«

»

mar 15 2019

Rozhodnutie kontrolnej komisie o hlasovaní predsedníctva o metóde výpočtu SBT bodov

Predseda kontrolnej komisie dňa 24.2.2019 obdržal námietku člena predsedníctva SBZ Eda Veleckého k „Právoplatnosti hlasovania Predsedníctva SBZ o návrhu na určenie poradia v tzv. SBT rebríčku.“ Pričom námietka smerovala k hlasovaniu zo dňa 25.1.2019 k bodu 3.

Podstata námietky smerovala k tomu, že za prijatie rozhodnutia Predsedníctva SBZ v tomto bode 3 hlasoval za 1 člen a 4 sa zdržali.

Zároveň námietka smerovala k právoplatnosti bodovania MC Žiliny pre SBT rebríček, ktoré vychádzajú z predmetného hlasovania k bodu 3.

Kontrolná komisia dňa 5.3.2019 k námietke prijala uznesenie v nasledovnom znení: „Kontrolná komisia pokladá námietku za opodstatnenú a bude ju riešiť v zmysle čl. Revízne postupy ods. 9 Stanov SBZ riešiť ako odvolanie.“ Za toto uznesenie hlasovali všetci členovia Kontrolnej komisie. Kontrolná komisia po vyjadrení sa zúčastnených osôb na hlasovaní, toto odvolanie prerokovala.

Dňa 11.3 Predseda SBZ informoval Kontrolnú komisiu o rozhodnutí Predsedníctva SBZ zrušiť predmetné hlasovanie. Zároveň Edo Velecký informoval Predsedu Kontrolnej komisie o stiahnutí svojej námietky.

Kontrolná komisia zobrala na vedomie žiadosť o stiahnutie námietky. Keďže však táto prišla až v čase, keď Kontrolná komisia dospela k rozhodnutiu, Kontrolná komisia toto spät vzatie námietky neakceptovala a prijala nasledovné uznesenie:

Kontrolná komisia sa uzniesla, že Predsedníctvo SBZ vo svojom hlasovaní k bodu 3 návrh neschválilo.

Odôvodnenie:

Kontrolná komisia zastáva názor, že na prijatie uznesenia je nevyhnutné, aby za takéto uznesenie hlasovala aspoň väčšina hlasujúcich, resp. polovica hlasujúcich s prezidentom SBZ (podľa čl. Prezident a generálny sekretár SBZ ods. 4 Stanov SBZ). Bez toho, aby za uznesenie hlasovalo kvórum podľa predchádzajúcej vety, nemožno považovať uznesenie za uznesenie kolektívneho orgánu SBZ, pretože sa s ním nestotožnila väčšina hlasujúcich (prípadne polovica hlasujúcich s prezidentom SBZ).

ZA: všetci členovia Kontrolnej komisie

Keďže Kontrolná komisia sa uzniesla, že Predsedníctvo návrh neprijalo, druhou časťou námietky sa z logických dôvodov nezaoberala.

Milan Krajčo,

Predseda Kontrolnej komisie SBZ


Celkom prečítané 110 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments