Informačný systém – právne informácie

 

Základné informácie Slovenský bridžový zväz
Adresa: Lopenícka 1/A , 831 02 Bratislava
IČO: 31770908 , DIČ: 2021811825
IBAN: SK6509000000000176669007
Druh športovej organizácie: národný športový zväz

Adresa elektronickej pošty organizácie: sbz@bridgeclub.sk
Štatutárny orgán: Peter Belčák, prezident SBZ
Adresa elektronickej pošty štatutára: prezident@bridgeclub.sk

Kontrolór: Milan Krajčo
Adresa elektronickej pošty kontrolóra: kontrola@bridgeclub.sk

Príslušnosť k športovým organizáciám:
svet – World Bridge Federation
Európa – European Bridge League
Slovensko – Slovenský olympijský a športový výbor

Stanovy SBZ
Stanovy schválené na mimoriadnej konferencii 31.7.2017
Stanovy schválené na konferencii 16.11.2019
Volené orgány Prezident: Peter Belčák

Členovia predsedníctva: Jakub Jakabšic, Michal Šikra, Eduard Velecký, Želmíra Ferková, Šimon Kentoš
Funkčné obdobie: do konferencie v roku 2026

Kontrolná komisia: Milan Krajčo (predseda), Ľudovít Faltus, Peter Skalka
Funkčné obdobie: do konferencie v roku 2024

Disciplinárna komisia: Anatol Filip (predseda), Dušan Števák, Ján Tomčáni
Funkčné obdobie: do konferencie v roku 2026

Pravidlá riadiace voľbu a rozhodovanie volených orgánov
Zloženie, funkčné obdobie , spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov

Pravidlá uznášania schopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov

Konferencia SBZ 30.9.2017
Informácia o zvolaní konferencie
Správa o činnosti za rok 2016
Zloženie konferencie Slovenského bridžového zväzu
Zápisnica z konferencie
Správa volebnej komisie, uznesenie a prezenčná listina

Mimoriadna konferencia SBZ 24.3.2018
Informácia o zvolaní konferencie
Správa o hospodárení za rok 2017
Zloženie konferencie Slovenského bridžového zväzu
Zápisnica z konferencie
Uznesenie a prezenčná listina

Konferencia SBZ 29.9.2018
Informácia o zvolaní konferencie
Správa o hospodárení za rok 2018
Zloženie konferencie Slovenského bridžového zväzu
Zoznam kandidátov do funkcií SBZ
Zápisnica z konferencie
Uznesenie a prezenčná listina

Konferencia SBZ 16.11 – 18.12.2019

Informácia o zvolaní konferencie
Priebežná správa o hospodárení za rok 2019
Zloženie konferencie Slovenského bridžového zväzu
Uznesenie
Zápisnica z konferencie

Konferencia SBZ 2020

Informácia o zvolaní konferencie
Priebežná správa o hospodárení za rok 2020
Priebežná správa o činnosti za rok 2020
Zloženie konferencie Slovenského bridžového zväzu
Uznesenie
Zápisnica z konferencie

Konferencia SBZ 2021

Informácia o zvolaní konferencie
Priebežná správa o hospodárení za rok 2021
Priebežná správa o činnosti za rok 2021
Správa o činnosti kontrolóra za rok 2021
Správa o činnosti KK za rok 2021
Zloženie konferencie Slovenského bridžového zväzu
Uznesenie
Zápisnica z konferencie

Konferencia SBZ 2022

Informácia o zvolaní konferencie
Priebežná správa o hospodárení za rok 2022
Priebežná správa o činnosti za rok 2022
Správa o činnosti kontrolóra za rok 2022
Správa o činnosti KK za rok 2022
Zloženie konferencie Slovenského bridžového zväzu
Uznesenie
Zápisnica z konferencie

Konferencia SBZ 2023

Informácia o zvolaní konferencie
Správa o hospodárení
Správa o činnosti
Výročná správa KK za rok 2023
Správa kontrolóra 2023
Zloženie konferencie Slovenského bridžového zväzu
Uznesenie
Zápisnica z konferencie

Predsedníctvo SBZ Zápisy zo zasadaní predsedníctva
Kontrolná
komisia

V roku 2017 komisia neriešila žiaden podnet
Výročná správa kontrolóra za rok 2018
Zápisnica z prerokovania výročnej správy za rok 2018
Výročná správa kontrolóra za rok 2019
Zápis zo zasadnutia kontrolnej komisie 11.12.2019
Zápis zo zasadnutia kontrolnej komisie 22.1.2020
Výročná správa kontrolóra za rok 2020
Rozhodnutie KK zo dňa 21.3.2022

Disciplinárna komisia V rokoch 2017-2022 komisia neriešila žiaden podnet

 

Návrat na hlavné menu IS