozvoj členskej základne, vedú a aktualizujú evidenciu členov, môžu organizovať klubové turnaje a vyberať členské príspevky. 3. Bridžové kluby môžu stanoviť pre svojich členov dodatkový príspevok na úhradu svojej činnosti. 4. Bridžové kluby nahlásia generálnemu sekretárovi SBZ zoznam svojich členov vždy ku 28. 2. bežného roku. Pri nahlasovaní zoznamu uvedú súčasne členov so zaplateným členským do SBZ a vybraté členské poukážu na účet SBZ. 5 Kluby, ktoré nedodržiavajú stanovy, môžu byť vyškrtnuté z evidencie SBZ. O vyškrtnutí rozhoduje konferencia SBZ na návrh predsedníctva SBZ. Generálny sekretár o tom musí informovať vedúceho vyškrtnutého klubu. Článok 6 Konferencia 1. Konferencia je najvyšším orgánom SBZ: a) konferencia sa koná najmenej raz za štyri roky. Konferenciu zvoláva predsedníctvo SBZ, b) účastníkmi konferencie s hlasovacím právom sú delegáti konferencie SBZ, c) uznesenia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov, d) konferencia je uznášaniaschopná, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina delegátov, e) konferenciu vedie prezident SBZ alebo generálny sekretár alebo predsedníctvom SBZ poverený člen predsedníctva SBZ, f) konferencia úvodom zvolí mandátovú komisiu, ktorá overí platnosť mandátov delegátov. Jedným z členov mandátovej komisie je člen predsedníctva SBZ, ktorý disponuje evidenciou členov SBZ.   2. V prípade potreby sa môže konať mimoriadna konferencia. Mimoriadna konferencia má všetky práva konferencie. Mimoriadna konferencia môže byť zvolaná, ak: a) o to požiada aspoň 30% riadnych členov s hlasovacím právom, b) alebo ju zvolá predsedníctvo SBZ, c) alebo ju zvolá prezident SBZ alebo generálny sekretár SBZ v prípade, že predsedníctvo SBZ nie je po dobu 3 mesiacov uznášaniaschopné. 3. Delegát konferencie SBZ a) delegátom konferencie SBZ (ďalej delegát) môže byť každý člen SBZ s hlasovacím právom, ktorý nemá pozastavené členstvo. Delegátov delegujú kluby podľa kľúča 1 delegát na každých začatých 5 členov SBZ (2-5 členovia klubu 1 delegát, 6-10 2 delegáti, atď.) s hlasovacím právom. Klub môže zvoliť za delegáta aj nečlena klubu, b) delegátom sa môže stať taktiež riadny člen SBZ s hlasovacím právom bez klubovej príslušnosti, pokiaľ získa súhlas piatich riadnych členov s hlasovacím právom bez klubovej príslušnosti, c) okrem delegátov sa na konferencii môže zúčastniť každý člen SBZ, avšak bez hlasovacieho práva. 4. Konferencia a) volí a odvoláva členov volených orgánov SBZ, b) schvaľuje a mení platné stanovy, c) schvaľuje hlavné smery činnosti SBZ, d) schvaľuje výsledky hospodárenia zväzu za uplynulé obdobie od predchádzajúcej konferencie, určuje výšku členských príspevkov e) rozhoduje o vyškrtnutí klubu z evidencie SBZ. 5. Volenými orgánmi sú: a) prezident, b) generálny sekretár, c) predsedníctvo, d) kontrolná komisia. 6. Funkčné obdobie všetkých orgánov SBZ je štvorročné. Funkčné obdobie dodatočne zvolených členov sa končí spolu s funkčným obdobím orgánu, do ktorého boli zvolení. Funkčné obdobie člena voleného orgánu SBZ končí: a) uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený, b) jeho odvolaním, c) zánikom členstva v SBZ, d) vzdaním sa funkcie. 7. Člen voleného orgánu SBZ, ktorému sa skončilo funkčné obdobie podľa ods. 6 písm. a) je poverený výkonom svojej funkcie takto: a) prezident SBZ do zvolenia nového prezidenta alebo jeho opätovného zvolenia, b) generálny sekretár SBZ do zvolenia nového generálneho sekretára alebo jeho opätovného zvolenia, c) člen predsedníctva SBZ, predseda a členovia kontrolnej komisie do začatia najbližšej konferencie. 8. Pokiaľ v rozhodnutí nie je uvedené inak, tak rozhodnutia orgánov SBZ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webe SBZ. Článok 7 Prezident a generálny sekretár SBZ 1. Prezident zastupuje SBZ vo vzťahu k oficiálnym štátnym organizáciám, samospráve, športovým zväzom a medzinárodným bridžovým organizáciám. 2. Prezident je štatutárnym zástupcom SBZ s právom disponovať bankovým účtom. 3. Prezident sa zúčastňuje rokovania predsedníctva s právom hlasovania. 4. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní v predsedníctve rozhoduje jeho hlas. 5. Prezident je zvolený na konferencii nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov. V prípade, že nie je splnená požiadavka podľa predchádzajúcej vety, pokračuje voľba druhým kolom. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov z prvého kola. Prezident je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov v druhom kole. 6. Ak sa nedá postupovať pri voľbe podľa ods. 5, voľba sa opakuje. 7. Odstúpením alebo odvolaním prezident stráca členstvo v predsedníctve SBZ.   8. Prezidenta v prípade jeho odstúpenia alebo dlhodobej neprítomnosti do doby konania najbližšej konferencie zastupuje generálny sekretár. 9. Generálneho sekretára v prípade jeho odstúpenia alebo dlhodobej neprítomnosti do doby konania najbližšej konferencie zastupuje prezidentom poverený člen predsedníctva. Ak skončí funkčné obdobie generálneho sekretára podľa čl. 6, ods. 6, písm. a) a funkcia prezidenta SBZ nie je obsadená alebo prezident svoju funkciu nevykonáva, zvolí generálneho sekretára predsedníctvo SBZ. 10. Ustanovenia odsekov 2, 3, 5, 6 a 7 sa vzťahujú aj na generálneho sekretára. Článok 8 Predsedníctvo 1. Predsedníctvo je riadiacim a výkonným orgánom SBZ v období medzi konferenciami. Pozostáva z prezidenta, generálneho sekretára a 3 až 5 členov. 2. V prípade, že celkový počet členov predsedníctva sa zníži na menej ako 5, na návrh prezidenta SBZ predsedovia klubov zvolia nového člena predsedníctva. Pri tejto voľbe každý predseda má počet hlasov rovnajúci sa počtu delegátov, na ktorý mal klub nárok v čase konania poslednej konferencie v zmysle čl. 6 ods. 3. Mandát takto zvoleného člena predsedníctva platí do najbližšej konferencie. Voľba sa môže uskutočniť písomnou formou. Voľbu riadi prezident SBZ. 3. Generálny sekretár je druhým štatutárnym zástupcom s dispozičným právom k bankovému účtu. Generálny sekretár je zodpovedný za vnútro-zväzovú činnosť. 4. Generálny sekretár je povinný viesť autorizovaný register trestov SBZ. 5. Zasadnutie predsedníctva je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Zasadnutie predsedníctva môže byť organizované aj bez fyzickej účasti jeho členov na zasadnutí, použitím elektronických komunikačných systémov. 6. Predsedníctvo vypracuje a schvaľuje na každý kalendárny rok tieto materiály: a) plán hlavných činností a ich organizačné zabezpečenie b) kalendár oficiálnych súťaží SBZ c) výhľadový finančný plán a rozpočet d) predpokladanú účasť na medzinárodných podujatiach s finančným príspevkom SBZ, jeho výšku a podmienky na jeho získanie. 7. Predsedníctvo môže zriadiť odborné komisie s definovaným okruhom pôsobnosti a právomocí. Článok 9 Kontrolná komisia 1. Kontrolná komisia je odvolacím a kontrolným orgánom SBZ. Jej členov volí konferencia. Má minimálne 3 členov. Volí svojho predsedu spomedzi seba. Pri svojej činnosti sa riadi stanovami a za svoju činnosť zodpovedá konferencii SBZ. Týmto však nie je dotknuté jej právo posudzovať dodržiavanie ostatných interných predpisov SBZ. 2. V prípade revízneho postupu podaného v zmysle čl. 13 týchto Stanov proti rozhodnutiu orgánu SBZ, ktorý už v danej veci rozhodol ako odvolací (druhostupňový) orgán, kontrolná komisia nemá právomoc rozhodnúť vo veci samej, ale iba posúdiť, či rozhodnutie bolo v súlade so Stanovami a pri vydaní rozhodnutia vo veci boli dodržané postupy stanovené v interných predpisoch SBZ. V prípade, ak kontrolná komisia rozhodne, že tomu tak nebolo, vráti vec na prerokovanie orgánu, voči ktorému bol uplatnený revízny postup v zmysle čl. 13. 3. Hlavnou úlohou kontrolnej komisie je: a) dbať o to, aby všetky orgány SBZ postupovali v súlade so stanovami SBZ, b) kontrolovať, či predsedníctvo a ostatné orgány SBZ vykonávajú predpísané činnosti spojené s vedením účtovníctva a hospodárnym nakladaním s majetkom SBZ, c) riešiť sťažnosti členov SBZ proti rozhodnutiam prezidenta, generálneho sekretára a predsedníctva SBZ. Rozhodnutie kontrolnej komisie o sťažnosti je konečné, d) vyhotoviť a predložiť konferencii správu o svojej činnosti za uplynulé obdobie od predchádzajúcej konferencie s návrhom na prijatie primeraných opatrení. 4. V prípade, že počet členov kontrolnej komisie sa zníži na menej ako 3 členov, predsedovia klubov zvolia nového člena kontrolnej komisie. Pri tejto voľbe má každý predseda počet hlasov rovnajúci sa počtu delegátov, na ktorý mal klub nárok v čase konania poslednej konferencie v zmysle čl. 6 ods. 3. Mandát takto zvoleného člena kontrolnej komisie je dočasný a platí do najbližšej konferencie. Voľba sa môže uskutočniť písomnou formou. Voľbu riadi generálny sekretár SBZ. 5. Opravné prostriedky a sťažnosti na rozhodnutia volených orgánov SBZ sa podávajú predsedovi kontrolnej komisie . 6. Kontrolná komisia môže pozastaviť predbežným opatrením účinnosť uznesenia orgánu SBZ, ak sa domnieva, že jeho výkonom by mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu SBZ. Predbežné opatrenie je možné uplatniť maximálne na dobu 30 dní a túto dobu nie je možné predlžovať. Predbežné opatrenie nie je možné uplatniť po uplynutí 30 dní odo dňa vydania uznesenia orgánu SBZ. 7. Predseda ani iný člen kontrolnej komisie nemôže byť členom iného voleného orgánu SBZ. Článok 10 Odmeny a disciplinárne tresty 1. SBZ má právo oceniť a odmeniť hráčov, funkcionárov, rozhodcov, lektorov a aj osoby, ktoré nie sú členmi SBZ, za zásluhy o rozvoj a popularizáciu bridžu. 2. SBZ má právo udeľovať disciplinárne tresty riadnym členom, vrátane vylúčenia z radov členov. Článok 11 Finančné prostriedky a hospodárenie 1. Všetky finančné prostriedky a majetok SBZ sú získavané výhradne na to, aby boli využívané na činnosť SBZ a slúžili rozvoju bridžu. 2. Finančné zdroje pre činnosť SBZ sú: a) členské príspevky, b) výnosy zo súťaží, c) subvencie, dotácie, dary fyzických a právnických osôb, d) príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa §50 z. č. 595/2003 Z.z., e) príjmy z vlastnej doplnkovej hospodárskej činnosti. 3. Členské príspevky platia členovia SBZ na jeden kalendárny rok. 4. Majetok SBZ spravuje predsedníctvo. Obaja štatutárni zástupcovia môžu disponovať účtom samostatne, spravidla po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení e-mailom. 5. Hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami sa riadi všeobecne záväznými predpismi. Článok 12 Revízne postupy 1. Revíznymi postupmi sú: a) odvolanie, b) námietka 2. Odvolanie je opravným prostriedkom, ktorý môže podať: a) člen SBZ, voči ktorému bolo vydané rozhodnutie o treste na základe disciplinárneho poriadku alebo ktorý bol na základe rozhodnutia P-SBZ zbavený členstva v SBZ, b) minimálne 5 členov SBZ, ktorí sa domnievajú, že rozhodnutím orgánu SBZ boli porušené stanovy alebo iný interný predpis SBZ. 3. Odvolanie sa podáva predsedovi kontrolnej komisie takým spôsobom, aby bolo možné dokázať termín jeho doručenia. V odvolaní musí byť uvedené, proti ktorému rozhodnutiu orgánu SBZ je podané a ak je podané podľa ods. 2 písm. b), ktoré ustanovenie stanov alebo interného predpisu SBZ bolo porušené. Odvolanie sa posudzuje podľa obsahu. Odvolanie musí byť navrhovateľom podpísané. Ak je navrhovateľov viac, musí byť podpísané všetkými, prípadne hárok s podpismi musí byť jasne označený tak, aby sa dala určiť jeho príslušnosť k odvolaniu a musí obsahovať meno, priezvisko a údaje dostatočné na jednoznačné identifikovanie člena SBZ a podpis. Bez týchto náležitostí je odvolanie neplatné. 4. Odvolanie musí byť podané: a) do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o treste, b) do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušného rozhodnutia SBZ, 5. O podaní odvolania predseda kontrolnej komisie bezodkladne informuje jej členov a členov predsedníctva. Takisto informuje predsedníctvo SBZ o prijatí predbežného opatrenia. 6. Podanie odvolania má odkladný účinok, ak uznesenie orgánu SBZ, voči ktorému smeruje, ešte nenadobudlo účinnosť. 7. Odvolanie nemožno podať voči rozhodnutiu kontrolnej komisie. 8. Námietka je opravným prostriedkom a môže ju podať každý člen SBZ voči rozhodnutiu orgánu SBZ ak sa domnieva, že týmto rozhodnutím boli porušené stanovy alebo iný interný predpis SBZ. Námietku môže podať člen SBZ aj keď sa domnieva, že rozhodnutím orgánu SBZ boli poškodené jeho práva. 9. Námietka sa podáva predsedovi kontrolnej komisie, ktorý zváži jej opodstatnenosť a o svojom rozhodnutí informuje zvyšných členov KK. Ak ju posúdi ako opodstatnenú, postúpi ju kontrolnej komisii a konanie ďalej postupuje v rámci odvolacieho konania. Ak predseda kontrolnej komisie posúdi námietku ako neopodstatnenú, konanie o námietke zastaví. 10. Konanie o námietke nemá odkladný účinok voči rozhodnutiu orgánu SBZ, proti ktorému smeruje. 11. Námietku nemožno podať voči rozhodnutiu kontrolnej komisie a vo veci, v ktorej už bolo rozhodnuté v odvolacom konaní. Článok 13 Prechodné ustanovenia 1. Členovia volených orgánov v zmysle čl. 6 ods. 5, zvolení pred nadobudnutím účinnosti zmeny Stanov, zostávajú vo svojich funkciách, ich funkčné obdobie sa počíta v zmysle čl. 6 ods. 6 a je štvorročné. Článok 14 Záverečné ustanovenia 1. Sídlom Slovenského bridžového zväzu je Bratislava, ul. Lopenícka 1/A, PSČ 831 02. 2. SBZ používa pečiatku s označením Slovenský bridžový zväz. 3. Oficiálnym symbolom SBZ je logo SBZ uvedené v prílohe stanov. 4. O ukončení činnosti SBZ a majetkovom vyrovnaní rozhoduje konferencia SBZ dvojtretinovou väčšinou pri účasti najmenej dvoch tretín všetkých oprávnených delegátov. 5. Stanovy obsahujú prílohu, v ktorej sú uvedené najdôležitejšie faktografické údaje o zväze. Zmenu údajov v prílohe možno vykonať bez zmeny stanov rozhodnutím predsedníctva a podpisom štatutárneho zástupcu. Schválené dňa 29. novembra 2014, Žilina Príloha č. 1 k stanovám SBZ Identifikačné údaje: Názov : Slovenský bridžový zväz Reg.: MV SR: 9. 4. 1991 Sídlo: Lopenícka 1/A 831 02 Bratislava IČO: 31770908 Krajská správa ŠÚ SR: 1. 4. 1997 DIČ: 2021811825 Bankové spojenie: SLSP, a. s., 176669007/0900 Logo SBZ: Štatutárny orgán: Prezident: Peter Belčák Generálny sekretár: Gabriel Hinďoš Členovia predsedníctva: Člen: Ján Frajt Člen: Peter Hora Člen: Eduard Velecký Člen: Alojz Zlacký Kontrolná komisia: Člen: Ľudovít Faltus Člen: Kristína Gregová Člen: Milan Krajčo Štatutárny zástupca: pečiatka a podpis

Celkom prečítané 83 krát.

Pridaj komentár