«

»

mar 17 2021

Správa o hospodárení SBZ za rok 2020

Výročná správa o hospodárení

Slovenského bridžového zväzu za rok 2020

V zmysle stanov predkladám výročnú správu o celkovom hospodárení v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Celkové príjmy v EUR

k 31. 12. 2020

– členský príspevok

1170,00

– vklady do súťaží (SBL)

782,50

– dotácia z MŠVVaŠ SR

30000,00

– príjem 2% dane

17,85

– zostatok po likvidácii Konfederácie športových zväzov

1768,12

– úroky na bežnom účte

0,00

– zostatok na účte z r. 2019

4179,53

– zostatok pokladne z r. 2019

799,74

SPOLU príjmy

38 717,74

Celkové výdaje v EUR

k 31. 12. 2020

– zaplatenie členského do medzinárodných zväzov

775,00

– účasť na seminároch EBL

615,65

– vrátenie uhradeného vložného do SBL

782,50

– odmeny SBT

175,00

– podpora a rozvoj športu mládeže

2957,13

– náklady na správu (poštovné, doména, …)

97,21

– bankové poplatky

74,98

– príspevok na organizáciu VC Košíc

160,00

– náklady na reprezentáciu

528,30

– počítač a programové vybavenie

984,88

– záloha na usporiadanie Champions‘ Cup 2020

3806,00

– hracie stoly so zástenami, doprava z PL

2052,00

– daň z úroku

0,00

SPOLU výdaje

13 008,65

Rozdiel príjmov a výdajov k 31. 12. 2020

+ 25 709,09

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020:

– stav na bežných účtoch k 31. 12. 2020

24 926,35

– stav v pokladni k 31. 12. 2020

782,74

SPOLU

+ 25 709,09

KOMENTÁR:

SBZ v roku 2020 získal príspevok zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 30 tisíc EUR. Ako dôsledok pandemickej situácie sa u nás doma obmedzila krúžková a záujmová činnosť vrátane práce s mládežou, zrušili sme celý ročník ligy aj Medzinárodné majstrovstvá Slovenska. V zahraničí boli vrcholné svetové a európske súťaže preložené na rok 2021. V dôsledku uvedených skutočností sme nedokázali poskytnutý príspevok vyčerpať v plnej výške. Preto celkový finančný zostatok na konci roku nemôžme chápať ako výsledok dobrého hospodárenia v čase krízy, keďže viac ako polovicu príspevku poskytnutého na činnosti v roku 2020 budeme v tomto roku musieť vrátiť.

Okrem príspevku pre národný športový zväz nám Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pridelilo dotáciu na usporiadanie Champions‘ Cup, ktorý sme mali ako lokálny partner spoluorganizovať s EBL. Túto dotáciu SBZ neprevzal z dôvodu preloženia podujatia na rok 2021. S touto eventualitou sme počítali už pri príprave zmluvy s Palace Hotel v Pezinku a zaplatená záloha sa započíta voči nákladom, ktoré budeme mať v dejisku súťaže v tomto roku. Z príspevku sme uhradili napríklad nákup bridžových stolov so zástenami a najnovšej generácie bridgemate-ov, ktoré budeme môcť využívať v lige a ďalších živých súťažiach po ich obnovení. Príprava na organizáciu Champions‘ Cup tvorila prakticky najväčšiu časť výdavkov, hoci samotné podujatie sa v minulom roku nekonalo. Na základe dodatku k zmluve s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sú položky vynaložené v súvislosti s organizačným zabezpečením podujatia, ktoré bolo v roku 2020 zrušené, uznateľné pri vyúčtovaní príspevku.

Vyšší príspevok zo štátneho rozpočtu sa nemohol priamo úmerne odraziť vo väčšom počte medzinárodných súťaží, ktoré absolvovali naši najlepší športovci. Čo sa týka živých turnajov, podporili sme účasť družstva zloženého z perspektívnych hráčov na medzinárodnom festivale v Budapešti. Po vypuknutí pandémie SBZ uhradil reprezentačnému družstvu Slovenska účasť v troch mimoriadne kvalitne obsadených turnajoch organizovaných pod hlavičkou OCBL a v tejto praxi plánujeme pokračovať a v roku 2021.

Finančne sme podporili organizáciu súťaže družstiev v rámci Veľkej ceny Košíc, ktorá sa, podobne ako celý rad ďalších klubových, regionálnych a medzinárodných súťaží, minulý rok presunula do online prostredia. Výsledkom je programové prostredie, ktoré organizátorovi a všetkým účastníkom poslúži aj v ďalšom období pri Slovenskom pohári online družstiev, pri Slovenskej online lige a podobných súťažiach na BBO. Okrem toho v mesiacoch apríl až jún a potom október až december SBZ finančne podporil organizáciu pravidelného párového turnaja na BBO v rozsahu 1x týždenne.

Ďalej nám klesol výnos z 2% dane. Časť poukázaných prostriedkov môže ešte nabehnúť začiatkom roku 2021, negatívny trend je však zrejmý a trvá niekoľko rokov. Preto SBZ už nepožiadal o zaradenie do registra prijímateľov 2% dane z príjmu na nasledujúci rok.

SBZ neposkytol zo svojho rozpočtu žiadnej organizácii ani jednotlivcovi prostriedky vo výške 5 000 EUR a viac.

Na rok 2021 máme už s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR podpísanú zmluvu o poskytnutí príspevku vo výške 30 408 EUR. Či a ako tieto prostriedky využijeme bude v značnej miere závisieť na tom, v akom čase sa začne s uvoľňovaním platných obmedzujúcich opatrení, ktoré medzinárodné súťaže sa podarí zorganizovať (a zároveň prilákať na ne dostatočný počet účastníkov) a ako rýchlo sa obnoví klubový život na Slovensku a s ním spojená práca s mládežou.

Správu vypracoval: Peter Belčák

v Bratislave 12. 3. 2021

Peter Belčák

…………………………………………

prezident SBZ

Skontroloval:

Milan Krajčo

…………………………………………

predseda Kontrolnej komisie SBZ


Celkom prečítané 73 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments