«

»

aug 23 2018

Príprava riadnej konferencie SBZ 2018

Príprava volebnej konferencie SBZ.

V rámci prípravy volebnej konferencie SBZ predsedníctvo žiada jednotlivé bridžové kluby ako aj individuálnych členov SBZ, aby najneskôr do 16.9.2018 v zmysle nižšie uvedeného bodu 3 Stanov SBZ zaslalo na elektronickú adresu volebnakomisia@bridgeclub.sk zápisnice o zvolení delegátov konferencie.

  1. Delegát konferencie SBZ
    a) Delegátom konferencie SBZ (ďalej delegát) môže byť každý člen SBZ s hlasovacím právom, ktorý nemá pozastavené členstvo. Delegátov delegujú kluby podľa kľúča 1 delegát na každých začatých 5 členov SBZ (2-5 členovia klubu 1 delegát, 6-10 2 delegáti, atď.) s hlasovacím právom. Bridžový klub, ktorého družstvo bolo v konečnom poradí najvyššej ligovej súťaže v predchádzajúcom roku najhoršie tretie, má právo zvoliť ďalšieho dodatočného delegáta, ak nadpolovičná väčšina členov družstva bola zároveň členmi daného bridžového klubu. V prípade, ak za klub na konferencii nie je prítomný žiadny delegát ani jeho náhradník za bridžový klub, delegátom na konferencii sa stáva štatutár tohto klubu alebo ním písomne splnomocnená osoba.

b) Delegátom sa môže stať taktiež riadny člen SBZ s hlasovacím právom bez klubovej príslušnosti, pokiaľ získa súhlas piatich riadnych členov s hlasovacím právom bez klubovej príslušnosti a títo môžu taktiež určiť jeho náhradníka, ak sa delegát konferencie nezúčastní.

c) Delegátom sa môže stať taktiež športovec s hlasovacím právom, ktorého delegovalo 50 športovcov.

d) Delegátom sa môže stať taktiež športový odborník, ktorého delegovalo 10 športových odborníkov.

e) Delegátom sa taktiež stáva náhradník, ak pôvodný delegát nie je prítomný na začiatku konferencie. Delegát, ktorý bol nahradený náhradníkom, stráca svoju funkciu delegáta.

f) Delegát sa preukazuje pred začatím konferencie volebnej komisii dokladom o jeho zvolení za delegáta, prípadne náhradníka predložením zápisnice o jeho zvolení. Za delegáta alebo náhradníka tak môže urobiť aj klub, ktorý ho delegoval, pričom môže doložiť 1 zápisnicu za všetkých delegátov a náhradníkov.

g) Každý delegát má na konferencii jeden hlas.

h) Okrem delegátov sa na konferencii môže zúčastniť každý člen SBZ, avšak bez hlasovacieho práva.

Ďalej predsedníctvo žiada kluby ako aj individuálnych členov SBZ aby v zmysle nižšie uvedeného článku 5 Volebného poriadku SBZ navrhli v rovnakom termíne kandidátov na jednotlivé volené funkcie podľa programu konferencie a zaslalo ich na elektronickú adresu volebnakomisia@bridgeclub.sk

Kandidáti

Článok 5

1) Návrh kandidátov na volené funkcie predkladá volebná komisia. Návrh musí byť zverejnený na webe SBZ najneskôr v termíne 48 hodín pred konaním konferencie. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovaného kandidáta, navrhovanú funkciu a súhlas kandidáta na navrhovanú funkciu.

2) Právo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu majú individuálni členovia SBZ, ktorí nemajú pozastavené členstvo v SBZ (stanovy SBZ, bod 5, členovia SBZ, práva a povinnosti členov) a predstaviteľ kolektívneho člena (zvyčajne klubu) SBZ. Návrh musí byť doručený predsedovi volebnej komisie najneskôr 96 hodín pred konaním konferencie. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovaného kandidáta, navrhovanú funkciu a súhlas kandidáta na navrhovanú funkciu.

3) Individuálny člen SBZ, ktorý nemá pozastavené členstvo v SBZ, môže navrhnúť sám seba do volenej funkcie.

4) Volebná komisia je povinná zachovať mlčanie o tom, kto navrhol konkrétneho kandidáta spôsobom podľa bodu 2 a 3.

5) Individuálny člen SBZ, ktorý nemá pozastavené členstvo v SBZ, a predstaviteľ kolektívneho člena SBZ môže navrhnúť dodatočného kandidáta pred každým kolom volieb. Volebná komisia následne overí súhlas kandidáta na navrhovanú funkciu a ak tento súhlas získa, tak doplní jeho meno do volebného lístka pre dané kolo.

Peter Hora


Celkom prečítané 127 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments