«

»

jan 08 2018

Pravidlá pre pridelenie finančného príspevku mladým členom SBZ

Pravidlá pre pridelenie finančného príspevku mladým členom SBZ

Definície:

Člen SBZ: fyzická osoba, zaregistrovaná v zmysle čl. 3, bod 2a) Stanov SBZ, ktorá priamo alebo prostredníctvom klubu najneskôr do 28.2. aktuálneho roku zaplatila členský príspevok a SBZ disponuje jej údajmi potrebnými pre zápis do registra fyzických osôb Informačného systému v športe (ISŠ).
Ak člen SBZ platí členský príspevok prostredníctvom klubu, je potrebné postupovať podľa čl. 3, bod 2e iv) Stanov SBZ,

Mladý športovec: člen SBZ, ktorý v aktuálnom kalendárnom roku spĺňa nasledovné podmienky:
(a) dovŕši vek max. 23 rokov a
(b) ako aktívny hráč sa zúčastnil aspoň 3 súťaží, za ktoré SBZ prideľuje MB,

Talentovaný športovec: člen SBZ, ktorý v aktuálnom kalendárnom roku spĺňa nasledovné podmienky:
(a) dovŕši vek max. 23 rokov,
(b) ako aktívny hráč sa zúčastnil a dokončil aspoň 3 súťaže, za ktoré SBZ prideľuje MB, pričom minimálne dve z týchto súťaží musia byť registrovanými otvorenými súťažami SBZ a
(c) v rebríčku získal aspoň 1 MB,

Znížená výška členského príspevku:
– členovia SBZ, ktorí v aktuálnom roku nedovŕšia vek 18 rokov sú oslobodení od platenia členského príspevku;
– členovia SBZ, ktorí v aktuálnom roku dovŕšia 18 až 23 rokov, platia členský príspevok v polovičnej výške;
– členovia SBZ, ktorí v aktuálnom roku dovŕšia 24 a viac rokov, platia členský príspevok v plnej výške,

Registrovaný klub: športová organizácia v zmysle Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, s príslušnosťou ku SBZ ako národného športového zväzu (NŠZ).

Registrované otvorené súťaže SBZ: Slovenská bridžová liga, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, Malá cena Žiliny, Karpatský pohár, Veľká cena Košíc. P-SBZ je oprávnené tento zoznam piatich registrovaných otvorených súťaží rozšíriť alebo zúžiť.

PRÍSPEVOK 1 – pre registrovaný klub

Podmienkou priznania je, že SBZ dostane v danom roku od Ministerstva školstva príspevok pre NŠZ.

SBZ rozdelí príslušnú časť takéhoto príspevku pre NŠZ – podľa § 69 ods. (5) bod a) Zákona o športe – medzi všetky registrované kluby pomerne podľa počtu mladých športovcov s príslušnosťou k danému klubu. Rozhodujúcim kritériom pre určenie počtu sú zoznamy členov SBZ zaslané bridžovými klubmi v zmysle čl. 5, bod 4 Stanov SBZ.

SBZ poukáže registrovaným klubom príspevok prevodom na účet po podpísaní Zmluvy o poskytnutí príspevku. V tejto zmluve budú uvedené o.i. aj účel a podmienky, ktoré stanovuje Ministerstvo školstva pre čerpanie príspevku pre NŠZ.

Registrovaný klub je povinný zverejňovať použitie príspevku v rovnakej forme a štruktúre ako NŠZ zverejňuje použitie príspevku uznanému športu, nakoľko v tomto prípade vystupuje klub ako prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

PRÍSPEVOK 2 – pre talentovaných športovcov

Podmienkou priznania je, že P-SBZ schváli účasť vybraných talentovaných športovcov na konkrétnej akcii v rámci Programu talentovanej mládeže, schváli výšku príspevku a účely na jeho využitie.

Program SBZ pre talentovanú mládež, na ktorý SBZ venuje finančný príspevok, zahŕňa:
– podporu účasti na viacdenných, resp. týždenných medzinárodných mládežníckych sústredeniach v zahraničí, kde sa talentovaní športovci ďalej zdokonaľujú pod vedením skúsených lektorov,
– podporu účasti talentovaných športovcov na otvorených medzinárodných súťažiach bez vekového obmedzenia v okolitých krajinách,
– podporu účasti na tréningových zápasoch proti zahraničným súperom, spojených s pozápasovými analýzami a riešením neštandardných herných situácii pod vedením skúsených slovenských hráčov z kategórie Open.

 


Tieto pravidlá schválilo p-sbz dňa 8. januára a sú platné odo dňa uverejnenia. Pravidlá sa nachádzajú aj v sekcii Sťahuj, v kategórii Financie.


Celkom prečítané 145 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments