Súťažný poriadok Tlačiť E-mail

Súťažný poriadok SBZ

§ 1 - Úvod

Tento text predstavuje zárodok Súťažného poriadku (SP) a je vytvorený z niektorých častí pôvodných Propozícií SBL.

§ 2 - Všeobecné podmienky účasti

Každý hráč sa zaväzuje, že odohrá stanovený počet rozdaní proti všetkým súperom podľa hracieho rozpisu a nasadenia. Je povinnosťou každého účastníka súťaže:

a) dodržiavať zákaz fajčenia, používanie mobilných telefónov, konzumácie alkoholu a návykových látok a vyhýbať sa požívaniu nedovolených látok a metód, ktoré protirečia etike športu a sú klasifikované ako doping.

b) správať sa za všetkých okolností spoločensky a zdvorilo voči ostatnými účastníkom súťaže

c) byť vhodne oblečený a udržiavať poriadok a čistotu v priebehu súťaže i po jej skončení

d) dodržiavať pravidlá etiky a zásadu úplného objasnenia významu partnerských dohôd

e) rešpektovať autoritu rozhodcu a koordinátora súťaže

§ 3 - Organizácia súťaží

Doporučený časový limitpre dĺžku jednej zostavy (časť kola hraná bez postupu hráčov) je 7,5 minút/rozdanie. Na každých začatých 10 rozdaní k limitu pripočíta 5 minút na porovnanie výsledkov. Po uplynutí časového limitu sa nezohraté rozdania, pokiaľ je to s prihliadnutím na organizačné obmedzenia možné, dohrávajú. Pokiaľ to nie je možné, rozhodca zruší nezohraté rozdania a pridelí prípadné pokuty.

Výsledok nadobúda platnosť automaticky po uplynutí času stanoveného na odvolanie proti rozhodnutiu rozhodcu.

§ 4 - Priebeh hry

1. Ak nie je uvedené inak, platia jednotné pravidlá pre používanie licitačných systémov so zvláštnym zreteľom na nezvyčajné licitačné systémy, pravidlá pre klopanie/alertovanie (ďalej alertovanie) umelých licitačných ponúk (ďalej miesto licitačných ponúk lenponúk), pravidlá pre vysvetľovanie významu ponúk a pravidlá pre povinnú prestávku v licitácii a používanie upozornenia STOP. Použitie licitačných boxov upravuje príloha k tomuto článku propozícií.

2. Obaja partneri musia používať rovnaký licitačný systém a rovnaký systém hrania kariet (výnosov a pridávania). Systémy nesmú byť menené v priebehu jedného kola súťaže alebo zápasu. Medzinárodné pravidlá implicitne predpokladajú, že hráči sú povinní poznať a vedieť vysvetliť vlastné partnerské dohody (MP 2007 – 20F, 21B, 40B.4)

3. VUS nie je povolené používať v ligových a regionálnych súťažiach.

4. Ak sa previní súťažná jednotka proti zákazu používania VUS, príslušné rozdanie je zrušené a:

a) linka, ktorá sa neprevinila, je odškodnená „priemerným plus“

b) linka, ktorá sa previnila, je pokutovaná 1 VB.

5. Klamlivé ponuky a zahrania

a) Za klamlivé sú považované ponuky alebo zahrania, ktoré sú v podstatnom rozpore s oznámenou partnerskou dohodou. Klamlivá ponuka (MP 2007): úmyselné a podstatné odchýlenie od predpokladanej figúrovej sily alebo dĺžky vo farbe. Použitie klamlivej ponuky musí byť v súlade s MP2007 pripustené.

b) Hráči majú oznámiť použitie každej klamlivej ponuky alebo zahrania ihneď po ukončení rozdania vedúcemu.

c) Opatrenia proti klamlivých ponukám vedú iba k zisťovaniu prípadnej neoznámenej partnerskej dohody, resp. k riešeniu etických problémov spojených s nadmerným používaním klamlivých ponúk.

6. Alertovanie sa vykonáva dvojitým poklepom na stôl. Pri použití licitačných kariet sa vykonáva umiestnením karty ALERT cez alebo do blízkosti alertovanej ponuky. Podrobnejšie v prílohe Alertovanie.

7. V I. lige sa vyžaduje použitie konvenčných kariet.

8. Postup pri prvom zdvihu.

a) Obranca, ktorý je na rade vyniesť, si môže nechať zopakovať celú licitáciu a požiadať o vysvetlenie ľubovoľných ponúk, ktoré súperi počas licitácie použili. Potom vynesie kartu lícom nadol.

b) Teraz môžu jeho partner a hlavný hráč nechať zopakovať celú licitáciu a požiadať o vysvetlenie ľubovoľných ponúk, ktoré súperi v priebehu licitácie použili. Potom sa obráti vynesená karta lícom nahor. Porušenie pravidla o prvom výnose lícom nadol má za následok stratu tohto práva na zopakovanie a vysvetlenie. Opakované porušenie tohto pravidla môže byť kvalifikované ako neoprávnená informácia.

c) Teraz si môže hlavný hráč nechať zopakovať celú licitáciu a požiadať o vysvetlenie ľubovoľných ponúk, ktoré súperi v priebehu licitácie použili. Potom hlavný hráč zahrá kartu z listu tichého hráča.

d) Teraz si môže druhý obranca nechať zopakovať celú licitáciu a požiadať o vysvetlenie ľubovoľných ponúk, ktoré súperi v priebehu licitácie použili, a to nezávisle na tom, či jeho partner vyniesol lícom nadol a či prípadne už využil svoje právo na zopakovanie a vysvetlenie.

e) Potom, čo druhý obranca zahrá kartu, už nemá nikto právo na zopakovanie licitácie. Všetci okrem tichého hráča, kedykoľvek sú na rade hrať, majú právo na informáciu o konečnom záväzku a právo požiadať o vysvetlenie ľubovoľných ponúk, ktoré súperi v priebehu licitácie použili.

9. Formulácia otázky musí byť volená tak, aby nepodala partnerovi žiadnu informáciu o liste pýtajúceho sa. Nevhodná formulácia otázky alebo odpovede môže byť kvalifikovaná ako neoprávnená informácia. Po dohode s pýtajúcim sa je možné podať dohodnuté informácie plynúce z celej licitácie partnera súhrnne.

Otázka nie je „investícia bez rizika“. Pred začiatkom zostavy je povinnosťou hráča, aby sa zoznámil so základmi súperových dohôd, akými sú: základný charakter licitačného systému, sila zahájenia 1BT, výnosy a markovanie. Otázka v priebehu licitácie (alebo iná indikácia, ako napr. zmena tempa alebo náhly záujem o konvenčnú kartu súpera) nasledovaná pasom môže ovplyvniť partnera: indikovať licitáciu alebo naznačiť výnos, poskytnúť „komfort“ v súťažných situáciách. Pokiaľ partner vykoná hraničnú akciu, bude rozhodnuté, že neoprávnená informácia mohla byť odovzdaná (MP2007 - 16).

Vysvetľuje sa vždy iba obsah dohôd; pokiaľ neexistuje explicitná dohoda, nemá sa vysvetľovať, ako bola ponuka partnera interpretovaná [1]. Pokiaľ však odpoveď na otázku znie „nie je dohodnuté“, je potrebné uvážiť, že čím je pár zohratejší, tým pravdepodobnejšie má implicitné dohody.

10. Pred každou ponukou licitovanou skokom a pred zahájením na druhom a vyššom stupni je nutné použiť upozornenie STOP. Opakované opomenutie použitia upozornenia STOP môže byť kvalifikované ako neoprávnená informácia.

Po upozornení STOP hráč počká s ďalšou licitáciou asi 10 sekúnd.

Rovnako v prípade, keď nebolo použité upozornenie STOP, odporúča sa dodržať minimálnu prestávku v licitácii. Povinnosťou hráča je dodržiavať, pokiaľ je to možné, jednotné tempo licitácie. Nedodržanie rovnomerného tempa licitácie (váhanie alebo naopak príliš rýchla licitácia) môže byť kvalifikované ako neoprávnená informácia. Hráč má byť pripravený na očakávaný ďalší vývoj licitácie.

Príliš rýchla licitácia môže hráča zbaviť práva vziať späť svoju ponuku v prípade, keď sa súper oneskorí s alertovaním a ukáže sa, že bezprostredne predchádzajúca ponuka súpera bola konvenčná.

11. Pri zapisovaní výsledkov sa na označenie druhu záväzku používajú obrázkové symboly (§,¨,©,?,BT) alebo anglické skratky (C,D,H,S,NT). Na označenie kontrovaného a rekontrovaného záväzku sa používajú značky X, XX alebo D, RD v angličtine. Na označenie zohrávajúceho sa uvádzajú anglické skratky názvu svetovej strany (N, E, S, W). Počet dosiahnutých zdvihov sa uvádza relatívne k výške záväzku, t.j. =;+1;+2; ...;-1;-2;.. .

§ 5 - Odškodnenie a súťažné pokuty

1. Súťažné pokuty sa uplatňujú proti previnivšiemu sa súťažiacemu, neovplyvňujú však výsledok súpera.

2. Ak súťažiacemu nie je umožnené zohrať regulárnym spôsobom súťažné rozdanie, má súťažiaci právo na odškodnenie 3 IMP.

3. V súťažiach SBZ má rozhodca využívať všetky právomoci udeľovať procedurálne pokuty v zhode s pravidlom MP2007 - 90A a hlavne na potrestanie prehreškov proti pravidlám slušného správania sa a akéhokoľvek správania sa, ktoré by mohlo viesť u iných účastníkov súťaže ku strate pôžitku z hry. Popri previneniach vymenovaných v pravidle MP2007 – 90B ide hlavne o:

a) sústavné prekračovanie časového limitu,

b) akékoľvek poznámky alebo komentáre k rozdaniu, majúce za následok získanie neoprávnenej informácie o rozdaní pri inom stole,

c) zdržovanie hry diskusiami o rozdaní, výsledku rozdania alebo o rozhodovaní vedúceho,

d) absenciu konvenčnej karty, nesprávne a neúplné vyplnenie konvenčnej karty

e) vedomé alebo opakované porušenie pravidiel o alertovaní

f) vedomé alebo opakované porušenie princípov aktívnej etiky a úplného objasnenia

g) nesprávna manipulácia so súťažnými škatuľami

h) zámena rozdaní

i) chybné zdvojenie rozdania

j) nesprávne, chýbajúce alebo nečitateľné zápisy

k) vybratie cudzích listov zo súťažnej škatule po ukončení hry

l) nedovolené opustenie miesta

m) porušenie všeobecných podmienok účasti v súťaži podľa § 18 musí byť pokutované najmenej 2 VB v rozdielových súťažiach (a 50% topu v topových súťažiach).

4. Opakované porušenie všeobecných podmienok v účasti v súťaži v zmysle § 18 musí byť riešené vylúčením hráča z prebiehajúceho kola súťaže.

Opakované alebo hrubé porušenie podmienok účasti v súťaži v zmysle § 18 musí byť disciplinárne prerokované.

5. Hráčom družstva, ktoré nenastúpi na jeden súťažný zápas, bude počet získaných MB za danú súťaž znížený na polovicu. Hráči družstva, ktoré nenastúpi na dva a viac zápasov, nemajú nárok na žiadne majstrovské body za danú súťaž.

§ 6 - Usporiadanie súťaží

Družstvo tvoria minimálne štyria, maximálne ôsmi hráči základnej zostavy.

1. a) Otvorená miestnosť je prístupná účastníkom súťaže i divákom. Zatvorená miestnosť je prístupná len s výslovným súhlasom rozhodcu. Hráči hrajúci v zatvorenej miestnosti ju môžu opustiť len s výslovným súhlasom rozhodcu.

b) Domáce je družstvo uvedené v rozpise na prvom mieste. Pri hre na spoločné rozdania môže určený rozhodca stanoviť ďalšie obmedzenia.

2. Domáce družstvo zahajuje zápas v otvorenej miestnosti na linke N-S. Domáce družstvo má právo zaujať miesto, až keď svoje miesto zaujmú hostia. Pár domáceho družstva, ktorý pokračuje v nezmenenej zostave v druhej polovici zápasu, zostáva na svojom mieste. Hostia zaujmú miesta tak, aby proti sebe nehrali rovnaké páry. Nehrajúci hráči sa nesmú prizerať hre svojho družstva bez súhlasu vedúceho.

3. Prestávka musí byť predpísaná pre zápas na viac než 16 rozdaní. Prestávka rozdeľuje zápas na rovnomerné časti, z ktorých žiadna nemá viac než 16 rozdaní. Družstvo smie striedať hráčov len v prestávkach počas zápasu. Vo výnimočnom prípade môže rozhodca povoliť iné striedanie. Striedaný hráč potom nemôže nastúpiť v nasledujúcej časti. Ak nie je upravené inak, uplatňujú sa časové limity podľa § 3 na celý zápas. V prípade hry na spoločné rozdania sa časové limity uplatňujú na jednotlivé zostavy.

4. Pri nesprávne zohratých rozdaniach sa postupuje nasledovne:

a) Súťažná škatuľa zohratá nesprávne v prvej miestnosti musí byť zohratá v druhej miestnosti zodpovedajúcim spôsobom.

b) Ak sa súťažná škatuľa zohrá nesprávne v druhej miestnosti, súťažná škatuľa je uznaná za chybnú. Ak je dostatok času, zohrá sa rozdanie znovu v oboch miestnostiach. Ak nie je dostatok času, neprevinivšia sa linka je odškodnená podľa § 5 ods.2 Previnivšiemu sa družstvu je udelená pokuta 0.5 VB.

c) Ak sa časť zápasu zohrá na rovnakých linkách, je výsledok tejto časti zápasu hodnotený ako nerozhodný (0 IMP) a obe družstvá sú pokutované 2 VB.

d) Ak sa zohrá celý zápas na rovnakých linkách, je zápas hodnotený ako nerozhodný (0 IMP) a obe družstva sú pokutované 3 VB.

e) Ak sa zohrá celý zápas na rovnakých linkách v poslednom kole viackolovej súťaže, je zápas hodnotený ako nerozhodný (0 IMP) a obe družstva dostanú 0 VB.

5. Ak nemôže byť zápas z vážnych dôvodov dohratý, môže byť za konečný výsledok uznaný stav v okamihu prerušenia zápasu, ak je odohratá v platnej zostave aspoň polovica rozdaní[2] a neprevinivšia sa strana súhlasí s takýmto výsledkom. Ak nesúhlasí neprevinivšia sa strana s výsledkom v čase prerušenia a ak je odohratá aspoň polovica rozdaní, vedúci pridelí odškodnenie za neodohraté rozdania podľa § 5 ods. 2, najviac však na 25% rozdaní. Ak napriek tomu zostávajú neodohraté rozdania alebo ak bola v platnej zostave odohratá menej ako polovica rozdaní, považuje sa zápas za neodohratý podľa nasledujúceho odseku. Neopodstatnene nedohratý zápas sa hodnotí ako neodohratý zápas podľa nasledujúceho odseku a podlieha disciplinárnemu konaniu.

6. Ak je družstvu znemožnené zohrať regulárny zápas, prizná sa mu najvýhodnejšie odškodnenie z nasledujúcich možností:

a) počet VB za nerozhodný výsledok zvýšený o 20%

b) počet VB vypočítaný ako priemer za ostatné odohraté zápasy v súťaži, zaokrúhlený na stotiny bodu

počet VB vypočítaný ako doplnok k priemeru za ostatné odohraté zápasy súpera v súťaži, zaokrúhlený na stotiny bodu a počet IMP najbližší vyšší pre daný počet VB.

počet VB vypočítaný ako doplnok k priemeru za ostatné odohraté zápasy súpera v súťaži, zaokrúhlený na desatiny bodu a počet IMP zodpovedajúci hornej hranici pásma pre celé číslo daného počtu VB.

Družstvu, ktoré neodohranie zápasu spôsobilo, sa pridelí horšia z týchto možností:

c) 3,33 VB

d) priemer VB za posledné odohrané zápasy družstva v súťaži, priemer VB z odohraných zápasov dosiahnutý ostatnými družstvami v súťaži proti družstvu, s ktorým zápas nebolo zohratý, a počet IMP najbližší pre daný počet VB.

e) Ak v prípade viacstupňovej súťaže družstvo odohrá iba polovicu alebo menej zápasov viacstupňovej súťaže, všetky jeho výsledky sa rušia, družstvo je zo súťaže vylúčené a počet družstiev v súťaži je daný zvyšným počtom zúčastnených družstiev.

f) Ak zohrá družstvo v súťaži podľa hracieho plánu menej zápasov ako ostatné družstvá (bye), použije sa na odškodnenie počet VB za nerozhodný výsledok zvýšený o 20% a príslušný počet IMP najbližší vyšší pre daný počet VB (pre 20 rozdaní 12 VB a +8 IMP).

7. Za viacstupňovú súťaž sa považuje súťaž s postupom do vyššej a zostupom do nižšej súťaže.

Za nedokončenie viacstupňovej súťaže sa považuje kontumačná prehra v poslednom kole súťaže. Družstvo, ktoré sa takto previní, automaticky zostupuje v prípade, že akýkoľvek výsledok tohto zápasu mohol ovplyvniť víťaza, postupujúceho alebo zostupujúceho. Ak by družstvo zostúpilo aj podľa poradia, stráca nárok na postup späť do vyššej súťaže aj pre nasledujúci ročník. Celkový počet zostupujúcich a postupujúcich sa nemení. Uvedené sankcie platia pre každého člena družstva jednotlivo, títo hráči nemôžu nastúpiť v nasledujúcom ročníku súťaže ani ako náhradníci. Je možný aj disciplinárny postih hráčov. Pre posúdenie možnosti ovplyvnenia sa vychádza zo skutočne dosiahnutých výsledkov posledného kola; u neodohratých zápasov sa neuvažujú pokuty (trestné body). Družstvo, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nenastúpi na jarnú, alebo jesennú časť ligy zaplatí pokutu 100 EUR.

8. Propozície viacstupňovej súťaže môžu vo výnimočnom prípade povoliť predohranie alebo odloženie zápasov. Zmenu termínu zápasu schvaľuje po dohode kapitánov koordinátor. Odložený zápas sa musí zohrať pred posledným kolom súťaže, inak sa zápas hodnotí ako neodohratý zápas v poslednom kole súťaže.

§ 7 - Sťažnosti a odvolania

1. Sťažnosťou sa chápe upozornenie na nedostatky súťaže bez požiadavky na zmenu výsledkov. Sťažnosť rieši predsedníctvo SBZ.

2. Sťažnosti, ktoré požadujú disciplinárny postih, sa podávajú na P-SBZ do 15 dní od okamihu vzniku príčiny.

3. Predsedníctvo SBZ rozhodne do 28 dní od doručenia sťažnosti. Svoje rozhodnutie oznámi písomne všetkým zainteresovaným

4. Odvolaním sa chápe požiadavka na zmenu rozhodnutia ovplyvňujúca výsledok súťaže alebo jej ďalší priebeh. Každé odvolanie podané v lehote stanovenej na odvolanie pozastavuje konečné vyhlásenie výsledkov.

5. Odvolanie proti rozhodnutiu rozhodcu musí byť podané v stanovenej lehote písomnou formou. Odvolanie môže podať v mene družstva kapitán družstva alebo aspoň polovica členov základnej zostavy družstva. Lehota na predloženie odvolania je 30 minút po ukončení súťažného kola Odvolanie s konečnou platnosťou rieši jury.

§ 8 - Prílohy

Súčasťou SP sú aj prílohy uvedené v závere tohto textu.


Príloha č. 1 – Prevodná tabuľka IMP na VB

Počet rozdaní

IMP-y

6

7

8

9

10

12

14

16

20

32

0

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

1

10.50

10.47

10.44

10.41

10.39

10.36

10.33

10.31

10.28

10.22

2

10.99

10.92

10.86

10.81

10.77

10.71

10.66

10.61

10.55

10.44

3

11.46

11.35

11.27

11.20

11.14

11.05

10.97

10.91

10.82

10.65

4

11.90

11.77

11.67

11.58

11.50

11.38

11.28

11.20

11.08

10.86

5

12.33

12.18

12.05

11.94

11.85

11.70

11.58

11.48

11.34

11.07

6

12.75

12.57

12.42

12.29

12.18

12.01

11.87

11.76

11.59

11.27

7

13.15

12.94

12.77

12.63

12.51

12.31

12.16

12.03

11.83

11.47

8

13.53

13.31

13.12

12.96

12.83

12.61

12.44

12.29

12.07

11.67

9

13.90

13.65

13.45

13.28

13.14

12.90

12.71

12.55

12.30

11.86

10

14.25

13.99

13.78

13.59

13.43

13.18

12.97

12.80

12.53

12.05

11

14.59

14.32

14.09

13.89

13.72

13.45

13.23

13.04

12.76

12.24

12

14.92

14.63

14.39

14.18

14.00

13.71

13.48

13.28

12.98

12.42

13

15.24

14.93

14.68

14.46

14.28

13.97

13.72

13.52

13.20

12.60

14

15.54

15.22

14.96

14.74

14.54

14.22

13.96

13.75

13.41

12.78

15

15.83

15.50

15.23

15.00

14.80

14.46

14.19

13.97

13.61

12.95

16

16.11

15.78

15.50

15.26

15.05

14.70

14.42

14.18

13.81

13.12

17

16.38

16.04

15.75

15.50

15.29

14.93

14.64

14.39

14.01

13.29

18

16.64

16.29

16.00

15.74

15.52

15.15

14.85

14.60

14.20

13.46

19

16.89

16.53

16.23

15.97

15.75

15.37

15.06

14.80

14.39

13.62

20

17.12

16.77

16.46

16.20

15.97

15.58

15.26

15.00

14.58

13.78

21

17.35

16.99

16.68

16.42

16.18

15.79

15.46

15.19

14.76

13.94

22

17.58

17.21

16.90

16.63

16.39

15.99

15.66

15.38

14.94

14.09

23

17.79

17.42

17.11

16.83

16.59

16.18

15.85

15.56

15.11

14.24

24

17.99

17.62

17.31

17.03

16.78

16.37

16.03

15.74

15.28

14.39

25

18.19

17.82

17.50

17.22

16.97

16.55

16.21

15.92

15.45

14.54

26

18.38

18.01

17.69

17.41

17.16

16.73

16.38

16.09

15.61

14.68

27

18.56

18.19

17.87

17.59

17.34

16.91

16.55

16.26

15.77

14.82

28

18.73

18.36

18.04

17.76

17.51

17.08

16.72

16.42

15.93

14.96

29

18.90

18.53

18.21

17.93

17.68

17.24

16.88

16.58

16.08

15.10

30

19.06

18.69

18.37

18.09

17.84

17.40

17.04

16.73

16.23

15.24

31

19.22

18.85

18.53

18.25

18.00

17.56

17.19

16.88

16.38

15.37

32

19.37

19.00

18.68

18.40

18.15

17.71

17.34

17.03

16.52

15.50

33

19.51

19.15

18.83

18.55

18.30

17.86

17.49

17.17

16.66

15.63

34

19.65

19.29

18.97

18.69

18.44

18.00

17.63

17.31

16.80

15.76

35

19.78

19.43

19.11

18.83

18.58

18.14

17.77

17.45

16.93

15.88

36

19.91

19.56

19.24

18.97

18.71

18.28

17.91

17.59

17.06

16.00

37

20.00

19.68

19.37

19.10

18.84

18.41

18.04

17.72

17.19

16.12

38

19.80

19.50

19.22

18.97

18.54

18.17

17.85

17.32

16.24

39

19.92

19.62

19.34

19.10

18.66

18.29

17.97

17.44

16.35

40

20.00

19.74

19.46

19.22

18.78

18.41

18.09

17.56

16.46

41

19.85

19.58

19.33

18.90

18.53

18.21

17.68

16.57

42

19.95

19.69

19.44

19.02

18.65

18.33

17.79

16.68

43

20.00

19.80

19.55

19.13

18.76

18.44

17.90

16.79

44

19.90

19.66

19.24

18.87

18.55

18.01

16.90

45

20.00

19.76

19.34

18.98

18.66

18.12

17.01

46

19.86

19.44

19.08

18.77

18.23

17.11

47

19.96

19.54

19.18

18.87

18.33

17.21


No of Boards

IMPS

6

7

8

9

10

12

14

16

20

32

48

20.00

19.64

19.28

18.97

18.43

17.31

49

19.74

19.38

19.07

18.53

17.41

50

19.83

19.47

19.16

18.63

17.51

51

19.92

19.56

19.25

18.73

17.60

52

20.00

19.65

19.34

18.82

17.69

53

19.74

19.43

18.91

17.78

54

19.83

19.52

19.00

17.87

55

19.91

19.61

19.09

17.96

56

19.99

19.69

19.17

18.05

57

20.00

19.77

19.25

18.13

58

19.85

19.33

18.21

59

19.93

19.41

18.29

60

20.00

19.49

18.37

61

19.57

18.45

62

19.65

18.53

63

19.72

18.61

64

19.79

18.69

65

19.86

18.76

66

19.93

18.83

67

19.99

18.90

68

20.00

18.97

69

19.04

70

19.11

71

19.18

72

19.25

73

19.32

74

19.38

75

19.44

76

19.50

77

19.56

78

19.62

79

19.68

80

19.74

81

19.80

82

19.85

83

19.90

84

19.95

85

20.00


Príloha č. 2 - Používanie licitačných kariet

Ak chce hráč predložiť ponuku, pevne uchopí označenie požadovanej licitačnej karty a premiestni túto kartu spolu so všetkými licitačnými kartami pre nižšie ponuky pred seba na stôl. Nasledujúce ponuky sú kladené na stôl v jednej rovine zľava doprava tak, že čiastočne prekrývajú predchádzajúce ponuky, avšak všetky ponuky sú stále viditeľné.

Upozornenie STOP: Pri použití licitačných kariet sa upozornenie STOP vykonáva položením licitačnej karty STOP na stôl. Položenie karty STOP časovo predchádza umiestneniu licitačných kariet pre samotnú ponuku. Po uplynutí približne 10 sekúnd hráč kartu STOP odstráni a tým dá pokyn ďalšiemu hráčovi v poradí k pokračovaniu v licitácii.

Po ukončení licitácie, potom ako mali všetci hráči dostatok času na prezretie si licitačnej sekvencie (toto nahrádza právo každého hráča s výnimkou tichého hráča na zopakovanie licitácie pred zahratím prvej karty podľa pravidiel MP2007 - 20C, 41B a 41C), sú všetky licitačné karty vrátené do licitačnej sady.

Ponuka je považovaná za platnú od zrejme úmyselného vytiahnutia licitačnej karty so z licitačného boxu. Hráč sa musí rozhodnúť pre ponuku skôr ako sa dotkne kariet v licitačnom boxe. Váhanie a dotýkanie sa rôznych licitačných kariet v licitačnom boxe môže byť považované za neoprávnenú informáciu a pokutované podľa pravidla MP2007 - 16.

Ku zmene ponuky v danom kole podľa pravidla MP2007 - 25A môže dôjsť jedine za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:

- hráč omylom vytiahol chybnú licitačnú kartu,

- hráč svoj omyl napraví alebo sa ho pokúsi napraviť bez prestávky na rozmyslenie,

- hráč je doteraz vo fyzickom kontakte s omylom vytiahnutou licitačnou kartou (karta sa môže dotýkať stolu, avšak hráč ju musí ešte držať).

Príloha č. 3 – Alertovanie

Rozsah alertovania ponúk vychádza z princípov obsiahnutých v MP2007, hlavne však z princípu aktívnej etiky a princípu úplného objasnenia.

Ponuka sa alertuje vždy, keď je možné sa rozumne domnievať, že súper môže potrebovať upozornenie, prípadne vysvetlenie použitého licitačného postupu [3]. Vysvetlenie musí obsahovať všetky informácie dostupné na základe úhrnu všetkých partnerských dohôd. Neočakáva sa, že súperi budú klásť „správne otázky“. Otázka na vysvetlenie môže byť formulovaná aj nepriamo, tzn. na význam príbuznej ponuky, ktorá nebola použitá (pozri pravidlo MP2007 - 20F). Alertujú sa všetky neformálne dohody v dlhodobom partnerstve a aj nesystémový význam ponuky, viackrát použitý partnerom.

Alertovanie nie je možné zakázať.

Konvencie (Definícia, MP2007):

Ponuka, ktorá na základe partnerskej dohody odovzdáva inú informáciu ako návrh konečného záväzku v menovanom (alebo naposledy menovanom) druhu záväzku, alebo inú informáciu ako informáciu o figúrovej sile alebo dĺžke (3-list alebo dlhší) vo farbe ponuky.

Prirodzené sú ponuky, ktoré nie sú konvenčné.

Ponuky sa alertujú, pokiaľ

a) sú konvenčné

b) sú prirodzené, ale sú príkazné alebo nepríkazné spôsobom, akým to súperi neočakávajú

c) sú prirodzené, ale sú ovplyvnené inými dohodami, ktoré súperi neočakávajú.

Prirodzené ponuky

Pre účely alertovania sú nasledujúce ponuky považované za prirodzené:

d) Ponuka vo farbe, ktorá nevypovedá o žiadnej inej farbe; ponuka ukazuje najmenej 4-list v prvom kole licitácie a najmenej 3-list v ďalších kolách

e) Ponuky v BT, ktoré sú limitované a nepríkazné a nevypovedajú o žiadnej konkrétnej farbe

f) Pas, ktorý nesľubuje hodnoty a nevypovedá o žiadnej konkrétnej farbe

g) Ponuková kontra na farbu súpera na prvom až treťom stupni, pokiaľ partner nelicitoval alebo pokiaľ pasoval a neindikoval hodnoty; trestná kontra v ostatných prípadoch[4].

h) Rekontra ukazujúca aspoň vyzývaciu silu (10+ HCP proti zahájeniu 1 vo farbe), pripravenosť hrať rekontrovaný záväzok a nevypovedajúca o žiadnej konkrétnej farbe.

Špecifické prípady

Alertujú sa ponuky, pretože nie sú prirodzené:

1. Zahájenie 1 vo farbe (vrátane 1§) pripúšťajúce menej ako 4-list vo farbe zahájenia

2. Pokusné ponuky (tzv. trial bids) vo farbe, ktorá môže byť kratšia ako 3-list

3. Pas ukazujúci hodnoty

4. Kontra na odpoveď 1BT po zahájení 1 vo farbe, ktorá je ponuková na farbu zahájenia

5. Prijatie transferu

6. Každá súťažná (negatívna, odpoveď a pod.) kontra[5].

Alertujú sa, pretože sú príkazné alebo nepríkaznéspôsobom, akým to súperi neočakávajú:

7. Nepríkazná odpoveď (partnera otvárajúceho) v novej farbe, ak sa nejedná o prípad, keď

  • odpovedajúci už pasoval
  • súper kontroval zahájenie
  • súper zasiahol prirodzenými BT
  • odpoveď je na úrovni celo herného záväzku alebo vyššej

8. Príkazné jednoduché zvýšenie po zahájení 1 vo farbe [6]

9. Príkazná odpoveď vo farbe v poradí po zahájení 1BT

10. Preventívne zvýšenie skokom po zahájení 1 vo farbe.

Alertujú sa ponuky, pretože ich význam je ovplyvnený inými dohodami, ktoré súperi neočakávajú :

1. Prvá ponuka v možnej ‚canapé‘ sekvencii

2. Ponuka v druhom licitačnom kole v možnej ‚canapé‘ sekvencii, ak táto farba môže byť kratšia ako prvá farba

3. Bez tromfová ponuka v druhom licitačnom kole v možnej ‚canapé‘ sekvencii, ak môže ukrývať inú farbu dlhšiu ako prvá farba

4. Kontra na odpoveď 1BT po zahájení 1 vo farbe, ktoré je ponukové na farbu zahájenia

5. V sledoch typu 1tref-1káro-1BT, ak ponuka 1káro vylučuje jeden alebo oba drahé 4-listy, ponuka 1káro sa alertuje. V tom istom slede, ak ponuka 1BT pripúšťa drahý 4-list, sa ponuka 1BT rovnako alertuje.

6. Alertujú sa úvodné ponuky, pre ktoré sa používa alternatívne bodové rozmedzie v závislosti na stave hier alebo na pozícii otvárajúceho.

Nealertujú sa tieto umelé ponuky :

- akákoľvek ponuka vyššia ako 3BT s výnimkou umelých úvodných ponúk,

- ponuka 2trefy (Stayman) zaručujúca aspoň jeden drahý 4-list v zmysle otázky na drahý 4-list po prirodzenom zahájení 1BT a odpoveď 2kára, ak sa používa štandardná schéma odpovedí: 2kára nemá drahý 4-list, 2srdcia nevylučuje pikový 4-list, 2piky vylučuje srdcový 4-list.

Pokiaľ hráč vie, že partnerova ponuka je umelá, ale nie je schopný vysvetliť jej význam, musí alertovať. Ak sa súper opýta na význam ponuky, môže odkázať na konvenčnú kartu, ak je pravdepodobné, že sa informácia v konvenčnej karte nachádza. Pokiaľ nie je možné informáciu z konvenčnej karty vyčítať, alebo je potrebné ďalšie vysvetlenie, musí byť privolaný vedúci. Vedúci môže odvolať hráča od stola a v jeho neprítomnosti požiadať o vysvetlenie hráča, ktorý umelú ponuku použil.

Príloha č. 4 - Klasifikácia licitačných systémov

Pre ľahšie posudzovanie obmedzeného použitia licitačných systémov zavádza SP nasledovnú klasifikáciu licitačných systémov:

- jednoduché,

- zvyčajné,

- nezvyčajné (vysoko umelé systémy, VUS).

Jednoduché sú licitačné systémy, opierajúce sa o prirodzený význam ponúk a používajú len veľmi obmedzený rozsah konvencií a náznakov. Zvyčajne sa používajú v súťažiach s limitovanou výkonnosťou hráčov.

Zvyčajné sú licitačné systémy, založené na princípe popisu listu sústavou prirodzených ponúk, avšak zahŕňajú používanie niektorých umelých postupov. Do tejto kategórie spadá prevažná väčšina systémov používaných v súčasnosti na súťažiach.

