«

»

okt 26 2016

Nový disciplinárny poriadok

Predsedníctvo SBZ schválilo nový disciplinárny poriadok. Nový disciplinárny poriadok bolo potrebné vypracovať vzhľadom na zmeny v stanovách prijaté na mimoriadnej konferencii v Danišovciach dňa 18. augusta 2016.

Zásadnou zmenou v novom disciplinárnom poriadku je oddelenie tzv. výkonnej a súdnej právomoci. V tomto smere nový disciplinárny poriadok garantuje rovnomernejšie rozdelenie týchto právomocí medzi orgánmi SBZ.

Za týmto účelom zbavuje nový disciplinárny poriadok predsedníctvo SBZ všetkých právomocí v disciplinárnej oblasti (jediná hraničná výnimka týkajúca sa prípadného vylúčenia člena pre neprijateľné poškodzovanie záujmov SBZ je daná stanovami SBZ). Podľa nového disciplinárneho poriadku bude rozhodnutie disciplinárnej komisie platné bez verifikovania predsedníctvom. Predsedníctvo taktiež stráca nesystémovú možnosť tzv. mimoriadneho opravného prostriedku.

Ďalšia zmena je v oblasti odvolania sa proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie.Predsedníctvo SBZ prestáva byť odvolacím orgánom proti rozhodnutiu komisie a odvolacím orgánom sa stáva kontrolná komisia. Kontrolná komisia však v rámci odvolania môže posudzovať len to, či disciplinárna komisia postupovala podľa platných pravidiel SBZ. Kontrolná komisia neposudzuje, ci rozhodnutie o vine/nevine bolo správne alebo nie.

V disciplinárnom poriadku sú ešte viaceré iné zmeny, napríklad ustanovenia ohľadom tzv. cheatingu, nové trestné možnosti ohľadom tzv. cheatingu alebo postup pri previneniach hráčov na zahraničných súťažiach. Niektoré administratívne postupy uvedené v starom disciplinárnom poriadku boli z nového DP vypustené pre zjednodušenie dokumentu.

Návrh nového disciplinárneho poriadku pripravil E. Velecký. Návrh bol daný na posúdenie v rámci predsedníctva, členom disciplinárnej komisie a rozhodcom našich súťaží. Viacerými pripomienkami k návrhu prispeli hlavne P.Belčák, A. Kubica a P. Hora.

Disciplinárny poriadok si môžete stiahnuť tu alebo vyhľadať pomocou príkazu Sťahuj v kategórii dokumenty.

[fb_button]


Celkom prečítané 133 krát.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments