«

»

okt 01 2020

Riadna konferencia SBZ 2020 – pozvánka

Na základe stanov SBZ, článok 6, bod 1 P-SBZ zvoláva riadnu konferenciu SBZ. Využijeme, podobne ako vlani, možnosť konferenciu organizovať prostredníctvom mejlovej komunikácie.

 

Pred zahájením samotnej konferencie ešte samostatne oslovím vedúcich klubov s požiadavkou na prípravu a zaslanie zoznamov delegátov za ich kluby. Členovia SBZ bez klubovej príslušnosti, ktorí budú prítomní na konferencii ako delegáti v zmysle čl. 6, bod 3b), musia v reakcii na tento oznam do začiatku konferencie poslať na adresu P-SBZ informáciu o svojej nominácii za delegáta aj s prílohami, z ktorých bude zrejmé, ktorých štyroch ďalších riadnych členov bez klubovej príslušnosti zastupujú a že každý z týchto štyroch ďalších riadnych členov jednotlivo vyslovuje s týmto zastupovaním na konferencii svoj súhlas. Každý ďalší člen SBZ, ktorý sa chce konferencie SBZ zúčastniť, nech svoj záujem prejaví zaslaním mejlu na adresu P-SBZ, budú mu/jej zaslané všetky podklady, len na rozdiel od delegátov sú počnúc druhým bodom programu konferencie bez možnosti hlasovať.

 

Začiatok konferencie bude dňa 17.10. V tento deň pošlem na mejlovú adresu každého účastníka znenie všetkých materiálov, prípadne aj s krátkym vysvetlením. Pri každom z bodov programu konferencie určím časovú lehotu na vyjadrenia, pričom na jej určenie využijem skúsenosti z našej vlaňajšej konferencie. Od delegátov očakávam, že si materiály prečítajú a v stanovenej lehote pošlú zo svojho mejlového účtu k príslušnému bodu svoje jednoznačné stanovisko. Ak by k niektorému z predkladaných dokumentov prišli návrhy na jeho úpravu alebo doplnenie aj s vysvetlením, bude delegátom predložené nové znenie a zvážim predĺženie lehoty na hlasovanie.

 

P-SBZ navrhuje nasledovný program konferencie:

    Voľba mandátovej a návrhovej komisie

    Schválenie rokovacieho poriadku konferencie

    Stručná správa a činnosti SBZ za rok 2020

    Správa o hospodárení SBZ za rok 2019 a priebežne za rok 2020

    Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2019 a priebežne za rok 2020

    Návrh na uznesenie a jeho schválenie

 

Hlasovanie ku každému bodu bude považované za platné, ak väčšina všetkých delegátov zašle v stanovenej lehote zo svojho mejlového účtu stanovisko s jednou z ponúkaných možností. Predkladaný návrh bude prijatý/schválený/vzatý na vedomie, ak za jeho prijatie/schválenie/vzatie na vedomie hlasovala väčšina delegátov. Ak delegát nezašle svoje stanovisko v určenej lehote alebo ak zašle inú odpoveď, takýto hlas nebude započítaný do kvóra pre platné rozhodnutie o návrhu.

 

Prípadné námietky k postupu alebo výsledku hlasovania budú môcť delegáti poslať, opäť mejlom, prezidentovi SBZ ako predkladateľovi návrhov a predsedovi kontrolnej komisie, ktorí sa nimi budú zaoberať a prípadne ich doplnia do zápisnice. Výsledky hlasovania oznámim členom návrhovej komisie, ktorá pripraví uznesenie.

 

Napísal:

Peter Belčák


Celkom prečítané 104 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments