Informačný systém – právne informácie

 

Základné informácie Slovenský bridžový zväz
Adresa: Lopenícka 1/A , 831 02 Bratislava
IČO: 31770908 , DIČ: 2021811825
IBAN: SK6509000000000176669007
Druh športovej organizácie: národný športový zväz

Adresa elektronickej pošty organizácie: sbz@bridgeclub.sk
Štatutárny orgán: Peter Belčák, prezident SBZ
Adresa elektronickej pošty štatutára: prezident@bridgeclub.sk
 
Kontrolór: Milan Krajčo
Adresa elektronickej pošty kontrolóra: kontrola@bridgeclub.sk

Príslušnosť k športovým organizáciám:
svet – World Bridge Federation
Európa – European Bridge League
Slovensko – Slovenský olympijský a športový výbor

Stanovy SBZ
 
Stanovy schválené na mimoriadnej konferencii 31.7.2017
Volené orgány Prezident: Peter Belčák
Generálny sekretár:

Členovia predsedníctva: Jakub Jakabšic, Michal Šikra, Eduard Velecký, Jozef Gajdoš
Funkčné obdobie: do konferencie v roku 2022

Kontrolná komisia: Milan Krajčo (predseda), Ľudovít Faltus, Peter Skalka
Funkčné obdobie: do konferencie v roku 2024

Disciplinárna komisia: Anatol Filip (predseda), Dušan Števák, Ján Tomčáni
Funkčné obdobie: do konferencie v roku 2022

Pravidlá riadiace voľbu a rozhodovanie volených orgánov
Zloženie, funkčné obdobie , spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov

Pravidlá uznášania schopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov

Konferencia SBZ 30.9.2017
Informácia o zvolaní konferencie
Správa o činnosti za rok 2016
Zloženie konferencie Slovenského bridžového zväzu
Zápisnica z konferencie
Správa volebnej komisie, uznesenie a prezenčná listina

Mimoriadna konferencia SBZ 24.3.2018
Informácia o zvolaní konferencie
Správa o hospodárení za rok 2017
Zloženie konferencie Slovenského bridžového zväzu
Zápisnica z konferencie
Uznesenie a prezenčná listina

Volebná konferencia SBZ 29.9.2018
Informácia o zvolaní konferencie
Správa o hospodárení za rok 2018
Zloženie konferencie Slovenského bridžového zväzu
Zoznam kandidátov do funkcií SBZ
Zápisnica z konferencie
Uznesenie a prezenčná listina

(Elektronická) konferencia SBZ 16.11.2019

Informácia o zvolaní konferencie
Priebežná správa o hospodárení za rok 2019
Zloženie konferencie Slovenského bridžového zväzu
Uznesenie
Zápisnica z konferencie

Predsednícvo SBZ Zápisy zo zasadaní predsedníctva
Kontrolná
komisia

V roku 2017 komisia neriešila žiaden podnet
Výročná správa kontrolóra za rok 2018
Zápisnica z prerokovania výročnej správy za rok 2018
Výročná správa kontrolóra za rok 2019

Disciplinárna komisia V roku 2017 komisia neriešila žiaden podnet
V roku 2018 komisia neriešila žiaden podnet

 

Návrat na hlavné menu IS