Vysoko umelé (VUS) sú licitačné systémy, ktoré popisujú list hráča umelými metódami. Umelé licitačné metódy zahŕňajú okrem iného používanie viacznačných ponúk, široké rozmedzia prípustných rozlôh a značné rozpätia pre ponuky v BT, používanie zahájenia 1 vo farbe s listami so silou zjavne menšou ako štandardnou za účelom deštrukcie licitácie súperiacej linky. Typickým predstaviteľom VUS sú systémy slabých zahájení.

Oceňovanie sily listu

Pre účely SP sa sila listov oceňuje vo figúrových bodoch (HCP): A=4 body, K=3 body, Q=2 body, J=1 bod. Za list hodný zahájenia sa štandardne považuje list so silou aspoň 11 HCP, v prípade nepravidelnej rozlohy (lepšej ako 5332) od 10 HCP. Pre rozlohové listy sa uplatňuje pravidlo 18: súčet HCP a dĺžok dvoch najdlhších farieb musí byť aspoň 18.

Jednoduché systémy

Používajú systém prirodzených ponúk a jednoduchých konvencií a náznakov.

Zahájení 1tref: prirodzené alebo prípravné (3-list plus)

Zahájení 1BT: vyvážená rozloha, najviac 4-bodové rozmedzie medzi 12 až 18 HCP; sila nemôže byť závislá na stavu hier alebo na pozícii otvárajúceho.

Zahájení 2trefy: Silné príkazné zahájenie, 2kára negatívna odpoveď.

Zahájení 2kára,2srdcia,2piky: Silné príkazné alebo nepríkazné zahájenie, 2BT negatívna odpoveď.

Zahájení 2BT: Silné príkazné alebo nepríkazné zahájenie s vyváženou rozlohou, príležitostne môže byť licitované so singlom.

Povolené konvencie: 2trefy Stayman, 3trefy Stayman alebo Baron. Ponuková kontra na farbu súpera, pokiaľ partner dovtedy nelicitoval. Blackwood, Gerber.

Výnosy: vyššia zo sledu, 4-tá najlepšia od figúry, vyššia z dvoch, prostredná alebo najmenšia z troch, prípadne druhá najvyššia od štyroch a viac malých .

Náznaky: veľká = pozitívny alebo párny počet. Prednosť vo farbe v prípadoch, keď je to zrejmé, napr. pri vynesení farby do tromfového prebytku.

VUS

Za VUS sa považuje licitačný systém, ktorý sa vyznačuje minimálne jednou z nasledujúcich vlastností:

a) úvodná ponuka vo farbe alebo v BT na prvom stupni podáva jednoznačnú informáciu o dĺžke v inej farbe alebo o určitej krátkosti,

b) úvodná ponuka vo farbe alebo v BT na prvom stupni má alternatívny význam (príklady: buď srdce alebo piky; krátkosť alebo dĺžka),

c) Zahájenie PAS nevylučuje list štandardne považovaný za vhodný na zahájenie vo farbe alebo v BT na prvom stupni,

d) partnerská dohoda pripúšťa úvodnú ponuku na prvom stupni, ktorá je alebo môže byť slabšia ako PAS,

e) zahájenie 1BT povoľuje, pri spodnej hranici pre zahájenie nižšej ako 16 bodov, rozmedzie piatich alebo viac HCP, pri súčasnom použití umelého systému otázok na špecifikáciu sily a rozlohy otvárajúceho.

Zvyčajné licitačné systémy

Zvyčajné sú licitačné systémy, ktoré svojou komplexnosťou presahujú jednoduché systémy, avšak nevykazujú žiadny z rysov VUS.

Pri pochybnostiach o zaradení konkrétneho systému do VUS predloží pár podrobný popis používaných licitačných metód koordinátorovi.[1] Pokiaľ sú však hráči schopní usúdiť na základe štýlu a partnerských skúseností na pravdepodobný význam ponuky, na žiadosť súpera musí byť táto informácia poskytnutá.

[2] Rozdania nezohraté v základnej zostave z viny prerušením neprevinivšej sa strany a rozdania odohraté náhradným hráčom menovaným vedúcim súťaže podľa pravidla MP2007 – 16C sa považujú za zohraté v platnej zostave.

[3] Predpokladá sa, že súťažní hráči majú základný prehľad o licitačných postupoch bežných licitačných systémov súperov. S ohľadom na výkonnosť hráčov sa očakáva, že hráči sú schopní do istého stupňa ochrániť sami seba.

[4] Pokiaľ partner trestne pasuje vašu ponukovú kontru, ukazuje tým hodnoty; každá ďalšia ponuková kontra sa preto alertuje a trestná kontra sa nealertuje.

[5] Za súťažnú sa považuje akákoľvek kontra, ktorá predpokladá, že partner bude s prihliadnutím k charakteru svojho listu ďalej licitovať minimálne v 25% prípadov.

[6] Taktiež po zásahu súpera vo farbe alebo v BT v poradí.