«

»

feb 06 2020

Podnet M. Hriňáka kontrolnej komisii a odpoveď kontrolnej komisie

Dňa 28. decembra 2019 poslal M. Hriňák nasledovný email na adresu kontrolnej komisie.

Predmet: Neumožnenie účasti vo voľbách člena predsedníctva SBZ

Dobrý deň,

dávam podnet na preskúmanie rozhodnutia konferencie SBZ, ktoré mi neumožnilo zúčastniť sa nových volieb do predsedníctva SBZ vzhľadom na to, že som ako člen SBZ nebol informovaný o tom, že sa nové voľby budú konať (bod 10 zápisnice zverejnenej na stránke https://www.bridgeclub.sk/is1/). Informáciu o tom, a teda možnosť kandidovať, mali len osoby priamo zúčastnené konerencie. Zároveň uvedený postup vyhlásenia nových volieb je v priamom rozpore so stanovami SBZ, kde sa uvádza:

  1. Program konferencie a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku konferencie. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže konferencia SBZ prijať len odporúčania a stanoviská.

V zmysle schváleného programu nová voľba členov predsedníctva nebola súčasťou schváleného programu.

S pozdravom  Martin Hriňák

 


 

Dňa 23, januára 2020 poslal predseda kontrolnej komisie M. Krajčo nasledovnú odpoveď:

Predmet: Re: Neumožnenie účasti vo voľbách člena predsedníctva SBZ

Kontrolná komisia konštatuje, že práva člena Martina Hriňáka neboli dotknuté z dôvodu, že program konferencie s uvedením bodu programu voľby člena predsedníctva bol riadne zverejnený na webovom sídle Slovenského bridžového zväzu (ďalej ako “SBZ”) a preto v prípade ak mal ktorýkoľvek člen  SBZ záujem kandidovať kandidovať , mohol tak urobiť na základe zverejneného programu konferencie. Zaradenie nového bodu programu, ktorým bolo opakovanie voľby členov predsedníctva, t. j. predchádzajúceho bodu programu preto  nemožno chápať ako úplne nový bod programu. Išlo de facto len o zopakovanie voľby (bodu programu), pretože predchádzajúca voľba nebola úspešná. Uvedeným postupom preto nemohlo dôjsť do zásahu práv člena SBZ tým, že by sa mu neumožnilo kandidovať.

Na základe uvedených dôvodov Kontrolná komisia námietku člena SBZ Martina Hriňáka zamieta v celom rozsahu ako nedôvodnú.

Milan Krajčo, predseda Kontrolnej komisie SBZ

 


 

Spracoval: E. Velecký

 


Celkom prečítané 124 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments