Informačný systém – rozhodovanie orgánov

Zloženie, funkčné obdobie , spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov

Funkčné obdobie volených orgánov SBZ, s výnimkou kontrolnej komisie a sporovej komisie, je štvorročné. Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie je šesťročné. Funkčné obdobie členov sporovej komisie je štvorročné, ak konferencia neurčí kratšiu lehotu. Funkčné obdobie dodatočne zvolených členov sa končí spolu s funkčným obdobím orgánu, do ktorého boli zvolení. Funkčné obdobie člena voleného orgánu SBZ končí:

  • uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený,
  • jeho odvolaním,
  • zánikom členstva v SBZ,
  • vzdaním sa funkcie.

Pravidlá uznášania schopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu
a počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov

Konferencia

1.konferencia je uznášaniaschopná, ak je na nej zúčastnená nadpolovičná väčšina delegátov,
2. uznesenia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, pričom schválenie kvalifikovanou väčšinou sa vyžaduje v nasledovných prípadoch:

  • zmena stanov,
  • odvolanie predsedu kontrolnej komisie,
  • reorganizácia Slovenskej bridžovej ligy,
  • schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 20 000 €,
  • vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SBZ,
  • prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SBZ.

Predsedníctvo, kontrolná komisia, disciplinárna komisia

1. Zasadnutie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina členov. Zasadnutie môže byť organizované aj bez fyzickej účasti jeho členov na zasadnutí, použitím elektronických komunikačných systémov.
2. uznesenia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov dotyčného voleného orgánu.

Spracované na základe Stanov SBZ.