Kategória Archive: Pomocné materiály

Zápisy z rokovaní orgánov SBZ, interná smernica

Smernica pre hlasovanie per rollam

Smernica o zakladoch postupu pri elektronickom hlasovaní.

Prihláška do SBL

Prihláška kolektívneho člena (právnickej osoby) do SBZ

excelovský súbor

Prihláška člena (fyzickej osoby) do SBZ

excelovský súbor

Odvolací formulár k jury

Excelovský súbor. Vytlačiť obojstranne, na jeden hárok. Použitie: ligové súťaže, národné súťaže, veľké ceny a podobne.